ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΚΡΟΥΑΣΑΝ - ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΚΡΟΥΑΣΑΝ - ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ – ΚΡΟΥΑΣΑΝ – ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΜΠΙΣΚΟΤΑ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου - Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων
1.3 Πρώτες Ύλες
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Μπισκότων
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Μπισκότων
2.2 Υποκατάστατα Προϊόντα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Μπισκότων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Προϊόντων του Κλάδου
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Aγορά Των Τυποποιημένων Μπισκότων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Τυποποιημένων Μπισκότων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Μπισκότων
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών– Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών– Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Μπισκότων
Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Μπισκότων
Η.Π.Α.
Ηνωμένο Βασίλειο
Ισπανία
Γερμανία
Γαλλία
Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΚΡΟΥΑΣΑΝ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Κρουασάν – Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων
2. Η Ζήτηση Τυποποιημένων Κρουασάν
3. Η Προσφορά Τυποποιημένων Κρουασάν
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Προϊόντων του Κλάδου
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Aγορά των Τυποποιημένων Κρουασάν
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Τυποποιημένων Κρουασάν
4.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Τυποποιημένων Κρουασάν
4.3 Μερίδια Αγοράς των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Αλμυρών Σνακ-Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων
1.3 Παραγωγική Διαδικασία Αλμυρών Σνακ
2. Η Ζήτηση Αλμυρών Σνακ
3. Η Προσφορά Αλμυρών Σνακ
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Αλμυρών Σνακ
3.3 Κανάλια Διανομής και Διακίνησης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
4. Η Aγορα των Τυποποιημένων Αλμυρών Σνακ
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Αλμυρών Σνακ
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Αλμυρών Σνακ
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλμυρών Σνακ
4.4 Μερίδια Αγοράς των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρατημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Αλμυρών Σνακ
Γερμανία
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιριών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογοσ Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντοσ της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Π2.1 Πραγματικός πληθυσμός απογραφών 1991 - 2001, κατά υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης και φύλο
Π2.2 Διάρθρωση του πραγματικού πληθυσμού απογραφών κατά ηλικιακές ομάδες (2001)
Π2.3 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακές ομάδες (2005-2020)
Πίνακας 3.1 Χωροταξική κατανομή των καταστημάτων σούπερ μάρκετ (2004-2005)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη των καταστημάτων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα (2001-2005)
Πίνακας 3.3 Κατάταξη επιχειρήσεων με τη βάση τον αριθμό καταστημάτων (τέλος του 2005)
Πίνακας 3.4 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων σούπερ μάρκετ στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (εκτίμηση μέσου όρου 2001-2006)
Πίνακας 3.5 Μέσος όρος συμμετοχής κατηγοριών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο σύνολο των κωδικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2005, α΄ εξάμηνο 2006)
Πίνακας 3.6 Αριθμός κωδικών ιδιωτικής ετικέτας σε επιχειρήσεις του κλάδου (2005-α΄εξάμηνο 2006)
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων (2001-2005)
Πίνακας 3.9 Επωνυμίες εταιριών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.10 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων μπισκότων
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων μπισκότων (2001 – 2005)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης μπισκότων, ανά μέσο ενημέρωσης (2001 – 2005)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη μπισκότων ανά εμπορικό σήμα (2004 – 2005)
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων μπισκότων (2001-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων μπισκότων (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων μπισκότων (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων μπισκότων
(2001-2005)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής μπισκότων (1990-2005)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη εισαγωγών μπισκότων και παρεμφερών ειδών (2001-2005)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη εξαγωγών μπισκότων και παρεμφερών ειδών (2001-2005)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση μπισκότων (1990-2004)
Π4.1 Εισαγωγές μπισκότων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής κατά κατηγορία (2001-2005)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης μπισκότων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
(2003 – 2005)
Π4.3 Εξαγωγές μπισκότων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής κατά κατηγορία (2001-2005)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού μπισκότων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
(2003-2005)
Πίνακας 5.1 Διάρθρωση ισπανικής αγοράς μπισκότων σε ποσότητα (2005)
Πίνακας 5.2 Εισαγωγική – εξαγωγική επίδοση/κατά κεφαλή κατανάλωση (2005)
Πίνακας 5.3 Διάρθρωση γερμανικής αγοράς μπισκότων (2005)
Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΚΡΟΥΑΣΑΝ
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων κρουασάν
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων κρουασάν (2001 – 2005)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών εταιριών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης κρουασάν ανά μέσο ενημέρωσης (2001 – 2005)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη κρουασάν ανά εμπορικό σήμα (2004 – 2005)
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν (2001-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν
(2001-2005)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν (2004-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής κρουασάν (1990-2005)
Πίνακας 4.2 Φαινομενική κατανάλωση κρουασάν την περίοδο 1990-2004
Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ 2001 – 2005)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών εταιριών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής αλμυρών σνακ (2001 – 2005)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης αλμυρών σνακ ανά μέσο ενημέρωσης (2001 – 2005)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη αλμυρών σνακ ανά εμπορικό σήμα (2004 – 2005)
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2001-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ
(2001-2005)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2004-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2004-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής αλμυρών σνακ (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής αλμυρών σνακ ανά κατηγορία προϊόντων (1995-2005)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη εισαγωγών σνακ από πατάτα (2001-2005)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη εξαγωγών σνακ από πατάτα (2001-2005)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση αλμυρών σνακ (1995-2005)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τσιπς (1995-2005)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση extruded snacks (1995-2005)
Π4.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης σνακ από πατάτα (2003-2005)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προορισμού σνακ από πατάτα (2003-2005)
Πίνακας 5.1 Διάρθρωση γερμανικής αγοράς σνακ (2005)
Πίνακας 5.2 Ανάλυση της γερμανικής παραγωγής σνάκς (2005)