ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η εγχώρια ζήτηση για συσσωρευτές οχημάτων καλύπτεται σχεδόν στο σύνολό της από εισαγόμενα προϊόντα, λόγω του ότι η εγχώρια παραγωγή συσσωρευτών συρρικνώθηκε την τελευταία δεκαετία. Ο κυριότερος παράγοντας που καθορίζει τη ζήτηση για τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι η εξέλιξη και σύνθεση του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων.
Στον κλάδο λειτουργούν μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες που ειδικεύονται στους συσσωρευτές, αλλά και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των ανταλλακτικών οχημάτων. Παράλληλα, λειτουργούν και πολλές μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες εισάγουν συσσωρευτές, είτε σαν αποκλειστική δραστηριότητα, είτε σαν μέρος της ευρύτερης ενασχόλησής τους με το εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων οχημάτων. Όσον αφορά την εγχώρια παραγωγή, στην παρούσα φάση ουσιαστικά μία μόνο επιχείρηση ασχολείται συστηματικά με την κατασκευή συσσωρευτών για οχήματα.
Η συνολική εγχώρια αγορά των συσσωρευτών οχημάτων (σε τεμάχια) ακολουθούσε ανοδική πορεία την περίοδο 1996-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 4%. Από το 2008 και μετά εμφανίζει μείωση, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 4,9% (περίοδος 2008-2011). Ειδικότερα, το 2011 η αγορά μειώθηκε κατά 6% σε σχέση με το 2010.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία του Κλάδου
2. Ζήτηση
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Συσσωρευτών Οχημάτων
2.3 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά Συσσωρευτών Οχημάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Συσσωρευτών
3.3 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εισαγωγής Συσσωρευτών
3.3.2 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3.3 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Συσσωρευτών
3.3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.3.6 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Συσσωρευτών Οχημάτων
4.1 Παραγωγή Συσσωρευτών Οχημάτων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Συσσωρευτών Οχημάτων
4.2.1 Εισαγωγές Συσσωρευτών Οχημάτων – Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Συσσωρευτών Οχημάτων – Χώρες Προορισμού
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Συσσωρευτών Οχημάτων – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Εγχώρια Αγορά Συσσωρευτών – Μερίδια Αγοράς
4.3.1. Εγχώρια Αγορά Συσσωρευτών
4.3.2 Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Συσσωρευτών
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
• Benchmarking επιχειρήσεων του κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά στοιχεία του κλάδου κατασκευής συσσωρευτών μολύβδου-όξεος για εμβολοφόρους κινητήρες εκκίνησης (2006-2009)
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (1993-2010 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1993-2010 )
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1993-2010)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά Αστικές και Αγροτικές περιοχές. Σύνολο Χώρας (2008)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2008)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών οχημάτων
Πίνακας 3.2 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2011)
Πίνακας 3.3 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2011)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών (2006-2011)
Πίνακας 3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων συσσωρευτών οχημάτων (2006 – 2010)
Πίνακας 3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων συσσωρευτών οχημάτων (2006 – 2010)
Πίνακας 3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων συσσωρευτών οχημάτων (2006 – 2010)
Πίνακας 3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων συσσωρευτών οχημάτων (2006 – 2010)
Πίνακας 3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων συσσωρευτών οχημάτων (2006 – 2010)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων συσσωρευτών οχημάτων (2009-2010)
Πίνακας 3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων συσσωρευτών οχημάτων (2009-2010)
Πίνακας 3.12 Κατάταξη της εταιρείας ΒΙΟΣΥ Α.Ε. και σύγκριση δεικτών της με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.13 Κατάταξη της εταιρείας ΙΣΧΥΣ Α.Ε. και σύγκριση δεικτών της με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.14 Κατάταξη της εταιρείας ΧΟΥΜΑΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση δεικτών της με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.15 Κατάταξη της εταιρείας VB ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. και σύγκριση δεικτών της με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.16 Κατάταξη της εταιρείας ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ, Γ.Δ., “CHAMPION” Α.Β. & Ε.Ε. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ και σύγκριση δεικτών της με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.17 Κατάταξη της εταιρείας ΜΤΕΤΣΑΚΟΣ – ΧΟΛΕΒΑΣ Α.Ε.Ε. και σύγκριση δεικτών της με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.18 Κατάταξη της εταιρείας ΚΟΝΤΗΣ, Ν., Α.Ε. και σύγκριση δεικτών της με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.19 Κατάταξη της εταιρείας ΔΥΤΙΚΗ ΠΡΕΖΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση δεικτών της με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.20 Κατάταξη της εταιρείας ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, Α., “BSA” Α.Ε. και σύγκριση δεικτών της με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.21 Κατάταξη της εταιρείας TEXET TECHNOLOGIES Α.Ε. και σύγκριση δεικτών της με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.22 Κατάταξη της εταιρείας ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ “S & S” Ε.Π.Ε. και σύγκριση δεικτών της με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.23 Κατάταξη της εταιρείας PETROSYS Α.Ε.Ε. και σύγκριση δεικτών της με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.24 Κατάταξη της εταιρείας ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Ε.Ε. και σύγκριση δεικτών της με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.25 Κατάταξη επιχειρήσεων συσσωρευτών οχημάτων βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.26 Κατάταξη επιχειρήσεων συσσωρευτών οχημάτων βάσει καθαρών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.27 Κατάταξη επιχειρήσεων συσσωρευτών οχημάτων βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή συσσωρευτών οχημάτων (1996-2011)
Πίνακας 4.2 Εμπορικό ισοζύγιο συσσωρευτών οχημάτων (2002-2010)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος αγοράς συσσωρευτών οχημάτων (1996-2011)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς συσσωρευτών οχημάτων 2011
Π4.1 Συνολικές εισαγωγές συσσωρευτών οχημάτων (2002-2010)
Π4.2 Συνολικές εισαγωγές συσσωρευτών οχημάτων, ανά κωδικό προϊόντος (2005-2007)
Π4.3 Συνολικές εισαγωγές συσσωρευτών οχημάτων, ανά κωδικό προϊόντος (2008-2010)
Π4.4 Εισαγωγές συσσωρευτών οχημάτων ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.5 Συνολικές εξαγωγές συσσωρευτών οχημάτων (2002-2010)
Π4.6 Συνολικές εξαγωγές συσσωρευτών οχημάτων, ανά κωδικό προϊόντος (2005-2007)
Π4.7 Συνολικές εξαγωγές συσσωρευτών οχημάτων, ανά κωδικό προϊόντος (2008-2010)
Π4.8 Εξαγωγές συσσωρευτών οχημάτων ανά χώρα προορισμού (2008-2010)
Πίνακας 5.1 Μέγεθος αγοράς συσσωρευτών οχημάτων στην Ευρώπη (2005-2010)
Πίνακας 5.2 Αγορά συσσωρευτών αντικατάστασης οχημάτων σε 11 ευρωπαϊκές χώρες (2009)