ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο κλάδος των μεταλλικών κατασκευών χαρακτηρίζεται από μεγάλη διασπορά,
καθώς περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες
διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των
προϊόντων που κατασκευάζουν. Η ζήτηση των μεταλλικών κατασκευών
συνδέεται άμεσα με την πορεία του ευρύτερου κλάδου των κατασκευών και,
κατ' επέκταση, των δημοσίων και ιδιωτικών έργων, της οικοδομικής
δραστηριότητας κλπ.
Η συνολική εγχώρια αγορά μεταλλικών κατασκευών την περίοδο 1994-2008
παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 12,8% σε αξία και 10,9% σε
ποσότητα. Ωστόσο, το 2009 εκτιμάται ότι η συνολική αγορά παρουσίασε
μείωση κατά 9% σε αξία και 8,7% σε ποσότητα. Η πτωτική πορεία
εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2010, με υψηλότερους ρυθμούς. Η
κατηγορία των προκατασκευασμένων μεταλλικών κτηρίων σημείωσε πτώση
περίπου 23% το 2009/2008, ενώ η κατηγορία των πύργων και ιστών
(πυλώνων) παρουσίασε αύξηση. Σημαντική μείωση 11% εμφάνισαν οι
υπόλοιπες μεταλλικές κατασκευές (άλλες κατασκευές κυρίως από χαλύβδινα
ελάσματα και άλλες κατασκευές από σίδηρο ή χάλυβα).
Αναφορικά με τη διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία προϊόντων
σημειώνεται ότι, τα μεταλλικά κτίρια κάλυψαν περίπου το 28% της
συνολικής κατανάλωσης (σε ποσότητα) το 2009. Οι διάφορες κατασκευές
από σίδηρο ή χάλυβα απέσπασαν μερίδιο 34%, οι πύργοι και δικτυωτοί
ιστοί κάλυψαν περίπου το 16,5%, οι διάφορες κατασκευές κυρίως από
χαλύβδινα ελάσματα απέσπασαν το 19,5% και οι γέφυρες και τα στοιχεία
γεφυρών το υπόλοιπο 2%.
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Οι Βασικές Χρήσεις του Χάλυβα
1.4 Παραγωγική Διαδικασία Μεταλλικών Κατασκευών
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.6 Χρήσεις Μεταλλικών Κατασκευών
1.7 Βασικά Μεγέθη του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών
2. Η Ζήτηση Μεταλλικών Κατασκευών
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Μεγάλα Δημόσια Έργα
2.4 Ενέργεια
2.5 Συγκοινωνίες και Τηλεπικοινωνίες
2.6 Λοιπές Μεταλλικές Κατασκευές
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Κυριοτέρων Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα και Κατασκευές)
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Μεταλλικές Κατασκευές
3.6.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα και Κατασκευές)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Μεταλλικών Κατασκευών
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Μεταλλικών Κατασκευών
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Μεταλλικών Κατασκευών
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Μεταλλικών Κατασκευών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Μεταλλικών Κατασκευών
4.4 Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Αγοράς Μεταλλικών Κατασκευών
5.1 Παραγωγή Μεταλλικών Κατασκευών σε χώρες της Ευρώπης
Προκατασκευασμένα κτήρια από σίδηρο ή χάλυβα
Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών
Πύργοι και Πυλώνες
Φράγματα και υδατοφράκτες
Άλλες κατασκευές κυρίως από χαλύβδινα ελάσματα
Άλλες κατασκευές από σίδηρο ή χάλυβα
5.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του κλάδου σε χώρες της Ευρώπης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Μεταλλικών Κατασκευών
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Παραγόμενα Προϊόντα από ποιότητες κοινού χάλυβα
Πίνακας 1.2 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου Κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών (2000-2009)
Πίνακας 1.3 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών αυτών (2003-2006)
Πίνακας 1.4 Ανάλυση κόστους παραγωγής του κλάδου κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών αυτών (2003-2006)
Πίνακας 2.1 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές (2001-2009)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2009)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2001-2009)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3(2001-2009)
Π2.4 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος – Αύγουστος 2010/2009)
Π2.5 Νέα βιομηχανικά κτήρια (2000-2009)
Π2.6 Νέα γεωργικά κτήρια κτήρια (2005-2009)
Π2.7 Νέα κτηνοτροφικά κτήρια (2005-2009)
Π2.8 Μεγάλοι Ατμοηλεκτρικοί και Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί της ΔΕΗ
Π2.9 Αιολικά Πάρκα Δ.Ε.Η.
Π2.10 Φωτοβολταϊκά Πάρκα Δ.Ε.Η.
Π2.11 Μονάδες Μικρο-Υδροηλεκτρικής Δ.Ε.Η.
Π2.12 Μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (σε λειτουργία) – Ιούνιος 2009
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων "Κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών" κατά νομική μορφή (2005 – 2006)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων Μεταλλικών Κατασκευών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Μεταλλικών Κατασκευών (2004-2010)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα και Κατασκευές)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών
(2010-2009)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα και Κατασκευές)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων "Κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών" (2005)
Π3.2 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2005-2009)
Π3.4 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2005-2009)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2008-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Κωδικοί προϊόντων μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με την ενιαία κοινοτική κωδικοποίηση Prodcom
Πίνακας 4.2 Παραγωγή μεταλλικών κατασκευών (1994-2009)
Πίνακας 4.3 Παραγωγή μεταλλικών κατασκευών σε ποσότητα, ανά κατηγορία (1994-2009)
Πίνακας 4.4 Παραγωγή μεταλλικών κατασκευών σε αξία, ανά κατηγορία (1994-2009)
Πίνακας 4.5 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Πίνακας 4.6 Εισαγωγές μεταλλικών κατασκευών (2000-2009)
Πίνακας 4.7 Εξαγωγές μεταλλικών κατασκευών (2000-2009)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Μεταλλικών Κατασκευών (1994-2010)
Πίνακας 4.9 Διάρθρωση Φαινομενικής Κατανάλωσης Μεταλλικών Κατασκευών ανά κατηγορία (1994-2010)
Πίνακας 4.10 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Μεταλλικών Κατασκευών (2009)
Π4.1 Παραγωγή μεταλλικών κατασκευών ανά κατηγορία (1994-2009)
Π4.2 Εισαγωγές μεταλλικών κατασκευών, ανά κατηγορία (2003-2009)
Π4.3 Εισαγωγές μεταλλικών κατασκευών ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.4 Εξαγωγές μεταλλικών κατασκευών ανά κατηγορία (2003-2009)
Π4.5 Εξαγωγές μεταλλικών κατασκευών κατά χώρα προορισμού (2007-2009)
Π4.6 Φαινομενική Κατανάλωση Προκατασκευασμένων Κτηρίων από Σίδηρο ή Χάλυβα
Π4.7 Φαινομενική Κατανάλωση Γεφυρών και Στοιχείων Γεφυρών
Π4.8 Φαινομενική Κατανάλωση Πύργων και δικτυωτών ιστών (πυλώνες) από σίδηρο ή χάλυβα
Π4.9 Φαινομενική Κατανάλωση Άλλων Κατασκευών, κυρίως από Χαλύβδινα Ελάσματα
Π4.10 Φαινομενική Κατανάλωση Άλλων Κατασκευών από Σίδηρο ή Χάλυβα
Πίνακας 5.1 Παραγωγή Μεταλλικών Κατασκευών (σε αξία) στην Ε.Ε. (27) σε αξία
Πίνακας 5.2 Όγκος πωλήσεων Παραγομένων Μεταλλικών Κατασκευών στην Ε.Ε. (27)
Πίνακας 5.3 Κατανομή της παραγωγής μεταλλικών κατασκευών στη Γαλλία ανά τομέα (2009)
Πίνακας 5.4 Διείσδυση μεταλλικών κατασκευών στη Γαλλία ανά βασική κατηγορία (2008)
Πίνακας 5.5 Κατανομή της παραγωγής μεταλλικών κατασκευών στη Γερμανία ανά τομέα (2009-2011)
Πίνακας 5.6 Διείσδυση μεταλλικών κατασκευ-ών στη Γερμανία ανά βασική κατηγορία (2009)
Πίνακας 5.7 Κατανομή της παραγωγής μεταλλικών κατασκευών στην Ιταλία ανά τομέα (2009)
Πίνακας 5.8 Κατανομή της παραγωγής μεταλλικών κατασκευών στη Νορβηγία ανά τομέα (2009-2011)
Πίνακας 5.9 Διείσδυση μεταλλικών κατά-σκευών στη Νορβηγία ανά βασική κατηγορία (2009)
Πίνακες 5.10 Κατανομή της παραγωγής μεταλλικών κατασκευών στη Πορτογαλία ανά τομέα (2009-2011)
Πίνακας 5.11 Κατανομή της παραγωγής μεταλλικών κατασκευών στη Σουηδία ανά τομέα (2009)
Πίνακας 5.12 Κατανομή της παραγωγής μεταλλικών κατασκευών στη Τουρκία ανά τομέα (2008-2010)
Πίνακας 5.13 Διείσδυση μεταλλικών κατασκευών στη Τουρκία ανά βασική κατηγορία (2008-2009)
Πίνακας 5.14 Κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών στο Ηνωμένο Βασίλειο
Π5.1 Παραγωγή Προκατασκευασμένων Κτηρίων από Σίδηρο ή Χάλυβα σε Χώρες της Ευρώπης
Π5.2 Παραγωγή Γεφυρών και Στοιχείων Γεφυρών σε Χώρες της Ευρώπης
Π5.3 Παραγωγή Πύργων και Πυλώνων από Σίδηρο ή Χάλυβα σε Χώρες της Ευρώπης
Π5.4 Παραγωγή Φραγμάτων και Υδατοφρακτών από Σίδηρο ή Χάλυβα σε Χώρες της Ευρώπης
Π5.5 Παραγωγή Άλλων Κατασκευών Κυρίως από Χαλύβδινα Ελάσματα σε Χώρες της Ευρώπης
Π5.6 Παραγωγή Άλλων Κατασκευών από Σίδηρο ή Χάλυβα σε Χώρες της Ευρώπης