ΤΡΟΦΙΜΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Εμπειρία
1. Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά της Βιολογικής Γεωργίας
1.3 Ορισμός Βιολογικής Γεωργίας
Βασικές Αρχές της Βιολογικής Γεωργίας
Βιολογικά Προϊόντα – Ορισμός και Βασικά Χαρακτηριστικά
1.4 Παραγωγική Διαδικασία Βιολογικής Καλλιέργειας
Μέθοδοι Προστασίας Βιολογικών Καλλιεργειών
1.5 Η Εξέλιξη των Βιοκαλλιεργειών στην Ελλάδα
1.5.1 Ιστορική Αναδρομή – Γενικά Στοιχεία
1.5.2 Εξέλιξη των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων
1.5.3 Κατανομή των Βιοκαλλιεργειών ανά Περιφέρεια και Νομό
1.5.4 Κατανομή των Εκτάσεων ανά Καλλιέργεια
1.5.5 Κατανομή των Βιοκαλλιεργειών ανά Στάδιο
1.5.6 Εξέλιξη Αριθμού Επιχειρήσεων
1.5.7 Εξέλιξη της Βιοκαλλιέργειας Ορισμένων Προϊόντων
1.6 Η Βιολογική Κτηνοτροφία
1.6.1 Ιστορική Αναδρομή – Γενικά Στοιχεία
1.6.2 Στοιχεία Βιολογικής Κτηνοτροφίας
1.7 Θεσμικό Πλαίσιο
1.7.1 Κοινοτική Νομοθεσία
1.7.2 Εθνική Νομοθεσία
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Βιολογικά Προϊόντα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Βιολογικά Προϊόντα
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης Βιολογικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Βιολογικών Προϊόντων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Δίκτυα Διανομής – Όροι Εμπορίου
3.3 Μεταποιητικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.1 Επιχειρήσεις Βιολογικού Ελαιολάδου
3.3.2 Επιχειρήσεις Κρασιού από Βιολογικό Σταφύλι
3.3.3 Επιχειρήσεις Βιολογικών Εσπεριδοειδών
3.3.4 Επιχειρήσεις Λοιπών Βιολογικών Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής
3.4 Πωλήσεις Μεταποιητικών Επιχειρήσεων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων
Δείκτες Κερδοφορίας
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.6 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Δείκτες Κερδοφορίας
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.9 Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Βιολογικών Προϊόντων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων
4.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Ελαιόλαδου
4.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Κρασιού από Βιολογικό Σταφύλι
4.1.3 Εγχώρια Παραγωγή Εσπεριδοειδών
4.1.4 Εγχώρια Παραγωγή Βιολογικού Κρέατος
4.2 Αξία Αγοράς Εισαγόμενων Βιολογικών Τροφίμων
4.3 Εγχώρια Αγορά Βιολογικών Προϊόντων
4.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ελαιόλαδου
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κρασιού από Βιολογικό Σταφύλι
4.3.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εσπεριδοειδών
4.3.4 Μέγεθος Συνολικής Εγχώριας Αγοράς Βιολογικών Τροφίμων σε Αξία
5. Ο κλάδος των Βιολογικών Καλλιεργειών και Βιολογικών Προϊόντων στην Ε.Ε. και τη Διεθνή Αγορά
5.1 Η Εξέλιξη των Βιολογικών Καλλιεργειών Διεθνώς
5.2 Η Εξέλιξη των Βιολογικών Καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
5.3 Η Αγορά των Βιολογικών Προϊόντων στην Ευρώπη και τον Κόσμο
6. Συμπεράσματα - Προβλήματα και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επιχειρήσεις Παραγωγής - Μεταποίησης Βιολογικών Τροφίμων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εξέλιξη των συνολικών βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων και του συνολικού αριθμού επιχειρηματιών βιολογικής καλλιέργειας (1993-2005)
Πίνακας 1.2 Οι δέκα πρώτοι νομοί της Ελλάδας με τις μεγαλύτερες βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις (2005)
Πίνακας 1.3 Βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις ανά στάδιο (2003-2005)
Πίνακας 1.4 Εξέλιξη αριθμού επιχειρήσεων μεταποίησης βιολογικών ειδών διατροφής (1998-2005)
Πίνακας 1.5 Κατανομή μεταποιητών-εισαγωγέων βιολογικών ειδών διατροφής ανά κλάδο (2002-2005)
Πίνακας 1.6 Εξέλιξη της καλλιέργειας βιολογικής ελιάς (1994-2005)
Πίνακας 1.7 Εξέλιξη της καλλιέργειας βιολογικού αμπελιού (1994-2005)
Πίνακας 1.8 Εξέλιξη της καλλιέργειας βιολογικών εσπεριδοειδών (1994-2005)
Πίνακας 1.9 Συγκεντρωτικά στοιχεία βιολογικής κτηνοτροφίας (2002-2005)
Πίνακας 1.10 Κατανομή βιολογικής κτηνοτροφίας ανά γεωγραφική περιφέρεια (2005)
Πίνακας 1.11 Εξέλιξη αριθμού παραγωγών βιολογικής κτηνοτροφίας (2002-2005)
Πίνακας 1.12 Θεσμικό Πλαίσιο Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Πίνακας 1.13 Κατανομή διαθέσιμων εκτάσεων για βιολογικές καλλιέργειες (2001-2006)
Πίνακας 1.14 Ύψος οικονομικών ενισχύσεων την περίοδο 1997-2002
Πίνακας 1.15 Οικονομικές ενισχύσεις βιοκαλλιεργητών από 1.1.2003
Πίνακας 1.16 Υπογεγραμμένες συμβάσεις σε ισχύ ανά κατηγορία καλλιεργειών για το 2006
Π1.1 Έκταση βιολογικών καλλιεργειών και καλλιεργειών σε στάδιο μετατροπής ανά περιφέρεια και Οργανισμό Ελέγχου (2001, 2002)
Π1.2 Έκταση βιολογικών καλλιεργειών και καλλιεργειών σε στάδιο μετατροπής ανά νομό και Οργανισμό Ελέγχου (2001-2002)
Π1.3 Έκταση βιολογικών καλλιεργειών και καλλιεργειών σε στάδιο μετατροπής, ανά είδος (2001-2002)
Π1.4 Αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων βιολογικών ειδών διατροφής ανά κατηγορία (2002-2005)
Π1.5 Αριθμός μονάδων παρασκευής βιολογικών τροφίμων ανά είδος και οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης (2001-2002)
Π1.6 Ποσά ενίσχυσης για το πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας
Π1.7 Συμβάσεις και στρέμματα που καλλιεργούνται, ανά νομαρχιακή αυτοδιοίκηση στα πλαίσια του προγράμματος Βιολογική Γεωργία (1998-2002)
Πίνακας 2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για είδη διατροφής και κρασί
Π2.1 Πραγματικός πληθυσμός απογραφών 1991-2001 κατά περιφέρειες
Π2.2 Διάρθρωση πραγματικού πληθυσμού κατά ηλικιακή ομάδα (2001)
Π2.3 Προβολές πληθυσμού κατά ηλικιακή ομάδα (2010-2050)
Πίνακας 3.1 Λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα (από 11.1.2006)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων μεταποίησης βιολογικού ελαιολάδου
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων μεταποίησης κρασιού από βιολογικό σταφύλι
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων μεταποίησης βιολογικών εσπεριδοειδών
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση μεταποιητικών επιχειρήσεων άλλων βιολογικών τροφίμων φυτικής παραγωγής
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής – τυποποίησης – επεξεργασίας βιολογικών προϊόντων (2001-2006)
Πίνακας 3.7 Ακολουθούμενες συντομογραφίες για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών ειδών διατροφής
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής βιολογικών ειδών διατροφής (2001-2006)
Πίνακας 3.10 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων ανά την Ελλάδα
Π3.2 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας μεταποιητικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2001 – 2005)
Π3.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2001 – 2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες ρευστότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2001 – 2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης μεταποιητικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2001 – 2005)
Π3.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών μεταποίησης βιολογικών προϊόντων (2004-2005)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών μεταποίησης βιολογικών προϊόντων (2004-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών μεταποίησης βιολογικών προϊόντων (2004-2005)
Π3.9 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2001 – 2005)
Π3.10 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2001 – 2005)
Π3.11 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2001 – 2005)
Π3.12 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2001 – 2005)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών εισαγωγής βιολογικών προϊόντων (2004-2005)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών εισαγωγής βιολογικών προϊόντων (2004-2005)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών εισαγωγής βιολογικών προϊόντων (2004-2005)
Π3.16 ΔΗΩ: εξέλιξη ελεγχόμενων εκτάσεων φυτικής παραγωγής (1997-2005)
Π3.17 ΔΗΩ: κατανομή φυτικής παραγωγής (2001-2005)
Π3.18 ΔΗΩ: εξέλιξη αριθμού επιχειρηματιών (1997-2005)
Π3.19 ΔΗΩ: αριθμός μεταποιητικών επιχειρήσεων ανά προϊόν (2005)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου (1999-2006)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής κρασιού από βιολογικό σταφύλι (1999-2006)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής βιολογικών εσπεριδοειδών (1999-2006)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος πρωτογενούς παραγωγής βιολογικού κρέατος (2002-2005)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη της αξίας αγοράς εισαγομένων βιολογικών τροφίμων (1999-2005)
Πίνακας 4.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικού ελαιολάδου (1999-2006)
Πίνακας 4.7 Μέγεθος εγχώριας αγοράς κρασιού από βιολογικό σταφύλι (1999-2006)
Πίνακας 4.8 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικών εσπεριδοειδών (1999-2006)
Πίνακας 4.9 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικών τροφίμων (1999-2006)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια διάρθρωση της βιολογικής γεωργίας (2003 & 2005)
Πίνακας 5.2 Οι 10 πρώτες χώρες σε ποσοστό βιοκαλλιεργειών επί της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασής τους (2005)
Πίνακας 5.3 Οι 10 πρώτες χώρες σε έκταση βιοκαλλιεργειών (2005)
Πίνακας 5.4 Οι 10 πρώτες χώρες σε αριθμό βιολογικών εκμεταλλεύσεων (2005)
Πίνακας 5.5 Η βιολογική γεωργία στην Ε.Ε. (2003 & 2005)
Π1 Επιχειρήσεις μεταποίησης βιολογικών τροφίμων πιστοποιημένες από τη Δηώ
Π2 Επιχειρήσεις μεταποίησης βιολογικών τροφίμων πιστοποιημένες από τη Βιοελλάς
Π3 Επιχειρήσεις μεταποίησης βιολογικών τροφίμων πιστοποιημένες από τη Φυσιολογική