ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Επιλεγμένα Προϊόντα Π.Ο.Π / Π.Γ.Ε
1.5 Βιολογικά Προϊόντα
1.6 Παραγωγική Διαδικασία – Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ποιότητα του Ελαιολάδου
1.7 Το Καθεστώς Ενίσχυσης του Ελαιολάδου
2. Η Ζήτηση Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/2005
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Πυρηνελαίου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Πυρηνελαίου
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Πυρηνελαίου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.6 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας-Τυποποίησης Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.9 Παρουσίαση Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Ελαιολάδου - Πυρηνελαίου
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
4.2.2 Εξαγωγές Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
4.3 Εγχώρια Αγορά Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου
4.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ελαιολάδου – Μερίδια Αγοράς
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πυρηνελαίου – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Ελαιολάδου
5.1 Παγκόσμια Αγορά Ελαιολάδου
5.2 Η Αγορά Ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ»
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εξέλιξη της καλλιέργειας βιολογικής ελιάς (1994-2005)
Πίνακας 1.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικού ελαιολάδου (1999-2006)
Πίνακας 1.3 Επιδοτούμενες τιμές παραγωγού (1993/94-2004/05)
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2006)
Πίνακας 2.2 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών εκροών ελαιολάδου (2001-2006)
Πίνακας 2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ελαιολάδου που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
Π2.1 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2010-2050)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ελαιολάδου κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου (2002-2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών των επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2001-2006)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών ελαιολάδου και πυρηνελαίου
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή ελαιοτριβείων (2003)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ελαιόλαδου ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ελαίων και φυτικών λιπών ανά κατηγορία (2005-2006)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη ελαιολάδου ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου (2002-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνελαίου (2005-2006)
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2001-2005)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2001-2005)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2001-2005)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2001-2005)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2004-2005)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2004-2005)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Παραγωγή ελαιολάδου (1996/97-2006/07)
Πίνακας 4.2 Εκτιμώμενη παραγωγή ελαιολάδου (2001/02-2005/06)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια παραγωγή πυρηνελαίου (1996/97-2006/07)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές ελαιολάδου (2002-2006)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγές πυρηνελαίου (2002-2006)
Πίνακας 4.6 Εξαγωγές ελαιολάδου (2002-2006)
Πίνακας 4.7 Εξαγωγές πυρηνελαίου (2002-2006)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου (1996/97-2006/07)
Πίνακας 4.9 Εκτιμώμενη εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου (2001/02-2005/06)
Πίνακας 4.10 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου (2005/06)
Πίνακας 4.11 Εγχώρια αγορά ραφιναρισμένου πυρηνελαίου (2001/02-2005/06)
Πίνακας 4.12 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά ραφιναρισμένου πυρηνελαίου (2005/06)
Π4.1 Εξαγωγές ελαιολάδου ανά κύριο προϊόν (2002-2006)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προορισμού παρθένου ελαιολάδου λαμπάντε (2004-2006)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προορισμού παρθένου βρώσιμου ελαιολάδου (2004-2006)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού άλλου μη παρθένου ελαιολάδου (2004-2006)
Π4.5 Εξαγωγές πυρηνελαίου ανά κύριο προϊόν (2002-2006)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού πυρηνελαίου (2004-2006)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου (1996/97-2006/07)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου (2000/01-2006/07)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή ελαιολάδου στην ΕΕ (1996/97-2006/07)
Πίνακας 5.4 Κατανάλωση ελαιολάδου στην ΕΕ (2000/01-2006/07)