ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ο κλάδος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καλύπτει μια ευρύτατη γκάμα ειδών, από προϊόντα μιας χρήσης (επίδεσμοι, γάζες κλπ.), μέχρι ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας (μαγνητικοί και αξονικοί τομογράφοι κλπ.) και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό κυρίως εισαγωγικών επιχειρήσεων. Τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα είναι περιορισμένα και προσφέρονται από επιχειρήσεις οι οποίες παράλληλα με την παραγωγή πραγματοποιούν και εισαγωγές σε διάφορα ιατροτεχνολογικά είδη.
Η αξία της συνολικής εγχώριας αγοράς (πωλήσεις) ιατροτεχνολογικών προϊόντων ήταν ανοδική την περίοδο 1995-2009, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της τάξης του 12%. Έκτοτε η αγορά παρουσιάζει έντονη πτώση. Ειδικότερα, το 2010 η αγορά μειώθηκε κατά 23,5% και το 2011 το ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε σε 27%. Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και το 2012 (εκτιμώμενο ποσοστό 16% σε σχέση με το 2011).
Το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς εκτιμάται ότι αφορά την κατηγορία των In Vitro Διαγνωστικών Αντιδραστηρίων και αναλυτών (22% το 2011) και ακολουθεί η κατηγορία του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (13% το 2011).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
1.4 Κατάταξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
2. Η Ζήτηση των Ιατροτεχνολογικων Προϊόντων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2.3 Το Υγειονομικό Σύστημα της Χώρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Καταγραφή των Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου (Ιατρικά – Εργαστηριακά - Επιστημονικά)
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Ιατρικά – Εργαστηριακά - Επιστημονικά)
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.9 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.10 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.1 Εγχώρια Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.1.1 Εξέλιξη Μεγέθους της Εγχώριας Αγοράς Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.1.2 Μερίδια Αγοράς - Βαθμός Συγκέντρωσης
4.2 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Κλάδου
4.3 Εξέλιξη Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.4 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.4.1 Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.4.2 Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.4.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.5 Ο Ιατρομηχανολογικός Εξοπλισμός της Χώρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία για τον Κλάδο Διεθνώς
5.1 Γενικά Στοιχεία του Κλάδου Κατασκευής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Διεθνώς
5.2 Βασικά Στοιχεία του Κλάδου Υγείας στις Χώρες – Μέλη του ΟΟΣΑ/ Ευρώπης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα-Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking εταιρειών του κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Κατάταξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Πίνακας 2.1 Δημόσια και ιδιωτική δαπάνη υγείας (2011)
Πίνακας 2.2 Δαπάνες φορέων κοινωνικής ασφάλισης (2012-2016) που αφορούν τον κλάδο της υγείας
Πίνακας 2.3 Παράγοντες Κινδύνου για την Υγεία (2006, 2011)
Πίνακας 2.4 Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 65 ετών και άνω ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (2003-2060)
Πίνακας 2.5 Αριθμός εσωτερικών ασθενών (νοσηλευθέντων) στα νοσοκομεία του ΕΣΥ (2009 - 2011)
Πίνακας 2.6 Μέση διάρκεια νοσηλείας (ημέρες) στα νοσοκομεία του ΕΣΥ (2009 - 2011)
Πίνακας 2.7 Αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ (2009 - 2011)
Πίνακας 2.8 Αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων που διενεργήθηκαν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ (2009 - 2011)
Πίνακας 2.9 Αριθμός επισκέψεων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ (2009 - 2011)
Πίνακας 2.10 Αριθμός επισκέψεων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων του ΕΣΥ (2009 - 2011)
Πίνακας 2.11 Αριθμός επισκέψεων στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ (2009 - 2011)
Πίνακας 2.12 Μέσες μηνιαίες (ιδιωτικές) δαπάνες υγείας (2010)
Πίνακας 2.13 Κλίνες, ιατρικά τμήματα & μονάδες του ΕΣΥ.
Πίνακας 2.14 Κατανομή κλινών κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (1996-2009)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά ομάδες ηλικιών (2003 - 2011)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ομάδες ηλικιών (2015-2060)
Π2.3 Μέση μηνιαία δαπάνη ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά κατηγορία περιοχής (2008-2011)
Π2.4 Μέση μηνιαία δαπάνη ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2009)
Π2.5 Μέση μηνιαία δαπάνη ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2010)
Π2.6 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2001-2009
Π2.7 Αριθμός κλινών κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2001-2009)
Π2.8 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2009)
Π2.9 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2009)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομική μορφή (2005-2007)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη των συνολικών πωλήσεων των επιχειρήσεων ανά κλάδο (2005-2007)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2007-2011)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο (Ιατρικά – Εργαστηριακά - Επιστημονικά) (2012
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο (Ιατρικά – Εργαστηριακά - Επιστημονικά) (2012-2011)
Πίνακας 3.9 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2007-2011)
Πίνακας 3.10 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2007-2011)
Πίνακας 3.11 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2007-2011)
Πίνακας 3.12 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2007-2011)
Πίνακας 3.13 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2007-2011)
Πίνακας 3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2010-2011)
Πίνακας 3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2010-2011)
Πίνακας 3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προιόντων (2010-2011)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της DIOPHAR Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της GE HEALTHCARE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEDIPRIME Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEDTRONIC HELLAS Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SAFEBLOOD BIOANALYTICA Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SIEMENS ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Y-LOGIMED Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΡΗΤΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΑΔΑΚΗΣ Ι. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝ. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α. (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΨΗΜΙΤΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.37 Αριθμός επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου το 2011
Πίνακας 3.38 Κατάταξη επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει μικτών κερδών (2011)
Πίνακας 3.39 Κατάταξη επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει καθαρών κερδών (2011)
Πίνακας 3.40 Κατάταξη επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει κερδών EBITDA (2011)
Π3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2007)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ιατρικών οργάνων ανά μέσο ενημέρωσης (2006-2011)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ιατρικών οργάνων ανά εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων (1995-2012)
Πίνακας 4.2 Δαπάνες νοσοκομείων ΕΣΥ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα (2010-Α΄ 3μηνο 2012)
Πίνακας 4.3 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ευρύτερη κατηγορία (2011-2012)
Πίνακας 4.4 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2011)
Πίνακας 4.5 Διαχρονική εξέλιξη του δείκτη όγκου βιομηχανικής παραγωγής για ιατρικά και οδοντιατρικά όργανα (2005-2012)
Πίνακας 4.6 Δείκτες τιμών εισαγωγών Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2005-2012)
Πίνακας 4.7 Δείκτες τιμών καταναλωτή φαρμακευτικών προϊόντων – θεραπευτικών συσκευών και εξοπλισμού (2007-2012)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει του δείκτη Balassa (2000-2011)
Πίνακας 4.9 Κατανομή ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (1996-2009)
Πίνακας 4.10 Αριθμός ιατρικών συστημάτων ιοντίζουσων ακτινοβολιών (2012)
Π4.1 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π4.2 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2001-2011)
Π4.3 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κωδικό Intrastat (2006-2011)
Π4.4 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης (2008-2011)
Π4.5 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2001-2011)
Π4.6 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κωδικό Intrastat (2006-2011)
Π4.7 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προορισμού (2008-2011)
Π4.8 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου και γεωγραφική περιοχή (2003-2009)
Π4.9 Αριθμός ιατρικών συστημάτων ιοντίζουσων ακτινοβολιών ανά περιφέρεια (2012)
Π4.10 Αριθμός Συστημάτων και πηγών ιοντίζουσων ακτινοβολιών (2009-2011)
Πίνακας 5.1 Επιχειρήσεις κατασκευής ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κατηγορία προϊόντος (2009)
Πίνακας 5.2 Οικονομικά Αποτελέσματα Εισηγμένων Επιχειρήσεων Παραγωγής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ευρώπη και Η.Π.Α.)
Πίνακας 5.3 Οικονομικά αποτελέσματα εισηγμένων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, ανά χώρα (2011)
Πίνακας 5.4 Οι 30 μεγαλύτερες επιχειρήσεις Ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει πωλήσεων 2011
Πίνακας 5.5 Εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη το 2007-2011
Πίνακας 5.6 Αξία συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη (2007-2012)
Πίνακας 5.7 Αγορά Διαγνωστικών In Vitro (2010) σε χώρες της Ευρώπης
Π5.1 Σημαντικές Συγχωνεύσεις & Εξαγορές του Κλάδου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (2008-2012)
Π5.2 Σύνολο Δαπανών υγείας ως ποσοστό (%) στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν στις χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (2001-2011)
Π5.3 Συνολικές κατά κεφαλή δαπάνες υγείας σε όρους ισοδύναμου αγοραστικής δύναμης στις χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. σε $ (2001-2011)
Π5.4 Αριθμός μαγνητικών τομογράφων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (2001-2011)
Π5.5 Αριθμός αξονικών τομογράφων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (2001-2011)
Π5.6 Αριθμός μαστογράφων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (2004-2011)
Π5.7 Αριθμός ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (2004-2011)
Π5.8 Αριθμός καρδιολογικών εμφυτευμάτων σε χώρες της Ευρώπης ανά 1 εκατ. κατοίκους (2005 – 2011)
Π5.9 Αριθμός ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων σε χώρες της Ευρώπης ανά 1 εκατ. κατοίκους (2005 – 2011