ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ

Η ζήτηση για χρώματα - βερνίκια οικοδομής και επιπλοποιίας καλύπτεται
σε μεγάλο ποσοστό από τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα. Ο εξεταζόμενος
κλάδος χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια ως προς το μέγεθος των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Από τη μία πλευρά
δραστηριοποιούνται μεγάλες παραγωγικές μονάδες που διαθέτουν σύγχρονο
τεχνολογικό εξοπλισμό και εκτεταμένο δίκτυο διανομής, και από την άλλη
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες ενίοτε παρατηρείται έλλειψη
υποδομής και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Η εγχώρια παραγωγή χρωμάτων
και βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας ακολούθησε, γενικά, ανοδική
πορεία την περίοδο 1997-2008 (μέσος ετήσιος ρυθμός 3,4%). Μικρό μέρος
της παραγωγής εξάγεται. Η κατηγορία των
πλαστικών-ρελιέφ-τσιμεντοχρωμάτων-μονωτικών και υποστρωμάτων
καταλαμβάνει διαχρονικά το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής (73,2% το
2008). Η εγχώρια αγορά (κατανάλωση σε τόνους) των εξεταζομένων
προϊόντων ήταν ανοδική το διάστημα 1997-2006, σημειώνοντας μέσο ετήσιο
ρυθμό 3,9%. Ωστόσο, τη διετία 2007-2008 η κατανάλωση παρουσίασε
πτωτική τάση. Οι εισαγωγές χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και
επιπλοποιίας κάλυψαν το 6,8% της αγοράς. Το 2008 η κατηγορία των
πλαστικών - ρελιέφ - τσιμεντοχρωμάτων - μονωτικών και υποστρωμάτων
κάλυψε το 71% της συνολικής αγοράς και ακολούθησε η κατηγορία των
βερνικοχρωμάτων - υποστρωμάτων με 15%. Τα βερνίκια - λάκκες και
υποστρώματα συγκέντρωσαν το 9% και τα διαλυτικά - στεγνωτικά το 5%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΧΡΩΜΑΤΑ – ΒΕΡΝΙΚΙΑ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής αγορά
1. Εισαγωγή- Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικά Στοιχεία
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων – Παραγωγική Διαδικασία
1.4 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου Χρωμάτων - Βερνικιών
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Χρωμάτων – βερνικιων οικοδομής και επιπλοποιιασ
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα – Οικοδομική Δραστηριότητα
2.2 Λοιποί Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Χρωμάτων – Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
3.1 Δομή του Κλάδου – Δίκτυα Διανομής
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Χρωμάτων- Βερνικιών
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χρωμάτων – Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Χρωμάτων-Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Χρωμάτων – Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Xρωμάτων – Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας – Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χρωμάτων- Βερνικιών
4.2.1 Εισαγωγές Χρωμάτων / Βερνικιών - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Χρωμάτων / Βερνικιών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Η Εγχώρια Αγορά Χρωμάτων - Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
4.3.1 Μέγεθος Συνολικής Εγχώριας Αγοράς Χρωμάτων - Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πλαστικών – Ρελιέφ – Τσιμεντοχρωμάτων - Μονωτικών και Υποστρωμάτων
4.3.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βερνικοχρωμάτων και Υποστρωμάτων
4.3.4 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βερνικιών – Λακκών και Υποστρωμάτων
4.3.5 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Διαλυτικών – Στεγνωτικών Χρωμάτων
4.4 Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Χρωμάτων-Βερνικιών στην Ε.Ε. - 27 και στις Η.Π.Α.
5.1 Η Αγορά Χρωμάτων – Βενρικιών στην Ε.Ε. - 27
5.2 Η Αγορά Χρωμάτων – Βερνικιών στις Η.Π.Α.
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα-Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
● Benchmarking Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου χρωμάτων- βερνικιών- μελανιών τυπογραφίας (2000-2005)
Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών και δωματίων (2000-2008)
Πίνακας 2.2 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2000-2008)
Πίνακας 2.3 Ετήσιοι δείκτες τιμών υλικών κατασκευής του κλάδου «χρωματισμοί» και των υποκατηγοριών του (2000-2008)
Πίνακας 2.4 Ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (2004-2008)
Πίνακας 2.5 Δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής (2001-2008)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2007)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2001-2007)
Π2.3 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2007)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2007)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2007)
Π2.7 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2008 & 2007)
Π2.8 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών (2000-2008)
Π2.9 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών υλικών συντήρησης κατοικίας των νοικοκυριών, κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/2005)
Π2.10 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών υλικών συντήρησης κατοικίας των νοικοκυριών, κατά περιοχές (2004/2005)
Πίνακας 3.1 Κατανομή παραγωγικών επιχειρήσεων ανά νομική μορφή
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων – βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (2003-2008)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες των επωνυμιών παραγωγικών εταιρειών χρωμάτων – βερνικιών που εμφανίζονται στα διαγράμματα (3.2-3.6)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων – βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (2003-2008)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες των επωνυμιών εισαγωγικών εταιρειών χρωμάτων – βερνικιών που εμφανίζονται στα διαγράμματα (3.7-3.11)
Π3.1 Παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών (2004)
Π3.2 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης χρωμάτων- βερνικιών, ανά μέσο ενημέρωσης
(2004-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη χρωμάτων- βερνικιών, ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων - βερνικιών (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων - βερνικιών (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων - βερνικιών (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων - βερνικιών (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων - βερνικιών
(2003-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων – βερνικιών
(2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων – βερνικιών (2006-2007)
Π3.12 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων - βερνικιών (2003-2007)
Π3.13 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων - βερνικιών
(2003-2007)
Π3.14 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων - βερνικιών (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων - βερνικιών (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων - βερνικιών
(2003-2007)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων – βερνικιών
(2006-2007)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων – βερνικιών (2006-2007)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων – βερνικιών (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (1997-2008)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής, βάσει ποσότητας (2008)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (1997-2008)
Πίνακας 4.4 Ανάλυση εγχώριας αγοράς χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (1997-2008)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια αγορά πλαστικών - ρελιέφ - τσιμεντοχρωμάτων - μονωτικών και υποστρωμάτων (1997-2008)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια αγορά βερνικοχρωμάτων και υποστρωμάτων (1997-2008)
Πίνακας 4.7 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βερνικιών-λακκών και υποστρωμάτων (1997-2008)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια αγορά διαλυτικών-στεγνωτικών χρωμάτων (1997-2008)
Πίνακας 4.9 Μερίδια αγοράς βάσει ποσότητας (2008)
Πίνακας 4.10 Μερίδια αγοράς βάσει αξίας (2008)
Π4.1 Εισαγωγές χρωμάτων – βερνικιών (2003-2007)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγομένων βερνικοχρωμάτων (2005-2007)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγομένων υδατοχρωμάτων (2005-2007)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγόμενων υποστρωμάτων-στόκων (2005-2007)
Π4.5 Εξαγωγές χρωμάτων – βερνικιών (2003-2007)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγομένων βερνικοχρωμάτων (2005-2007)
Π4.7 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγομένων υδατοχρωμάτων (2005-2007)
Π4.8 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγομένων υποστρωμάτων-στόκων (2005-2007)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή δομικών χρωμάτων στη Ε.Ε. - 27
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη των εισαγωγών δομικών χρωμάτων στην Ε.Ε. – 27 (2003-2007)
Πίνακας 5.3 Εξέλιξη των εξαγωγών δομικών χρωμάτων στην Ε.Ε. – 27 (2003-2007)
Πίνακας 5.4 Αγορά δομικών χρωμάτων στην Ε.Ε.-27 (2003-2007)
Πίνακας 5.5 Αξία παραγωγής χρωμάτων- βερνικιών στις Η.Π.Α. (2000-2007)
Πίνακας 5.6 Εξέλιξη της αγοράς χρωμάτων - βερνικιών στις Η.Π.Α. (2003-2007)
Π5.1 Παραγωγή δομικών χρωμάτων σε χώρες Ε.Ε.-27, σε ποσότητα (2004-2007)
Π5.2 Παραγωγή δομικών χρωμάτων σε χώρες Ε.Ε.-27, σε αξία (2004-2007)
Π5.3 Εισαγωγές δομικών χρωμάτων σε χώρες Ε.Ε.-27, σε ποσότητα (2004-2007)
Π5.4 Εισαγωγές δομικών χρωμάτων σε χώρες Ε.Ε.-27, σε αξία (2004-2007)
Π5.5 Εξαγωγές δομικών χρωμάτων σε χώρες Ε.Ε.-27, σε ποσότητα (2004-2007)
Π5.6 Εξαγωγές δομικών χρωμάτων σε χώρες Ε.Ε.-27, σε αξία (2004-2007)