ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Σε γενικές γραμμές, ο εξεταζόμενος κλάδος απαρτίζεται από εταιρείες
εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων οι οποίες δραστηριοποιούνται στους
τομείς της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών (σταθερή - κινητή
τηλεφωνία) και στη λιανική διάθεση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
οικιακών συσκευών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
εστιάζεται σε διάφορα επίπεδα (τιμολογιακή πολιτική, πιστωτικές
διευκολύνσεις, γεωγραφική επέκταση καταστημάτων κλπ).
Η συνολική αξία της εγχώριας λιανικής αγοράς μέσω των αλυσίδων
καταστημάτων πολυμέσων και κινητής τηλεφωνίας παρουσίασε διαχρονική
αύξηση την περίοδο 2002-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 14%.
Αντίθετα, το 2009 η εξεταζόμενη αγορά κατέγραψε μείωση κατά 4,8%, σε
σχέση με το προηγούμενο έτος. H μείωση αυτή εκτιμάται ότι προήλθε
κυρίως από τα προϊόντα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας καθώς και από
τα είδη αυτοματισμού γραφείων.
Ειδικότερα, οι λιανικές πωλήσεις μόνο των αλυσίδων καταστημάτων
πολυμέσων (δεν περιλαμβάνονται δηλαδή οι αλυσίδες καταστημάτων των
εταιρειών παρόχων-συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας) παρουσίασαν μείωση της
τάξης του 2% την ίδια χρονική περίοδο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.2.1 Αλυσίδες Καταστημάτων Πολυμέσων, Κινητής Τηλεφωνίας και Συναφών Ειδών
1.2.2 Αλυσίδες Καταστημάτων Πληροφορικής
1.2.3 Αλυσίδες Καταστημάτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
1.2.4 Μεγάλα Καταστήματα Λιανικής
1.2.5 Μεμονωμένα Καταστήματα
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών
1.4 Απογραφικά Στοιχεία των Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Ειδών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Λοιπών Μηχανών & Εξοπλισμού Γραφείου
Παράρτημα Kεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Προϊόντων Πληροφορικής Και Κινητής Τηλεφωνίας
2.1 Η Ζήτηση Προϊόντων Πληροφορικής
2.1.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Προϊόντα Πληροφορικής
2.1.2 Η Αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα
2.2 Η Ζήτηση Προϊόντων και Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας
2.2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση για Προϊόντα και Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας
2.2.2 Η Αγορά Προϊόντων και Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα
2.2.3 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τις Επικοινωνίες και την Κινητή Τηλεφωνία
2.3 Χαρακτηριστικά των Χρηστών Προϊόντων Τεχνολογίας
3. Η Προσφορά Από Τις Αλυσίδες Καταστημάτων Πολυμέσων - Κινητής Τηλεφωνίας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.2.1 Πολιτική Πιστωτικών Διευκολύνσεων
3.2.2 Τιμολογιακή Πολιτική
3.2.3 Δίκτυα Καταστημάτων
3.2.4 Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών
3.2.5 Ηλεκτρονικό Eμπόριο
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Πολυμέσων - Κινητής Τηλεφωνίας
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Πολυμέσων - Κινητής Τηλεφωνίας
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Πολυμέσων – Κινητής Τηλεφωνίας
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Λιανικής Αγοράς Μέσω Αλυσίδων Καταστημάτων Πολυμέσων – Κινητής Τηλεφωνίας
4.2 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Πολυμέσων – Κινητής Τηλεφωνίας
5. Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
5.1 Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς (EITO)
5.2. Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς (GFK Temax)
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Πολυμέσων – Κινητής Τηλεφωνίας
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Oiκονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Πολυμέσων - Κινητής Τηλεφωνίας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π.1.1. Διαρθρωτικά στοιχεία των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα (2005)
Π.1.2 Διαρθρωτικά στοιχεία των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα (2005)
Πίνακας 2.1 Βαθμός Διείσδυσης ηλεκτρονικής υποδομής στα ελληνικά νοικοκυριά
Πίνακας 2.2 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή 1999-2008
Πίνακας 2.3 Xρήση υπολογιστών και διαδικτύου (internet) ανά επίπεδο εκπαίδευσης χρήστη - 1ο τρίμηνο 2009.
Πίνακας 2.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς προσωπικών υπολογιστών & servers (1995-2009)
Πίνακας 2.5 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή 1999-2008
Πίνακας 2.6 Χρήση Η/Υ και πρόσβαση στο διαδίκτυο (Α Τρίμηνο, 2005-2009)
Πίνακας 2.7 Χρήση Η/Υ και πρόσβαση στο διαδίκτυο ανά ηλικιακή Ομάδα: Α Τρίμηνο 2009 (%)
Πίνακας 2.8 Χρήση Η/Υ - Διαδικτύου κατά περιφέρεια, Α Τρίμηνο 2009
Πίνακας 2.9 Ποσοστιαία κατανομή της επαγγελματικής κατάστασης των χρηστών Η/Υ και των ατόμων με πρόσβαση στο διαδίκτυο: Α΄ τρίμηνο 2009
Πίνακας 2.10 Χαρακτηριστικά Χρηστών Κινητής Τηλεφωνίας
Πίνακας 2.11 Συχνότητα Χρήσης κινητού τηλεφώνου για διάφορες υπηρεσίες
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχερήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων και κινητής τηλεφωνίας - Αγοραστικοί Όμιλοι
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων / κινητής τηλεφωνίας - Αγοραστικοί Όμιλοι (2004-2009)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης καταστημάτων εξοπλισμού γραφείου και προϊόντων κινητής/σταθερής τηλεφωνίας ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π.3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης καταστημάτων εξοπλισμού γραφείου και προϊόντων κινητής/σταθερής τηλεφωνίας, ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων - κινητής τηλεφωνίας (2004-2008)
Π3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων - κινητής τηλεφωνίας (2004-2008)
Π3.6 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων - κινητής τηλεφωνίας (2004-2008)
Π3.7 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων - κινητής τηλεφωνίας (2004-2008)
Π3.8 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων - κινητής τηλεφωνίας (2004-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων - κινητής τηλεφωνίας (2007-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων - κινητής τηλεφωνίας (2007-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων - κινητής τηλεφωνίας (2007-2008)
Π3.12 Γεωγραφική κατανομή καταστημάτων προϊόντων πληροφορικής και πολυμέσων
Π3.13 Γεωγραφική κατανομή καταστημάτων προϊόντων κινητής/σταθερής τηλεφωνίας
Π3.14 Γεωγραφική κατανομή καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας λιανικής αγοράς μέσω αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων (1998-2009)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας λιανικής αγοράς μέσω αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων και κινητής τηλεφωνίας (2002-2009)
Πίνακας 5.1 Ευρωπαϊκή Αγορά ΤΠΕ και Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών Συσκευών
Πίνακας 5.2 Διάρθρωση Ευρωπαϊκής Αγοράς ΤΠΕ και Κ.Η.Σ. ανά κατηγορία (2007-2010)
Πίνακας 5.3 Αγορά Τεχνικών Καταναλωτικών Αγαθών στη Δ. Ευρώπη