ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΚΡΟΥΑΣΑΝ - ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΚΡΟΥΑΣΑΝ - ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΜΠΙΣΚΟΤΑ – ΚΡΟΥΑΣΑΝ – ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΜΠΙΣΚΟΤΑ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου - Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων
1.3 Πρώτες Ύλες
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Μπισκότων
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Μπισκότων
2.2 Υποκατάστατα Προϊόντα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Μπισκότων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Προϊόντων του Κλάδου
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας Σ/Μ
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Aγορά Των Τυποποιημένων Μπισκότων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Τυποποιημένων Μπισκότων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Μπισκότων
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών– Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών– Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Μπισκότων
Η Συγκέντρωση στον Κλάδο-Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Μπισκότων
Η.Π.Α.
Ηνωμένο Βασίλειο
Ισπανία
Γερμανία
Γαλλία
Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΚΡΟΥΑΣΑΝ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Κρουασάν – Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων
2. Η Ζήτηση Τυποποιημένων Κρουασάν
3. Η Προσφορά Τυποποιημένων Κρουασάν
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Προϊόντων του Κλάδου
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Κρουασάν
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Aγορά των Τυποποιημένων Κρουασάν
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Τυποποιημένων Κρουασάν
4.2 Εγχώρια Αγορά Τυποποιημένων Κρουασάν
Μερίδια Αγοράς
Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Αλμυρών Σνακ-Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων
1.3 Παραγωγική Διαδικασία Αλμυρών Σνακ
2. Η Ζήτηση Αλμυρών Σνακ
3. Η Προσφορά Αλμυρών Σνακ
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Αλμυρών Σνακ
3.3 Κανάλια Διανομής και Διακίνησης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Αλμυρών Σνακ
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Σνακ
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Αλμυρών Σνακ
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Αλμυρών Σνακ
4. Η Aγορά των Τυποποιημένων Αλμυρών Σνακ
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Αλμυρών Σνακ
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Αλμυρών Σνακ
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλμυρών Σνακ
Η Συγκέντρωση στον Κλάδο-Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Αλμυρών Σνακ
Γερμανία
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα II: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυποποιημένων Μπισκότων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυποποιημένων Κρουασάν (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυποποιημένων Σνακ (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
A’ ΜΕΡΟΣ: ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Π2.1 Πραγματικός πληθυσμός απογραφών 1991 - 2001, κατά υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης και φύλο
Π2.2 Διάρθρωση του πραγματικού πληθυσμού απογραφών κατά ηλικιακές ομάδες (2001)
Π2.3 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακές ομάδες (2005-2020)
Πίνακας 3.1 Χωροταξική κατανομή των καταστημάτων σούπερ μάρκετ (2004-2005)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη των καταστημάτων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα (2001-2005)
Πίνακας 3.3 Κατάταξη επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό των καταστημάτων
Πίνακας 3.4 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων σούπερ μάρκετ στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (εκτίμηση μέσου όρου 2001-2007)
Πίνακας 3.5 Μέσος όρος συμμετοχής κατηγοριών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο σύνολο των κωδικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2006, Α΄ εξάμηνο 2007)
Πίνακας 3.6 Αριθμός κωδικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας επιχειρήσεων του κλάδου (2006-Α΄ εξάμηνο 2007)
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση των παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων μπισκότων (2003 – 2007)
Πίνακας 3.9 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.10 Συνοπτική παρουσίαση των εισαγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων μπισκότων (2003 – 2007)
Π3.1 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης μπισκότων και κράκερ ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη μπισκότων – κράκερ ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων
(2002-2006)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων
(2002-2006)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων
(2002-2006)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων
(2002-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή τυποποιημένων μπισκότων (1990-2007)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη εισαγωγών μπισκότων (2001-2007)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη εξαγωγών μπισκότων (2001-2007)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια Φαινομενική κατανάλωση τυποποιημένων μπισκότων
(1990-2007)
Π4.1 Εισαγωγές μπισκότων κατά κατηγορία (2001-2005)
Π4.2 Εισαγωγές μπισκότων κατά κατηγορία (2006-2007)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης μπισκότων (2006-2007)
Π4.4 Εξαγωγές μπισκότων κατά κατηγορία (2001-2005)
Π4.5 Εξαγωγές μπισκότων κατά κατηγορία (2006-2007)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού μπισκότων (2006-2007)
Πίνακας 5.1 Διάρθρωση ισπανικής αγοράς μπισκότων σε ποσότητα (2005)
Πίνακας 5.2 Εισαγωγική – εξαγωγική επίδοση/κατά κεφαλή κατανάλωση (2005)
Πίνακας 5.3 Διάρθρωση γερμανικής αγοράς μπισκότων (2005)
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΚΡΟΥΑΣΑΝ
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων παραγωγικών επιχειρήσεων
κρουασάν
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων κρουασάν (2002 – 2006)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης κρουασάν ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη κρουασάν ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν (2002-2006)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν (2002-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων κρουασάν (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή τυποποιημένων κρουασάν (1990-2007)
Πίνακας 4.2 Φαινομενική κατανάλωση τυποποιημένων κρουασάν την περίοδο 1990-2007

Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2002 – 2006)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης αλμυρών σνακ ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη για τσιπς ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2002-2006)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2002-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή αλμυρών σνακ ανά κατηγορία προϊόντων (1995-2007)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη εισαγωγών σνακ από πατάτα (2002-2006)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη εξαγωγών σνακ από πατάτα (2002-2006)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια Φαινομενική κατανάλωση αλμυρών σνακ
(1995-2007)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια Φαινομενική κατανάλωση τσιπς (1995-2007)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια Φαινομενική κατανάλωση extruded snacks (1995-2007)
Π4.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγώμενων σνακ από πατάτα (2004-2006)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προορισμού σνακ από πατάτα (2004-2006)
Π5.1 Διάρθρωση γερμανικής αγοράς αλμυρών σνακ (2005)
Π5.2 Ανάλυση της γερμανικής παραγωγής αλμυρών σνάκ (2005)