ΤΡΟΦΙΜΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά της Βιολογικής Γεωργίας
1.3 Ορισμός Βιολογικής Γεωργίας
Βασικές Αρχές της Βιολογικής Γεωργίας
Βιολογικά Προϊόντα – Ορισμός και Βασικά Χαρακτηριστικά
1.4 Παραγωγική Διαδικασία Βιολογικής Καλλιέργειας
Μέθοδοι Προστασίας Βιολογικών Καλλιεργειών
1.5 Η Εξέλιξη των Βιοκαλλιεργειών στην Ελλάδα
1.5.1 Ιστορική Αναδρομή – Γενικά Στοιχεία
1.5.2 Εξέλιξη Βιολογικά Καλλιεργούμενων Εκτάσεων
1.5.3 Κατανομή των Βιοκαλλιεργειών ανά Περιφέρεια και Νομό
1.5.4 Κατανομή των Εκτάσεων ανά Καλλιέργεια
1.5.5 Κατανομή των Βιοκαλλιεργειών ανά Στάδιο
1.5.6 Εξέλιξη Αριθμού Επιχειρήσεων
1.5.7 Εξέλιξη της Βιοκαλλιέργειας Ορισμένων Προϊόντων
1.6 Η Βιολογική Κτηνοτροφία
1.6.1 Ιστορική Αναδρομή – Γενικά Στοιχεία
1.6.2 Στοιχεία Βιολογικής Κτηνοτροφίας
1.7 Θεσμικό Πλαίσιο
1.7.1 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
1.7.2 Εθνική Νομοθεσία
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Βιολογικά Προϊόντα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Βιολογικά Προϊόντα
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης Βιολογικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Βιολογικών Προϊόντων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Δίκτυα Διανομής – Όροι Εμπορίου
3.3 Μεταποιητικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.1 Επιχειρήσεις Βιολογικού Ελαιόλαδου
3.3.2 Επιχειρήσεις Κρασιού από Βιολογικό Σταφύλι
3.3.3 Επιχειρήσεις Βιολογικών Εσπεριδοειδών
3.3.4 Επιχειρήσεις Λοιπών Βιολογικών Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής
3.4 Πωλήσεις Μεταποιητικών Επιχειρήσεων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.9 Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Βιολογικών Προϊόντων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων
4.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Ελαιολάδου
4.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Κρασιού από Βιολογικό Σταφύλι
4.1.3 Εγχώρια Παραγωγή Εσπεριδοειδών
4.1.4 Εγχώρια Παραγωγή Βιολογικού Κρέατος
4.2 Αξία Αγοράς Εισαγόμενων Βιολογικών Τροφίμων
4.3 Εγχώρια Αγορά Βιολογικών Προϊόντων
4.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ελαιόλαδου
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κρασιού από Βιολογικό Σταφύλι
4.3.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εσπεριδοειδών
4.3.4 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βιολογικών Τροφίμων σε Αξία
5. Ο Κλάδος των Βιολογικών Καλλιεργειών και Βιολογικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Διεθνή Αγορά
5.1 Η Εξέλιξη των Βιολογικών Καλλιεργειών Διεθνώς
5.2 Η Εξέλιξη των Βιολογικών Καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
5.3 Η Αγορά των Βιολογικών Προϊόντων στην Ευρώπη και τον Κόσμο
6. Συμπεράσματα – Προβλήματα και Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Επιχειρήσεις Παραγωγής - Μεταποίησης Βιολογικών Τροφίμων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Ελαιολάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
● Benchmarking Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Κρασιού από Βιολογικό Αμπέλι (σε ηλεκτρονική μορφή)
● Benchmarking Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Διαφόρων Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής (σε ηλεκτρονική μορφή)
● Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Βιολογικών Προϊόντων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εξέλιξη των συνολικών βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων και του συνολικού αριθμού επιχειρηματιών βιολογικής καλλιέργειας (1993-2007)
Πίνακας 1.2 Οι δέκα πρώτοι νομοί της Ελλάδας με τις μεγαλύτερες βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις (2007)
Πίνακας 1.3 Βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις ανά στάδιο (2007)
Πίνακας 1.4 Εξέλιξη αριθμού επιχειρήσεων μεταποίησης βιολογικών ειδών διατροφής (1998-2007)
Πίνακας 1.5 Κατανομή μεταποιητών-εισαγωγέων βιολογικών ειδών διατροφής ανά κλάδο (2002-2006)
Πίνακας 1.6 Κατανομή μεταποιητικών μονάδων ανά δραστηριότητα (2007)
Πίνακας 1.7 Εξέλιξη της καλλιέργειας βιολογικής ελιάς (1994-2007)
Πίνακας 1.8 Εξέλιξη της καλλιέργειας βιολογικού αμπελιού (1994-2007)
Πίνακας 1.9 Εξέλιξη της καλλιέργειας βιολογικών εσπεριδοειδών (1994-2007)
Πίνακας 1.10 Συγκεντρωτικά στοιχεία βιολογικής κτηνοτροφίας (2002-2007)
Πίνακας 1.11 Κατανομή βιολογικής κτηνοτροφίας ανά νομό (2007)
Πίνακας 1.12 Εξέλιξη αριθμού παραγωγών βιολογικής κτηνοτροφίας (2002-2007)
Πίνακας 1.13 Οικονομικές ενισχύσεις βιοκαλλιεργητών από 1.1.2003
Πίνακας 1.14 Υπογεγραμμένες συμβάσεις σε ισχύ ανά κατηγορία καλλιεργειών για το 2006
Πίνακας 1.15 Ύψος ενίσχυσης στις κυριότερες καλλιέργειες σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πίνακας 1.16 Ύψος ενίσχυσης στις κυριότερες κατηγορίες ζώων σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πίνακας 1.17 Χρηματοδότηση βιολογικής καλλιέργειας σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πίνακας 1.18 Χρηματοδότηση βιολογικής κτηνοτροφίας σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Π1.1 Έκταση βιολογικών καλλιεργειών και καλλιεργειών σε στάδιο μετατροπής ανά περιφέρεια και Οργανισμό Ελέγχου (2001, 2002)
Π1.2 Έκταση βιολογικών καλλιεργειών και καλλιεργειών σε στάδιο μετατροπής ανά νομό και Οργανισμό Ελέγχου (2001-2002)
Π1.3 Έκταση βιολογικών καλλιεργειών και καλλιεργειών σε στάδιο μετατροπής, ανά είδος (2001-2002)
Π1.4 Αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων βιολογικών ειδών διατροφής ανά κατηγορία (2002-2005)
Π1.5 Αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων βιολογικών ειδών διατροφής ανά κατηγορία (2006-2007)
Π1.6 Κατανομή μεταποιητικών μονάδων ανά νομό (2007)
Πίνακας 2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για είδη διατροφής και κρασί
Π2.1 Πραγματικός πληθυσμός απογραφών 1991-2001 κατά περιφέρειες
Π2.2 Διάρθρωση πραγματικού πληθυσμού κατά ηλικιακή ομάδα (2001)
Π2.3 Προβολές πληθυσμού κατά ηλικιακή ομάδα (2007-2050)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά Αστικές, Ημιαστικές και Αγροτικές περιοχές (2005/04)
Πίνακας 3.1 Λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων μεταποίησης βιολογικού ελαιολάδου
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων μεταποίησης κρασιού από βιολογικό σταφύλι
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων μεταποίησης βιολογικών εσπεριδοειδών
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση μεταποιητικών επιχειρήσεων άλλων βιολογικών τροφίμων φυτικής παραγωγής
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων μεταποιητικών βιολογικών προϊόντων (2003-2008)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών ειδών διατροφής
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2003-2008)
Πίνακας 3.10 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Ελεγχόμενα από τη Δηώ καταστήματα πώλησης βιολογικών προϊόντων (2008 )
Π3.2 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.3 Δείκτες κερδοφορίας μεταποιητικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2003-2007)
Π3.4 Δείκτες αποδοτικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2003-2007)
Π3.5 Δείκτες ρευστότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης μεταποιητικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες δραστηριότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων
(2003-2007)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός μεταποιητικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2006-2007)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων μεταποιητικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2006-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων μεταποιητικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2006-2007)
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2003-2007)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2003-2007)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2003-2007)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2003-2007)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2006-2007)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2006-2007)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2006-2007)
Π3.19 ΔΗΩ: Εξέλιξη ελεγχόμενων εκτάσεων φυτικής παραγωγής (1993-2006)
Π3.20 ΔΗΩ: Κατανομή φυτικής παραγωγής (2002-2006)
Π3.21 ΔΗΩ: Εξέλιξη αριθμού επιχειρηματιών (1993-2006)
Π3.22 ΔΗΩ: Αριθμός μεταποιητικών επιχειρήσεων ανά προϊόν (2006)
Π3.23 ΔΗΩ: Εξέλιξη αριθμού ζώων ανά κατηγορία ζώου (2001-2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου (1999-2008)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής κρασιού από βιολογικό σταφύλι (1999-2008)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής βιολογικών εσπεριδοειδών (1999-2008)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος πρωτογενούς παραγωγής βιολογικού κρέατος (2002-2007)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη της αξίας αγοράς εισαγομένων βιολογικών τροφίμων (1999-2008)
Πίνακας 4.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικού ελαιολάδου (1999-2008)
Πίνακας 4.7 Μέγεθος εγχώριας αγοράς κρασιού από βιολογικό σταφύλι (1999-2008)
Πίνακας 4.8 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικών εσπεριδοειδών (1999-2008)
Πίνακας 4.9 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικών τροφίμων (1999-2008)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια διάρθρωση της βιολογικής γεωργίας (2005-2006)
Πίνακας 5.2 Οι 10 πρώτες χώρες σε ποσοστό βιοκαλλιεργειών επί της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασής τους (2006)
Πίνακας 5.3 Οι 10 πρώτες χώρες σε έκταση βιοκαλλιεργειών (2006)
Πίνακας 5.4 Οι 10 πρώτες χώρες σε αριθμό βιολογικών εκμεταλλεύσεων (2006)
Πίνακας 5.5 Η βιολογική γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005-2006)
Π1 Επιχειρήσεις μεταποίησης βιολογικών τροφίμων πιστοποιημένες από τη Δηώ
Π2 Επιχειρήσεις μεταποίησης βιολογικών τροφίμων πιστοποιημένες από τη Βιοελλάς
Π3 Επιχειρήσεις μεταποίησης βιολογικών τροφίμων πιστοποιημένες από τη Φυσιολογική