ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Ο κλάδος των εκδόσεων εφημερίδων και περιοδικών αποτελείται από
σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, αρκετές από τις οποίες είναι
συγκεντρωμένες σε μικρό αριθμό μεγάλων ομίλων. Αξιόλογη παρουσία στην
αγορά έχουν και οι επιχειρήσεις έκδοσης δωρεάν τύπου, τα έσοδα των
οποίων προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τις διαφημιστικές
καταχωρήσεις. Οι παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτηση των εξεταζόμενων
προϊόντων είναι η τιμή των εντύπων, το διαθέσιμο εισόδημα του κοινού,
καθώς και ο ανταγωνισμός από τα κλασικά (τηλεόραση, ραδιόφωνο) και τα
νεότερα μέσα ενημέρωσης (ιστοσελίδες διαδικτύου). Χαρακτηριστικό του
κλάδου αποτελεί ο μεγάλος αριθμός "τίτλων" σε σχέση με τον πληθυσμό
και την κυκλοφορία των εντύπων.
Την περίοδο 2006-2009 η συνολική κυκλοφορία των αθηναϊκών εφημερίδων
παρουσίασε πτωτική τάση, με τη μείωση να είναι πιο έντονη τη διετία
2008-2009. Ειδικότερα, το 2009 η κυκλοφορία μειώθηκε κατά 16,3% σε
σχέση με το 2006. Η συνολική κυκλοφορία των περιοδικών παρουσίασε
ανοδική τάση την περίοδο 2004-2007 (με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,7%), ενώ
στη συνέχεια ακολούθησε φθίνουσα πορεία, το δε ποσοστό μείωσης
διαμορφώθηκε στο 9,8% το 2009 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς εφημερίδων και περιοδικών
(πωλήσεις μόνο από την κυκλοφορία των εντύπων εγχώριων και
εισαγόμενων), παρουσίασε διαχρονική άνοδο την περίοδο 2001-2007.
Ωστόσο, την επόμενη διετία η αγορά μειώθηκε, το δε συνολικό μέγεθός
της υποχώρησε κατά 8,6% το 2009 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η
πτωτική τάση συνεχίστηκε και το 2010 και μάλιστα με εντονότερο ρυθμό
(εκτιμώμενο ποσοστό μείωσης 13%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
Προοπτικές
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη του Εγχώριου Τύπου – Εξέλιξη της Τυπογραφίας
1.2.1 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή
1.2.2 Εξέλιξη της Τυπογραφίας
1.3 Παραγωγική Διαδικασία Εντύπων
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου - Επενδύσεις
1.4.1 Εγχώρια Νομοθεσία
1.4.2 Επενδύσεις
2. Η Ζήτηση Εφημερίδων – Περιοδικών
2.1 Αναγνωσιμότητα Εφημερίδων και Περιοδικών
2.2 Εξέλιξη των τιμών Εφημερίδων - Περιοδικών
2.3 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Εφημερίδων – Περιοδικών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εφημερίδων – Περιοδικών
3.2.1 Εφημερίδες
3.2.2 Περιοδικά
3.3 Η Διανομή Τύπου στην Εγχώρια Αγορά
3.4 Επιχειρήσεις Έκδοσης Εφημερίδων
3.5 Πωλήσεις Εκδοτικών Επιχειρήσεων Εφημερίδων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εκδοτικών Επιχειρήσεων Εφημερίδων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Επιχειρήσεις Έκδοσης Περιοδικών
3.8 Πωλήσεις Εκδοτικών Επιχειρήσεων Περιοδικών
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εκδοτικών Επιχειρήσεων Περιοδικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.10 Ανταγωνισμός Μέσων Ενημέρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Εφημερίδων και Περιοδικών
4.1 Εξέλιξη της Κυκλοφορίας των Εφημερίδων
4.2 Εξέλιξη της Κυκλοφορίας των Περιοδικών
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο Εφημερίδων και Περιοδικών
Εισαγωγές
Εξαγωγές
4.4 Μέγεθος Αγοράς Εφημερίδων - Περιοδικών
Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία της Διεθνούς Αγοράς Τύπου
5.1 Εφημερίδες
5.2 Περιοδικά
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP AE
• Benchmarking Επιχειρήσεων Έκδοσης Εφημερίδων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Επιχειρήσεων Έκδοσης Περιοδικών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Στοιχεία αναγνωσιμότητας περιοδικών
Πίνακας 2.2 Στοιχεία μέσης κυκλοφορίας περιοδικών ανά τίτλο
Πίνακας 2.3 Στοιχεία αναγνωσιμότητας & κυκλοφορίας εφημερίδων
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη των δεικτών τιμών καταναλωτή εφημερίδων και περιοδικών (2000-2007)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εφημερίδες και περιοδικά κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εφημερίδες και περιοδικά κατά περιοχή
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εφημερίδες και περιοδικά κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη της Συνολικής Διαφημιστικής Δαπάνης Εφημερίδων και Περιοδικών (2002-2007)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης εφημερίδων (2002-2007)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης περιοδικών (2002-2007)
Πίνακας 3.4 Προμήθειες Δικτύου Διανομής
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων (2002-2007)
Πίνακας 3.7 Επωνυμίες Εκδοτικών Επιχειρήσεων Εφημερίδων
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων έκδοσης περιοδικών
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις επιχειρήσεων έκδοσης περιοδικών (2002-2007)
Πίνακας 3.10 Επωνυμίες Εκδοτικών Επιχειρήσεων Περιοδικών
Πίνακας 3.11 Η ανάπτυξη των Μέσων Ενημέρωσης στην Ελλάδα (1990 – 2006)
Πίνακας 3.12 Συγκεντρωτική διαφημιστική δαπάνη (2005 – 2007)
Πίνακας 3.13 Βαθμός Ικανοποίησης από τα Μέσα Ενημέρωσης
Π3.1 Εξέλιξη Διαφημιστικής Δαπάνης Των Εφημερίδων Ανά Μέσο (2002-2007)
Π3.2 Εξέλιξη Διαφημιστικής Δαπάνης Των Περιοδικών Ανά Μέσο (2002-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη εφημερίδων ανά τίτλο (2006-2007)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη περιοδικών ανά τίτλο (2006-2007)
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2003-2007)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2003-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2006-2007)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2006-2007)
Π3.14 Δείκτες κερδοφορίας εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες αποδοτικότητας εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες ρευστότητας εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2003-2007)
Π3.17 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2003-2007)
Π3.18 Δείκτες δραστηριότητας εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2003-2007)
3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2006-2007)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2006-2007)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εκτίμηση της εγχώριας αγοράς Εφημερίδων - Περιοδικών
Πίνακας 4.2 Μερίδια εταιρειών στο σύνολο της αξίας της εγχώριας αγοράς Τύπου (2007)
Πίνακας 4.3 Δείκτης συγκέντρωσης
Π4.1 Εξέλιξη της Κυκλοφορίας Εφημερίδων (2000-2007)
Π4.2 Τίτλοι ανά κατηγορία εφημερίδων (2007)
Π4.3 Κυκλοφορία περιοδικών (2002)
Π4.4 Κυκλοφορία περιοδικών (2003)
Π4.5 Κυκλοφορία περιοδικών (2004)
Π4.6 Κυκλοφορία περιοδικών (2005)
Π4.7 Κυκλοφορία περιοδικών (2006)
Π4.8 Κυκλοφορία περιοδικών (2007)
Π4.9 Κυριότεροι τίτλοι ανά κατηγορία περιοδικών (2007)
Π4.10 Εισαγωγές εφημερίδων- περιοδικών ανά κατηγορία (2003-2007)
Π4.11 Εξαγωγές εφημερίδων- περιοδικών ανά κατηγορία (2003-2007)
Π4.12 Διάρθρωση των συνολικών εισαγωγών εφημερίδων και περιοδικών ανά χώρα προέλευσης (2003-2007)
Π4.13 Διάρθρωση των συνολικών εξαγωγών εφημερίδων και περιοδικών ανά χώρα προορισμού (2003-2007)
Πίνακας 5.1 Στοιχεία παγκόσμιας κυκλοφορίας ημερήσιου τύπου (2002-2006)
Πίνακας 5.2 Στοιχεία παγκόσμιας μέσης κυκλοφορίας ημερήσιων εφημερίδων ανά τίτλο (2002-2006)
Πίνακας 5.3 Τίτλοι ημερήσιων εφημερίδων σε συγκεκριμένες χώρες (2002-2006)
Πίνακας 5.4 Μέση κυκλοφορία ημερήσιων εφημερίδων σε συγκεκριμένες χώρες (2002-2006)
Πίνακας 5.5 Τίτλοι και μέση κυκλοφορία κυριακάτικων εφημερίδων σε επιλεγμένες χώρες (2002-2006)
Πίνακας 5.6 Σχέση διαφημιστικών εσόδων και εσόδων από την κυκλοφορία του ημερήσιου τύπου (2006)
Πίνακας 5.7 Αριθμός τίτλων περιοδικών σε διάφορες χώρες παγκοσμίως (2006)
Πίνακας 5.8 Συνολική κυκλοφορία περιοδικών σε διάφορες χώρες παγκοσμίως (2006)
Πίνακας 5.9 Αναγνωσιμότητα περιοδικών σε διάφορες χώρες παγκοσμίως (Ενήλικες)
Πίνακας 5.10 Έσοδα διαφήμισης και έσοδα κυκλοφορίας περιοδικών σε διάφορες χώρες παγκοσμίως (2006)
Πίνακας 5.11 Τρόποι διανομής καταναλωτικών περιοδικών σε διάφορες χώρες παγκοσμίως (2006)
Πίνακας 5.12 Διαφημιστική Δαπάνη* Περιοδικών σε διάφορες χώρες παγκοσμίως (2005-2008)