ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ 2011»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Επιλεγμένα Προϊόντα Π.Ο.Π / Π.Γ.Ε
1.5 Βιολογικά Προϊόντα
1.6 Παραγωγική Διαδικασία – Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ποιότητα του Ελαιολάδου
1.7 Το Καθεστώς Ενίσχυσης του Ελαιολάδου – Θεσμικό Πλαίσιο
1.8 Ανάλυση Βασικών Μεγεθών του Κλάδου Παραγωγής Ελαίων και Λιπών
2. Η Ζήτηση Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ελαιολάδου
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ (2008)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Πυρηνελαίου
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Πυρηνελαίου
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Πυρηνελαίου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
3.6 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιολάδου - Πυρηνελαίου
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Κερδοφορίας
3.9 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.9.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας «Ειδών Διατροφής»
3.10 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.10.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Ελαιολάδου
3.10.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά της Βιομηχανίας «Ειδών Διατροφής»
3.11 Παρουσίαση Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Ελαιολάδου - Πυρηνελαίου
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.1.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Εγχώρια Αγορά Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Ελαιολάδου
4.3.2 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς
4.3.3 Μέγεθος Αγοράς Πυρηνελαίου – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Ελαιολάδου
5.1 Παγκόσμια Αγορά Ελαιολάδου
5.2 Η Αγορά Ελαιολάδου στην Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Πυρηνελαίου
• Benchmarking Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικού ελαιολάδου (1999-2008)
Πίνακας 1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου παραγωγής ελαίων και λιπών (2007-2008)
Πίνακας 1.3 Επενδύσεις του κλάδου παραγωγής ελαίων και λιπών (2007-2008)
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Πίνακας 2.2 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή για το ελαιόλαδο (2005-2010)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ελαιολάδου κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2008)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ελαιολάδου που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2008)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ελαιολάδου, κατά περιοχές (2004/2005)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ελαιολάδου που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά, κατά περιοχές (2004/2005)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής ελαίων και λιπών (2006)
Πίνακας 3.2 Παραγωγικές επιχειρήσεις πυρηνελαίου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων πυρηνελαίου (2006-2010)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων πυρηνελαίου βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων πυρηνελαίου βάσει καθαρών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων πυρηνελαίου βάσει καθαρών κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.8 Επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου (2006-2010)
Πίνακας 3.10 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.11 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου βάσει μικτών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.12 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου βάσει καθαρών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.13 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου βάσει καθαρών κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.14 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.15 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Πίνακας 3.16 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.17 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου του ελαιολάδου (2010-2009)
Πίνακας 3.18 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) (2010-2009)
Πίνακας 3.19 Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών ελαιολάδου και πυρηνελαίου
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ελαιόλαδου ανά μέσο ενημέρωσης (2006-2010)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ελαίων και φυτικών λιπών ανά κατηγορία (2009-2010)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ελαιολάδου ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων πυρηνελαίου (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων πυρηνελαίου (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων πυρηνελαίου (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων πυρηνελαίου (2006-2010)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων πυρηνελαίου (2006-2010)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων πυρηνελαίου (2009-2010)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων πυρηνελαίου (2009-2010)
Π3.12 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας - τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2006-2010)
Π3.13 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας - τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2006-2010)
Π3.14 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας - τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2006-2010)
Π3.15 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επεξεργασίας - τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2006-2010)
Π3.16 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας - τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2006-2010)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας –τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαιου (2006-2010)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επεξεργασίας –τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2006-2010)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων επεξεργασίας –τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2006-2010)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου βάσει Δ.Σ.Ε. (2001/02-2009/10)
Πίνακας 4.2 Εκτιμώμενη εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου (2001/02-2009/10)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια παραγωγή πυρηνελαίου (2001/02-2009/10)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια παραγωγή ραφιναρισμένου πυρηνελαίου (2002/03-2009/10)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγές ελαιολάδου (2005-2010)
Πίνακας 4.6 Εισαγωγές πυρηνελαίου (2005-2010)
Πίνακας 4.7 Εξαγωγές ελαιολάδου (2005-2010)
Πίνακας 4.8 Εμπορικό ισοζύγιο ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2005-2010)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου βάσει Δ.Σ.Ε (2001/02-2009/10)
Πίνακας 4.10 Εκτιμώμενη εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου (2001/02-2009/10)
Πίνακας 4.11 Αξία εγχώριας αγοράς ελαιολάδου (2008/09-2009/10)
Πίνακας 4.12 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου (2009/10)
Πίνακας 4.13 Εγχώρια αγορά ραφιναρισμένου πυρηνελαίου (2001/02-2009/10)
Πίνακας 4.14 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά ραφιναρισμένου πυρηνελαίου (2009/10)
Π4.1 Εξαγωγές ελαιολάδου ανά κύριο προϊόν (2005-2010)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προορισμού παρθένου ελαιολάδου λαμπάντε (2008-2010)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προορισμού παρθένου βρώσιμου ελαιολάδου (2008-2010)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού άλλου μη παρθένου ελαιολάδου (2008-2010)
Π4.5 Εξαγωγές πυρηνελαίου ανά κύριο προϊόν (2005-2010)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού πυρηνελαίου (2008-2010)
Πίνακας 5.1 Κατανάλωση ελαιολάδου στις ΗΠΑ (2003/04-2009/10)
Πίνακας 5.2 Εισαγωγές ελαιολάδου στην Κίνα (1999/2000-2010/11)
Πίνακας 5.3 Κατανάλωση ελαιολάδου στην Ισπανία (2008-2010)
Πίνακας 5.4 Διάρθρωση της κατανάλωσης ελαιολάδου στην Ισπανία (2008-2010)
Πίνακας 5.5 Παραγωγή ελαιολάδου στη Γαλλία (2003/04-2009/10)
Π5.1 Παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου (2003/04-2010/11)
Π5.2 Παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου (2003/04-2010/11)
Π5.3 Παραγωγή ελαιολάδου στην Ε.Ε. (2003/04-2010/11)
Π5.4 Κατανάλωση ελαιολάδου στην Ε.Ε. (2003/04-2010/11)