ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου της Χαλυβουργίας-Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Ιστορική Εξέλιξη Κατασκευών
1.4 Σχεδιαστικοί Παράγοντες
1.5 Διαδικασία Ανέγερσης Μεταλλικών Κατασκευών
1.6 Χρήσεις Μεταλλικών Κατασκευών
1.7 Βασικά Μεγέθη του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών
2. Η Ζήτηση Μεταλλικών Κατασκευών
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Μεγάλα Δημόσια Έργα
2.4 Ενέργεια
2.5 Συγκοινωνίες και Τηλεπικοινωνίες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Μεταλλικών Κατασκευών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Κυριοτέρων Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις των Κυριοτέρων Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Μεταλλικών Κατασκευών
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Μεταλλικών Κατασκευών
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Μεταλλικών Κατασκευών
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών –Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Μεταλλικών Κατασκευών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Μεταλλικών Κατασκευών
4.4 Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Μεταλλικών Κατασκευών
5.1 Παραγωγή Μεταλλικών Κατασκευών στην ΕΕ
5.2 Ευρωπαϊκά Βραβεία Μεταλλικών Κατασκευών
5.3 Παγκόσμια Αγορά Χάλυβα
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών αυτών (2000-2002)
Πίνακας 2.1 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές (1998-2005)
Πίνακας 2.2 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2000-2005)
Πίνακας 2.3 Νέα βιομηχανικά κτίρια (2000-2005)
Πίνακας 2.4 Εταιρείες μεταλλικών κατασκευών στα υδροηλεκτρικά έργα της Δ.Ε.Η. (1993-2006*)
Πίνακας 2.5 Ποσότητα μεταλλικών κατασκευών στα υδροηλεκτρικά έργα της Δ.Ε.Η. (2000-2006*)
Πίνακας 2.6 Αξία μεταλλικών κατασκευών στα υδροηλεκτρικά έργα της Δ.Ε.Η (2000-2006*)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2005)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. τ.μ. (2001-2005)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. κ.μ. (2001-2005)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος - Απρίλιος 2006 & 2005)
Π2.6 Εξέλιξη ξενοδοχειακών μονάδων της Ελλάδος (1990-2005)
Π2.7 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998-Σεπτέμβριος 2005)
Π2.8 Δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά τομέα (2003-2005)
Π2.9 Επενδύσεις ΔΕΗ σε μεταλλικές κατασκευές θερμοηλεκτρικών σταθμών (2004-2006)
Π2.10 Αιολικά πάρκα Δ.Ε.Η.
Π2.11 Αιολικά πάρκα ιδιωτών (με άδεια λειτουργίας 2004-Ιούνιο 2006)
Π2.12 Αιολικά πάρκα ιδιωτών (υπό κατασκευή 2004-Ιούνιο 2006)
Πίνακας 3.1 Κυριότερες επιχειρήσεις μεταλλικών κατασκευών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2000-2005)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών, ανά νομική μορφή (2002)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων του κλάδου κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών (2002)
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2001-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάθρωσης επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2001-2005)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών μεταλλικών κατασκευών (2004-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών μεταλλικών κατασκευών (2004-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών μεταλλικών κατασκευών (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Παραγωγή μεταλλικών κατασκευών (1994-2005)
Πίνακας 4.2 Παραγωγή μεταλλικών κατασκευών σε ποσότητα, ανά κατηγορία (1994-2005)
Πίνακας 4.3 Παραγωγή μεταλλικών κατασκευών σε αξία, ανά κατηγορία (1994-2005)
Πίνακας 4.4 Δείκτες όγκου παραγωγής συνόλου βιομηχανίας και μεταλλικών κατασκευών
(2000-2005)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγές μεταλλικών κατασκευών (2000-2005)
Πίνακας 4.6 Εξαγωγές μεταλλικών κατασκευών (2000-2005)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών σε ποσότητα (1994-2005)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών σε αξία (1994-2005)
Πίνακας 4.9 Διάρθρωση ποσότητας εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης μεταλλικών κατασκευών ανά κατηγορία (1994-2005)
Πίνακας 4.10 Διάρθρωση αξίας εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης μεταλλικών κατασκευών ανά κατηγορία (1994-2005)
Πίνακας 4.11 Μερίδια εταιρειών μεταλλικών κατασκευών βάσει συνολικού μεγέθους αγοράς (2005)
Π4.1 Παραγωγή μεταλλικών κατασκευών ανά κατηγορία (1994-2005)
Π4.2 Εισαγωγές μεταλλικών κατασκευών, ανά κατηγορία (2001-2005)
Π4.3 Διάρθρωση εισαγωγών μεταλλικών κατασκευών (2001)
Π4.4 Διάρθρωση εισαγωγών μεταλλικών κατασκευών (2002)
Π4.5 Διάρθρωση εισαγωγών μεταλλικών κατασκευών (2003)
Π4.6 Διάρθρωση εισαγωγών μεταλλικών κατασκευών (2004)
Π4.7 Διάρθρωση εισαγωγών μεταλλικών κατασκευών (2005)
Π4.8 Εισαγωγές μεταλλικών κατασκευών ανά χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.9 Εξαγωγές μεταλλικών κατασκευών ανά κατηγορία (2001-2005)
Π4.10 Διάρθρωση εξαγωγών μεταλλικών κατασκευών (2001)
Π4.11 Διάρθρωση εξαγωγών μεταλλικών κατασκευών (2002)
Π4.12 Διάρθρωση εξαγωγών μεταλλικών κατασκευών (2003)
Π4.13 Διάρθρωση εξαγωγών μεταλλικών κατασκευών (2004)
Π4.14 Διάρθρωση εξαγωγών μεταλλικών κατασκευών (2005)
Π4.15 Εξαγωγές μεταλλικών κατασκευών κατά χώρα προορισμού (2003-2005)
Π4.16 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών (1994-2005)
Π4.17 Φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών (1994)
Π4.18 Φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών (1995)
Π4.19 Φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών (1996)
Π4.20 Φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών (1997)
Π4.21 Φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών (1998)
Π4.22 Φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών (1999)
Π4.23 Φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών (2000)
Π4.24 Φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών (2001)
Π4.25 Φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών (2002)
Π4.26 Φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών (2003)
Π4.27 Φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών (2004)
Π4.28 Φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών (2005)
Πίνακας 5.1 Ποσότητα παραγωγής μεταλλικών κατασκευών σε ορισμένες χώρες της ΕΕ (1992-2006)
Πίνακας 5.2 Ποσοστιαία μεταβολή παγίων επενδύσεων στη Γερμανία ανά κατηγορία (2003-2006)
Π5.1 Εξέλιξη παραγωγής μεταλλικών κατασκευών σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1992-2006)
Π5.2 Εξέλιξη παραγωγής μεταλλικών κατασκευών σε λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (1992-2006)
Π5.3 Παραγωγή μεταλλικών κατασκευών σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ανά κατηγορία (2004-2006)
Π5.4 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα συνολικά και ανά ευρύτερη περιοχή παγκοσμίως (2001-2005)