ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2008»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Εμπειρία
1. Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.2.1 Αλυσίδες Καταστημάτων Πολυμέσων, Κινητής Τηλεφωνίας και Συναφών Ειδών
1.2.2 Αλυσίδες Καταστημάτων Πληροφορικής
1.2.3 Αλυσίδες Καταστημάτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
1.2.4 Μεγάλα Καταστήματα Λιανικής
1.2.5 Μεμονωμένα Καταστήματα
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών
1.4 Απογραφικά Στοιχεία των Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Ειδών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Λοιπών Μηχανών & Εξοπλισμού Γραφείου
Παράρτημα κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Προϊόντων Πληροφορικής Και Κινητής Τηλεφωνίας
2.1 Η Ζήτηση Προϊόντων Πληροφορικής
2.1.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Προϊόντα Πληροφορικής
2.1.2 Η Αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα
2.2 Η Ζήτηση Προϊόντων και Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας
2.2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης για Προϊόντα και Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας
2.2.2 Η Αγορά Προϊόντων και Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα
2.2.3 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τις Επικοινωνίες και την Κινητή Τηλεφωνία
2.2.4 Προβλέψεις και Εκτιμήσεις για τις Τηλεπικοινωνίες
2.3 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης για τα Προϊόντα του Κλάδου
2.3.1 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3.2 Χαρακτηριστικά των Χρηστών Προϊόντων Τεχνολογίας
Παράρτημα κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Από Τις Αλυσίδες Καταστημάτων Πολυμέσων - Κινητής Τηλεφωνίας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.2.1 Πολιτική Πιστωτικών Διευκολύνσεων
3.2.2 Τιμολογιακή Πολιτική
3.2.3 Δίκτυα Καταστημάτων
3.2.4 Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Πολυμέσων - Κινητής Τηλεφωνίας
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Πολυμέσων - Κινητής Τηλεφωνίας
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Πολυμέσων – Κινητής Τηλεφωνίας
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Λιανικής Αγοράς Μέσω Αλυσίδων Καταστημάτων Πολυμέσων Κινητής - Τηλεφωνίας
4.2 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Πολυμέσων – Κινητής Τηλεφωνίας
5. Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
Παράρτημα κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα και Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP AE.
• Benchmarking Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Πολυμέσων - Κινητής Τηλεφωνίας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Διαρθρωτικά στοιχεία των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού (2003)
Π1.2 Διαρθρωτικά στοιχεία των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (2003)
Π1.3 Διαρθρωτικά στοιχεία των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (2003)
Πίνακας 2.1 Χρήση υπολογιστών και διαδικτύου ανά επίπεδο εκπαίδευσης χρήστη - 1ο τρίμηνο 2006
Πίνακας 2.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς προσωπικών υπολογιστών & servers (1995-2008)
Πίνακας 2.3 Ποσοστιαία (%) διείσδυση κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσμό (2003-2008)
Πίνακας 2.4 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή 1999-2007
Πίνακας 2.5 Τόπος χρήσης του Η/Υ και πρόσβασης στο διαδίκτυο κατά ασχολία χρήστη- 1ο τρίμηνο 2007
Πίνακας 2.6 Χρήση υπολογιστών και διαδικτύου ανά επίπεδο εκπαίδευσης χρήστη - 1ο τρίμηνο 2007
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά κατηγορία περιοχής
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων - κινητής τηλεφωνίας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων / κινητής τηλεφωνίας (2002-2007)
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης καταστημάτων εξοπλισμού γραφείου, ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης καταστημάτων εξοπλισμού γραφείου, ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων - κινητής τηλεφωνίας (2002-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων - κινητής τηλεφωνίας (2002-2006)
Π3.6 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων - κινητής τηλεφωνίας (2002-2006)
Π3.7 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων - κινητής τηλεφωνίας (2002-2006)
Π3.8 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων - κινητής τηλεφωνίας (2002-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων - κινητής τηλεφωνίας (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων - κινητής τηλεφωνίας (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας λιανικής αγοράς μέσω αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων σε αξία (1998-2007)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας λιανικής αγοράς μέσω αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων και κινητής τηλεφωνίας (2002-2007)
Πίνακας 5.1 Μεταβολή της αγοράς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 2007 (%)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμια αγορά πληροφορικής (σε δισ. €)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμια αγορά τηλεπικοινωνιών (σε δισ. €)
Πίνακας 5.4 Αγορά πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ανά κατηγορίες προϊόντων (σε € εκατ.)
Π5.1 Αγορά πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ανά χώρα (σε εκατ. €)