ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΚΡΟΥΑΣΑΝ - ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΚΡΟΥΑΣΑΝ - ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ

Με τη βιομηχανική παραγωγή τυποποιημένων μπισκότων, κρουασάν και αλμυρών σνακ ασχολούνται λίγες, μεγάλου μεγέθους εταιρείες οι οποίες παράγουν ποικιλία προϊόντων με γνωστά εμπορικά σήματα και καλύπτουν, συνολικά, το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Παράλληλα, στον κλάδο δραστηριοποιούνται αρκετές μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις που προωθούν τα προϊόντα τους κυρίως σε τοπικές αγορές. Με τις εισαγωγές τυποποιημένων μπισκότων και σνακ ασχολούνται αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής. Η ζήτηση σε κρουασάν καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή.
Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση μπισκότων (σε ποσότητα) παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,4% την περίοδο 1990-2011. Η εισαγωγική διείσδυση διαμορφώθηκε σε 17% περίπου το 2011, ενώ οι εξαγωγές κάλυψαν το 18% της εγχώριας παραγωγής.
Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση κρουασάν εμφάνισε μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 5,8% την περίοδο 1990-2011 συνολικά, ωστόσο την τελευταία τριετία εμφάνισε πτωτική τάση (μείωση 4,2% το 2011/10).
Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση αλμυρών σνακ εμφάνισε μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 2,5% την περίοδο 1995-2011. Η εισαγωγική διείσδυση εκτιμάται στο 19% περίπου, ενώ η εξαγωγική επίδοση κυμάνθηκε στο 11,5% περίπου.
Σύνοψη
Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΜΠΙΣΚΟΤΑ
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή Προϊόντων
1.4 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Μπισκότων
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Μπισκότων
2.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2009)
3. Η Προσφορά Μπισκότων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Προϊόντων του Κλάδου
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.7 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.8 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.9 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
3.10 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Τυποποιημένων Μπισκότων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Τυποποιημένων Μπισκότων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Μπισκότων
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Μπισκότων
4.4 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Μπισκότων
Ελβετία
Γερμανία
Βέλγιο
Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΚΡΟΥΑΣΑΝ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Κρουασάν – Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων
2. Η Ζήτηση Τυποποιημένων Κρουασάν
3. Η Προσφορά Τυποποιημένων Κρουασάν
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη για Κρουασάν
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Κρουασάν
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Τυποποιημένων Κρουασάν
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Τυποποιημένων Κρουασάν
4.2 Εγχώρια Αγορά Τυποποιημένων Κρουασάν
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Αρτοσκευασμάτων - Κρουασάν
Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Αλμυρών Σνακ-Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων
1.3 Παραγωγική Διαδικασία Αλμυρών Σνακ
2. Η Ζήτηση Αλμυρών Σνακ
3. Η Προσφορά Αλμυρών Σνακ
3.1 Διαφημιστική Δαπάνη Αλμυρών Σνακ
3.2 Κανάλια Διανομής και Διακίνησης των Προϊόντων του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Αλμυρών Σνακ
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Αλμυρών Σνακ
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Αλμυρών Σνακ
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
3.6 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.7 Κατάταξη των Εταιρειών Παραγωγής Αλμυρών Σνακ Βάσει Κερδοφορίας
3.8 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Αλμυρών Σνακ
3.9 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Τυποποιημένων Αλμυρών Σνακ
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Αλμυρών Σνακ
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Αλμυρών Σνακ
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλμυρών Σνακ
Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Αλμύρων Σνακ
Γερμανία
Βέλγιο
6. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας και Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
6.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
6.1.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
6.1.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
6.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
6.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
6.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα-Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυποποιημένων Μπισκότων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυποποιημένων Κρουασάν (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυποποιημένων Σνακ (σε ηλεκτρονική μορφή)
Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Πίνακας 3.1 Χωροταξική κατανομή των καταστημάτων super markets (2008-2010)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη του αριθμού των καταστημάτων super markets στην Ελλάδα (2005-2010)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων super markets στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (εκτίμηση μέσου όρου, 2004-2011)
Πίνακας 3.4 Πρόθεση αγοράς προϊόντων private label ανά κατηγορία (2011)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων (2007-2011)
Πίνακας 3.7 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής τυποποιημένων μπισκότων (2007-2011)
Πίνακας 3.8 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επιχειρηματικών παραγωγής τυποποιημένων μπισκότων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.9 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής τυποποιημένων μπισκότων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.10 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής τυποποιημένων μπισκότων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.11 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής τυποποιημένων μπισκότων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής τυποποιημένων μπισκότων (2010-2011)
Πίνακας 3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής τυποποιημένων μπισκότων (2010 - 2011)
Πίνακας 3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής τυποποιημένων μπισκότων (2010-2011)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Ι. Α.Ε. .και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής τυποποιημένων μπισκότων βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.20 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής τυποποιημένων μπισκότων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.21 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής τυποποιημένων μπισκότων βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.22 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων
Πίνακας 3.23 Συνολικές πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2011)
Π3.1 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης μπισκότων και κράκερ ανά μέσο ενημέρωσης (2007-2011)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη Μπισκότων και Crackers ανά εμπορικό σήμα (2010 - 2011)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή τυποποιημένων μπισκότων (1990-2011)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη εισαγωγών μπισκότων (2007-2011)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη εξαγωγών μπισκότων (2007-2011)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τυποποιημένων μπισκότων (1990-2011)
Π4.1 Εισαγωγές μπισκότων ανά κατηγορία (2007-2011)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών μπισκότων (2009-2011)
Π4.3 Εξαγωγές μπισκότων ανά κατηγορία (2007-2011)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγωγών μπισκότων (2009-2011)
Πίνακας 5.1 Πωλήσεις γλυκών μπισκότων στην Ελβετία (2003-2011)
Πίνακας 5.2 Πωλήσεις αλμυρών μπισκότων στην Ελβετία (2003-2008)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή μπισκότων και αρτοπαρασκευασμάτων στη Γερμανία (2003-2011)
Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΚΡΟΥΑΣΑΝ
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής Τυποποιημένων κρουασάν
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένου κρουασάν (2007-2011)
Πίνακας 3.3 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένου κρουασάν
(2007 – 2011)
Πίνακας 3.4 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένου κρουασάν (2007 – 2011)
Πίνακας 3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένου κρουασάν (2007 – 2011)
Πίνακας 3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένου κρουασάν (2007 – 2011)
Πίνακας 3.7 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένου κρουασάν (2007 – 2011)
Πίνακας 3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένου κρουασάν (2010-2011)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων κρουασάν βάσει κερδοφορίας (2010-2011)
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης κρουασάν ανά μέσο ενημέρωσης (2007 -2011)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη κρουασάν ανά εμπορικό σήμα (2010 - 2011)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή τυποποιημένων κρουασάν (1990-2011)
Πίνακας 4.2 Φαινομενική κατανάλωση τυποποιημένων κρουασάν (1990-2011)
Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής αλμυρών σνακ
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Αλμυρών Σνακ (2007-2011)
Πίνακας 3.3 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2007 – 2011)
Πίνακας 3.4 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2007 – 2011)
Πίνακας 3.5 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2007 – 2011)
Πίνακας 3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2007 – 2011)
Πίνακας 3.7 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2007 – 2011)
Πίνακας 3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2010-2011)
Πίνακας 3.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EL SABOR MEXICAN FOODS ABEE. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας OHONOS SNACK Α.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TASTY FOODS A.Β.Γ.Ε.
και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΣΑΚΙΡΗΣ. Α.Β.Ε.Ε και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.13 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2011/10)
Πίνακας 3.14 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων παραγωγής αλμυρών σνακ βάσει κερδοφορίας (2010-2011)
Πίνακας 3.15 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής αλμυρών σνακ
Πίνακας 3.16Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής αλμυρών σνακ (2007-2011)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη σνακ ανά κατηγορία και μέσο ενημέρωσης
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη σνακς ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2010 - 2011)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή αλμυρών σνακ ανά κατηγορία προϊόντων (1995-2011)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη εισαγωγών σνακ (2004-2011)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη εξαγωγών σνακ (2004-2011)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση αλμυρών σνακ (1995-2011)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τσιπς (1995-2011)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση extruded snacks (1995-2011)
Π4.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης σνακ από πατάτα (2009-2011)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης μορφοποιημένων σνακ (2009-2011)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προορισμού σνακ από πατάτα (2009-2011)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού μορφοποιημένων σνακ (2009-2011)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή αλμυρών σνακ στη Γερμανία (2002-2011)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος αγοράς αλμυρών σνακ στο Βέλγιο (2006-2011)
Πίνακας 5.3 Μέγεθος αγοράς αλμυρών σνακ ανά κανάλι διανομής στο Βέλγιο (2009-2011)
Πίνακας 6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Πίνακας 6.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 6.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) (2012-2011)