ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά Συσσωρευτών
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία της Εγχώριας Παραγωγής
2. Η Ζήτηση Για Συσσωρευτές Οχημάτων
2.1 Σύνθεση και Εξέλιξη του Στόλου Οχημάτων
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Συσσωρευτών Οχημάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Συσσωρευτών
3.3 Όροι Εμπορίου – Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εισαγωγής Συσσωρευτών
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Συσσωρευτών
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Συσσωρευτών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Συσσωρευτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Συσσωρευτών Οχημάτων
4.1 Παραγωγή Συσσωρευτών Οχημάτων – Μερίδια Παραγωγής
4.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Συσσωρευτών Οχημάτων
4.1.2 Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Συσσωρευτών Οχημάτων
4.2.1 Εισαγωγές Συσσωρευτών Οχημάτων – Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Συσσωρευτών Οχημάτων – Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Αγορά Συσσωρευτών - Μερίδια Αγοράς
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Συσσωρευτών
Μερίδια Αγοράς - Βαθμός Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Συσσωρευτών
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Νομοθεσία
Νόμος 2939/2001
Π.Δ.115/2004 –
ΥΠ. Αποφ. ΟΙΚ.106158/2004
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Συσσωρευτών Οχημάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά στοιχεία του κλάδου κατασκευής ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών (2000-2005)
Πίνακας 1.2 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών (2000-2005)
Πίνακας 1.3 Εξέλιξη ακαθάριστων επενδύσεων του κλάδου κατασκευής ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών (2000-2005)
Π2.1 Οχήματα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (1996-2008 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1996-2008)
Π2.3 Μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1996-2008)
Π2.4 Οχήματα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία (1996-2008 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Στόλος κυκλοφορούντων οχημάτων 2007
Π2.6 Νέες εγγραφές και στόλος δικύκλων έως 50 κυβ. εκ. (1995-2007)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για κίνηση και συντήρηση μεταφορικών μέσων κατά κατηγορία περιοχής
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών οχημάτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών (2003-2008)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες εταιρειών παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών οχημάτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης συσσωρευτών οχημάτων ανά διαφημιστικό μέσο
(2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη συσσωρευτών οχημάτων ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών οχημάτων (2003-2007)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών οχημάτων
(2003-2007)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών οχημάτων (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών οχημάτων (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών οχημάτων (2003-2007)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών οχημάτων (2006-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών οχημάτων (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή συσσωρευτών οχημάτων (1996-2008)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος αγοράς συσσωρευτών οχημάτων (1996-2008)
Π4.1 Συνολικές εισαγωγές συσσωρευτών οχημάτων (2002-2007)
Π4.2 Συνολικές εισαγωγές συσσωρευτών οχημάτων ανά κωδικό προϊόντος (2002-2007)
Π4.3 Εισαγωγές συσσωρευτών οχημάτων ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.4 Συνολικές εξαγωγές συσσωρευτών οχημάτων (2002-2007)
Π4.5 Συνολικές εξαγωγές συσσωρευτών οχημάτων ανά κωδικό προϊόντος (2002-2007)
Π4.6 Εξαγωγές συσσωρευτών οχημάτων ανά χώρα προορισμού (2005-2007)
Πίνακας 5.1 Μέγεθος ευρωπαϊκής αγοράς συσσωρευτών οχημάτων (2005-2008)
Πίνακας 5.2 Αγορά συσσωρευτών αντικατάστασης οχημάτων σε 13 ευρωπαϊκές χώρες (2007)