ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά Συσσωρευτών
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία της Εγχώριας Παραγωγής
2. Η Ζήτηση Για Συσσωρευτές Οχημάτων
2.1 Σύνθεση και Εξέλιξη του Στόλου Οχημάτων
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Συσσωρευτών Οχημάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Συσσωρευτών Οχημάτων
3.3 Όροι Εμπορίου – Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εισαγωγής Συσσωρευτών
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Συσσωρευτών
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Συσσωρευτών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Συσσωρευτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Συσσωρευτών Οχημάτων
4.1 Παραγωγή Συσσωρευτών Οχημάτων – Μερίδια Παραγωγής
4.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Συσσωρευτών Οχημάτων
4.1.2 Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Συσσωρευτών Οχημάτων
4.2.1 Εισαγωγές Συσσωρευτών Οχημάτων – Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Συσσωρευτών Οχημάτων – Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Αγορά Συσσωρευτών - Μερίδια Αγοράς
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Συσσωρευτών
4.3.2 Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Συσσωρευτών
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Νομοθεσία
Νόμος 2939/2001
Π.Δ.115/2004 –
ΥΠ. Αποφ. ΟΙΚ.106158/2004
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιριών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά στοιχεία του κλάδου κατασκευής ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών (1999-2004)
Πίνακας 1.2 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών (1999-2004)
Πίνακας 1.3 Εξέλιξη ακαθάριστων επενδύσεων του κλάδου κατασκευής ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών (1999-2004)
Π2.1 Οχήματα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (1994-2006 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1994-2006)
Π2.3 Μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1994-2006)
Π2.4 Οχήματα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία (1994-2006 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Κυκλοφορούντα οχήματα κατά κατηγορία (τέλος 2004-2005)
Π2.6 Νέες εγγραφές και στόλος δικύκλων έως 50 κυβ. εκ. (1994-2006)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για κίνηση και συντήρηση μεταφορικών μέσων κατά κατηγορία περιοχής
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών οχημάτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών (2001-2006)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες εταιριών παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης συσσωρευτών οχημάτων ανά διαφημιστικό μέσο (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη συσσωρευτών οχημάτων ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών (2001-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών (2001-2005)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών (2004-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών (2004-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής συσσωρευτών (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή συσσωρευτών οχημάτων (1994-2006)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος αγοράς συσσωρευτών οχημάτων (1994-2006)
Π4.1 Συνολικές εισαγωγές συσσωρευτών οχημάτων (2001-2006)
Π4.2 Συνολικές εισαγωγές συσσωρευτών οχημάτων ανά κωδικό προϊόντος (2001-2005)
Π4.3 Συνολικές εισαγωγές συσσωρευτών οχημάτων ανά κωδικό προϊόντος (2006)
Π4.4 Εισαγωγές συσσωρευτών οχημάτων ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.5 Συνολικές εξαγωγές συσσωρευτών οχημάτων (2001-2006)
Π4.6 Συνολικές εξαγωγές συσσωρευτών οχημάτων ανά κωδικό προϊόντων (2001-2005)
Π4.7 Συνολικές εξαγωγές συσσωρευτών οχημάτων ανά κωδικό προϊόντων (2006)
Π4.8 Εξαγωγές Συσσωρευτών οχημάτων ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Πίνακας 5.1 Μέγεθος αγοράς συσσωρευτών οχημάτων στη Δυτική Ευρώπη (2003-2007)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος αγοράς συσσωρευτών οχημάτων σε Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τουρκία (2003-2007)
Πίνακας 5.3 Αγορά συσσωρευτών αντικατάστασης σε 10 ευρωπαϊκές χώρες(2003)