ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής αγορά
1. Εισαγωγή- Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικά Στοιχεία
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων
1.4 Παραγωγική Διαδικασία
1.5 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου Χρωμάτων - Βερνικιών
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Χρωμάτων – Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Χρωμάτων – Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
3.1 Δομή του Κλάδου – Δίκτυα Διανομής
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Χρωμάτων- Βερνικιών
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χρωμάτων – Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Χρωμάτων-Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Χρωμάτων – Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Xρωμάτων – Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας – Μερίδια Παραγωγής
Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χρωμάτων- Βερνικιών
4.2.1 Εισαγωγές Χρωμάτων - Βερνικιών - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Χρωμάτων-Βερνικιών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Η Εγχώρια Αγορά Χρωμάτων - Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
4.3.1 Μέγεθος Συνολικής Εγχώριας Αγοράς Χρωμάτων - Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πλαστικών – Ρελιέφ – Τσιμεντοχρωμάτων - Μονωτικών και Υποστρωμάτων
4.3.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βερνικοχρωμάτων και Υποστρωμάτων
4.3.4 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βερνικιών – Λακκών και Υποστρωμάτων
4.3.5 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Διαλυτικών – Στεγνωτικών Χρωμάτων
4.4 Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Χρωμάτων-Βερνικιών Οικοδομής & Επιπλοποιίας
Γερμανία
ΗΠΑ
Μ. Βρετανία
Γαλλία
Ισπανία
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου των χρωμάτων- βερνικιών- μελανιών τυπογραφίας (2000-2004)
Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών και δωματίων (2000-2006)
Πίνακας 2.2 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2006)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (1990-2005)
Πίνακας 2.4 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές (1998-2005)
Πίνακας 2.5 Ετήσιοι δείκτες τιμών υλικών κατασκευής του κλάδου «χρωματισμοί» και των υποκατηγοριών του (2000-2006)
Πίνακας 2.6 Μεταβολές τιμών χονδρικής (2000-2006)
Πίνακας 2.7 Δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής (2001-2006)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2006)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. τ.μ.
(2001-2006)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. κ.μ.
(2001-2006)
Π2.5 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998- 31.10 2006)
Π2.6 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών (2000-2006)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών υλικών συντήρησης κατοικίας των νοικοκυριών, κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/2005)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών υλικών συντήρησης κατοικίας των νοικοκυριών, κατά περιοχές (2004/2005)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (2001-2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής χρωμάτων – βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (2001-2006)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας
Π3.1 Παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών (2003)
Π3.2 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης χρωμάτων- βερνικιών ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.3 Μερίδια συμμετοχής των μέσων ενημέρωσης στη διαφημιστική δαπάνη χρωμάτων- βερνικιών (2002-2006)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη χρωμάτων- βερνικιών ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (2001-2005)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (2001-2005)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (2001-2005)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (2001-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (2004-2005)
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (2001-2005)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (2001-2005)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (2001-2005)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (2001-2005)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (2004-2005)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (1997-2006)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής, βάσει ποσότητας (2006)
Πίνακας 4.3 Εμπορικό ισοζύγιο χρωμάτων - βερνικιών οικοδομής & επιπλοποιίας
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (1997-2006)
Πίνακας 4.5 Ανάλυση εγχώριας αγοράς χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (1997-2006)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια αγορά πλαστικών - ρελιέφ - τσιμεντοχρωμάτων - μονωτικών και υποστρωμάτων (1997-2006)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια αγορά βερνικοχρωμάτων και υποστρωμάτων (1997-2006)
Πίνακας 4.8 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βερνικιών-λακκών και υποστρωμάτων (1997-2006)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια αγορά διαλυτικών-στεγνωτικών χρωμάτων (1997-2006)
Πίνακας 4.10 Μερίδια αγοράς βάσει ποσότητας (2006)
Πίνακας 4.11 Μερίδια αγοράς βάσει αξίας (2004)
Π4.1 Εισαγωγές χρωμάτων – βερνικιών (2001-2006)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγομένων βερνικοχρωμάτων (2004-2006)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγομένων υδατοχρωμάτων (2004-2006)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγόμενων υποστρωμάτων (2004-2006)
Π4.5 Εξαγωγές χρωμάτων – βερνικιών (2001-2006)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγομένων βερνικοχρωμάτων (2004-2006)
Π4.7 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγομένων υδατοχρωμάτων (2004-2006)
Π4.8 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγομένων υποστρωμάτων (2004-2006)
Πίνακας 5.1 Ποσότητες παραγωγής χρωμάτων-βερνικιών στη Γερμανία (1994-2003)
Πίνακας 5.2 Παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον βερνικιών στη Γερμανία (1994-2003)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον χρωμάτων τοίχου, εξωτερικών χώρων και στόκων στη Γερμανία (1994-2003)
Πίνακας 5.4 Μέγεθος εγχώριας κατανάλωσης χρωμάτων-βερνικιών στη Γερμανία (2003)
Πίνακας 5.5 Αξία παραγωγής χρωμάτων- βερνικιών στις ΗΠΑ (2001-2006)
Πίνακας 5.6 Εγχώρια αγορά χρωμάτων - βερνικιών βάσει αξίας στις ΗΠΑ (2003-2006)
Πίνακας 5.7 Παραγωγή δομικών χρωμάτων στη Μ. Βρετανία (2002-2005)
Πίνακας 5.8 Εισαγωγές και εξαγωγές χρωμάτων οικοδομής στην Μ. Βρετανία (2002-2005)
Πίνακας 5.9 Εγχώρια αγορά χρωμάτων οικοδομής στην Μ. Βρετανία (2002-2005)
Πίνακας 5.10 Παραγωγή χρωμάτων - βερνικιών βάσει αξίας στη Γαλλία (1999-2004)
Πίνακας 5.11 Παραγωγή δομικών χρωμάτων στην Ισπανία (2002-2005)