ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η αγορά των συσκευών κινητής τηλεφωνίας απαρτίζεται από μικρό αριθμό
εταιρειών (αντιπροσώπων / εισαγωγέων). Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν
παραγωγικές μονάδες για τα συγκεκριμένα προϊόντα, οι δε πολυεθνικές
εταιρείες (κατασκευαστές συσκευών κινητής τηλεφωνίας), είτε διαθέτουν
τα προϊόντα τους μέσω θυγατρικών εταιρειών, είτε μέσω τρίτων εταιρειών
οι οποίες λειτουργούν ως αντιπρόσωποί τους. Από το 2010 και μετά, η
πλειονότητα των ξένων κατασκευαστών προβαίνουν στην απευθείας εισαγωγή
των συσκευών μέσω των θυγατρικών τους, παύοντας τις όποιες συνεργασίες
με τρίτες εταιρείες.
Σημαντικός είναι ο ρόλος των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας,
καθώς παράλληλα με τις υπηρεσίες που παρέχουν, πραγματοποιούν και
εισαγωγές συσκευών.
Το δίκτυο λιανικής πώλησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας χωρίζεται σε
δύο βασικές κατηγορίες. Από τη μία πλευρά υπάρχει το δίκτυο των
παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της
αγοράς) και από την άλλη πλευρά το δίκτυο των αλυσίδων καταστημάτων
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς (πωλήσεις σε τεμάχια) συσκευών κινητής
τηλεφωνίας παρουσίασε μικρή αύξηση τη διετία 2008-2009 (2008/07: 4%
2009/08: 2,6%), ενώ το 2010 εκτιμάται ότι η αγορά ήταν πτωτική.
Αντίστοιχα, η αξία της αγοράς (σε τιμές λιανικής) ήταν ελαφρώς ανοδική
την περίοδο 2007-2009 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 1%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2010»
ΣΥΝΟΨΗ
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά της Αγοράς
1.4 Κινητή Τηλεφωνία
1.4.1 Λειτουργία Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας
1.4.2 Δομή Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο (Νόμοι / Κανονισμοί)
1.5.1 Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο
1.5.2 Κανονιστικό Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης
1.5.3 Νομικό Πλαίσιο για την Αδειοδότηση Εταιρειών
1.5.4 Κατηγορίες Αδειών
1.5.5 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ
2. Η Ζήτηση Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση
3. Η Προσφορά των Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων της Αγοράς Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας
3.3.1 Στοιχεία των Επιχειρήσεων
3.3.2 Πωλήσεις των επιχειρήσεων
3.3.3 Χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης / εισαγωγής συσκευών κινητής τηλεφωνίας
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο: Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου των Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας
3.5.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς - Μερίδια
4.1.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σε όγκο και αξία
4.1.2 Μερίδια αγοράς
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας
4.3 Μέγεθος – Διάρθρωση της Αγοράς Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Συσκευών Κινητών Τηλεφώνων
5.1 Η παγκόσμια αγορά
5.2 Οι επικρατέστερες εταιρείες
5.2.1 Motorola Inc
5.2.2 Nokia Corporation
5.2.3 Samsung Group
6. Συμπεράσματα
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Α’ Eταιρείες Αντιπροσώπευσης – Εισαγωγής
Β’ Πάροχοι Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εισαγωγέων - Αντιπροσώπων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Παρόχων Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης / εισαγωγής συσκευών κινητής τηλεφωνίας
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης / εισαγωγής συσκευών κινητής τηλεφωνίας (2004-2009)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2004-2009)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επωνυμιών αντιπροσώπων/εισαγωγέων συσκευών κινητής τηλεφωνίας και παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2009-2008)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Εμπόριο: Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό” (2009)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2009-2008)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας (2009-2008)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Εμπόριο: Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό” (2009-2008)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης συσκευών κινητής τηλεφωνίας ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη συσκευών κινητής τηλεφωνίας (2004-2009)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας αντιπροσώπων/εισαγωγέων συσκευών κινητής τηλεφωνίας και παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας αντιπροσώπων/εισαγωγέων συσκευών κινητής τηλεφωνίας και παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας αντιπροσώπων/εισαγωγέων συσκευών κινητής τηλεφωνίας και παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης αντιπροσώπων/εισαγωγέων συσκευών κινητής τηλεφωνίας και παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας αντιπροσώπων/εισαγωγέων συσκευών κινητής τηλεφωνίας και παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2004-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός αντιπροσώπων/εισαγωγέων συσκευών κινητής τηλεφωνίας (2007-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων αντιπροσώπων/εισαγωγέων συσκευών κινητής τηλεφωνίας (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς συσκευών κινητής τηλεφωνίας σε όγκο (2007-2010)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς συσκευών κινητής τηλεφωνίας σε αξία (2007-2010)
Πίνακας 4.3 Μερίδια εμπορικών σημάτων αγοράς σε όγκο (2008-2009)
Πίνακας 4.4 Μερίδια εμπορικών σημάτων αγοράς σε αξία (2008-2009)
Πίνακας 4.5 Συνδρομητές ανά εταιρεία κινητής τηλεφωνίας (2005-2008)
Πίνακας 4.6 Κατανομή συνδέσεων ανά εταιρεία (2005-2008)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς εταιρειών κινητής τηλεφωνίας βάσει αριθμού συνδέσεων (2007-2008)
Π4.1 Εξέλιξη των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών συσκευών κινητής τηλεφωνίας (2007-2009)
Π4.2 Ανάλυση των εισαγωγών συσκευών κινητής τηλεφωνίας ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.3 Ανάλυση των εξαγωγών συσκευών κινητής τηλεφωνίας ανά κύρια χώρα προορισμού (2007-2009)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια αγορά συσκευών κινητών τηλεφώνων σε αξία ($ δισ., 2004-2008)
Διάγραμμα 5.1. Παγκόσμια αγορά συσκευών κινητών τηλεφώνων σε αξία ($ δισ., 2004 – 2008)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμια αγορά συσκευών κινητών τηλεφώνων σε όγκο (συσκευές εκατ., 2004-2008)
Πίνακας 5.3Πρόβλεψη παγκόσμιας αγοράς συσκευών κινητών τηλεφώνων σε αξία: ($ δισ., 2008-2013)
Πίνακας 5.4 Πρόβλεψη παγκόσμιας αγοράς συσκευών κινητών τηλεφώνων σε όγκο (συσκευές εκατ., 2008-2013)
Πίνακας 5.5 Χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρείας Motorola Inc. 2004-2008 (σε εκατ. $)
Πίνακας 5.6 Χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρείας Nokia Corporation 2004-2008 (σε εκατ. $,)
Πίνακας 5.7 Χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρείας Samsung Group 2004-2008
(σε εκατ. $)