ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

Το ελαιόλάδο και το πυρηνέλαιο αποτελούν παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα
της χώρας μας. Η εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου υπερκαλύπτει τη ζήτηση
και πραγματοποιούνται, ετησίως, σημαντικές εξαγωγές. Οι εισαγωγές σε
ελαιόλαδο είναι περιορισμένες και αφορούν κυρίως προϊόντα με ειδικά
χαρακτηριστικά, με σκοπό την πρόσμιξη. Η εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου
το 2008/09 σημείωσε αύξηση 12,5% σε σχέση με την προηγούμενη
ελαιοκομική περίοδο. Η παραγωγή πυρηνελαίου παρέμεινε σχεδόν στα ίδια
επίπεδα τα δύο τελευταία έτη, το δε μεγαλύτερο μέρος αυτής διατίθεται
σε μορφή ακατέργαστη (μπρούτο) κυρίως στο εξωτερικό.
Η εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις από
έτος σε έτος. Την περίοδο 2008/09 ο συνολικός όγκος της αγοράς
σημείωσε μείωση περίπου 3%, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Το
μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κατανάλωσης καλύπτεται από το χύμα
διακινούμενο ελαιόλαδο. Ειδικότερα, την περίοδο 2008/09 εκτιμάται ότι
το χύμα κάλυψε περίπου το 40% της αγοράς, ενώ το τυποποιημένο
ελαιόλαδο απέσπασε μερίδιο περίπου 26%. Το υπόλοιπο (34%) αφορά
αυτοκατανάλωση.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3Επιλεγμένα Προϊόντα Π.Ο.Π / Π.Γ.Ε
1.4Βιολογικά Προϊόντα
1.5Παραγωγική Διαδικασία – Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ποιότητα του Ελαιολάδου
1.6Το Καθεστώς Ενίσχυσης του Ελαιολάδου
2.Η Ζήτηση Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
2.2Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/2005
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Διαφημιστική Δαπάνη
3.3Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Πυρηνελαίου
3.4Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Πυρηνελαίου
3.5Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Πυρηνελαίου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.6Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
3.8Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.9Παρουσίαση Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Αγορά Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
4.1Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Ελαιολάδου - Πυρηνελαίου
4.2Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1Εισαγωγές
4.2.2Εξαγωγές
4.3Εγχώρια Αγορά Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
4.3.1Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ελαιολάδου
4.3.2Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς (2006/07)
4.3.3Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πυρηνελαίου – Μερίδια Αγοράς (2006/07)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Διεθνής Αγορά Ελαιολάδου
5.1Παγκόσμια Αγορά Ελαιολάδου
5.2Η Αγορά Ελαιολάδου στην ΕΕ
6.Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Πυρηνελαίου (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Πυρηνελαίου και Ελαιολάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εξέλιξη της καλλιέργειας βιολογικής ελιάς (1994-2005)
Πίνακας 1.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικού ελαιολάδου (1999-2006)
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2007)
Πίνακας 2.2 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών εκροών ελαιολάδου (2001-2007)
Πίνακας 2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ελαιολάδου που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ελαιολάδου κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου (2003-2007)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας - τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2003-2007)
Πίνακας 3.6 Επωνυμίες επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών ελαιολάδου και πυρηνελαίου
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ελαιόλαδου ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ελαίων και φυτικών λιπών ανά κατηγορία (2006-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ελαιολάδου ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου (2003-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου (2006-2007)
Π3.13 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2003-2007)
Π3.14 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2003-2007)
Π3.17 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2003-2007)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2006-2007)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2006-2007)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Παραγωγή ελαιολάδου (2001/02-2007/08)
Πίνακας 4.2 Εκτιμώμενη παραγωγή ελαιολάδου (2001/02-2007/08)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια παραγωγή πυρηνελαίου (2001/02-2007/08)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές ελαιολάδου (2003-2007)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγές πυρηνελαίου (2003-2007)
Πίνακας 4.6 Εξαγωγές ελαιολάδου (2003-2007)
Πίνακας 4.7 Εξαγωγές πυρηνελαίου (2003-2007)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου (2001/02-2007/08)
Πίνακας 4.9 Εκτιμώμενη εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου (2001/02-2007/08)
Πίνακας 4.10 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου (2006/07)
Πίνακας 4.11 Εγχώρια αγορά ραφιναρισμένου πυρηνελαίου (2001/02-2007/08)
Πίνακας 4.12 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά ραφιναρισμένου πυρηνελαίου (2006/07)
Π4.1 Εξαγωγές ελαιολάδου ανά κύριο προϊόν (2003-2007)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προορισμού παρθένου ελαιολάδου λαμπάντε (2005-2007)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προορισμού παρθένου βρώσιμου ελαιολάδου (2005-2007)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού άλλου μη παρθένου ελαιολάδου (2005-2007)
Π4.5 Εξαγωγές πυρηνελαίου ανά κύριο προϊόν (2003-2007)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού πυρηνελαίου (2005-2007)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου (2003/04-2007/08)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου (2003/04-2007/08)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή ελαιολάδου στην ΕΕ (2003/04-2007/08)
Πίνακας 5.4 Κατανάλωση ελαιολάδου στην ΕΕ (2003/04-2007/08)