ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
1.4 Κατάταξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
2. Η Ζήτηση των Ιατροτεχνολογικων Προϊόντων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2.3 Το Υγειονομικό Σύστημα της Χώρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Καταγραφή των Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.3.1 Διαφημιστική Δαπάνη Ιατρικών Οργάνων
3.3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών Ιατρικών – Φαρμακευτικών Προϊόντων
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Πηγές και Χρήσεις Νέων Κεφαλαίων
3.7 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου (Ιατρικά – Εργαστηριακά - Επιστημονικά)
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Ιατρικά – Εργαστηριακά - Επιστημονικά)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.1 Εγχώρια Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.1.1 Εξέλιξη Μεγέθους της Εγχώριας Αγοράς Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.1.2 Μερίδια Αγοράς - Βαθμός Συγκέντρωσης
4.2 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Κλάδου
4.3 Εξέλιξη Τιμών Εισαγωγών- Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.4 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.4.1 Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.4.2 Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.4.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.5 Ο Ιατρομηχανολογικός Εξοπλισμός της Χώρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Αγοράς
5.1 Γενικά Στοιχεία του Κλάδου Κατασκευής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Διεθνώς
5.2 Ο Κλάδος των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στοιχεία Eurostat)
5.2.1 Στοιχεία Παραγωγής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
5.2.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
5.3 Βασικά Στοιχεία του Κλάδου Υγείας στις Χώρες – Μέλη του ΟΟΣΑ
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα-Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking εταιρειών του κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Κατάταξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Πίνακας 2.1 Παράγοντες Κινδύνου για την Υγεία (2006, 2011)
Πίνακας 2.2 Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 65 ετών και άνω ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (1981-2050)
Πίνακας 2.3 Μηνιαίος Μέσος Όρος Νοσηλευθέντων, - Ημερών Νοσηλείας - Διάρκειας Νοσηλείας (2010)
Πίνακας 2.4 Μηνιαίος Μέσος Όρος Νοσηλευθέντων, Ημερών Νοσηλείας και Διάρκειας Νοσηλείας στο Ε.Σ.Υ. (8μηνο 2010-2011)
Πίνακας 2.5 Μηνιαίος Μέσος Όρος Χειρουργείων και Εργαστηριακών Εξετάσεων στο Ε.Σ.Υ. (2010-2011)
Πίνακας 2.6 Μηνιαίος Μέσος Όρος Εξωτερικών Ασθενών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. ανά Υ.ΠΕ. (2010-2011)
Πίνακας 2.7 Νοσηλευτική κίνηση των θεραπευτηρίων της χώρας (1990-2006)
Πίνακας 2.8 Κατανομή κλινών κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (1996-2009)
Π2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά κατηγορία περιοχής (2008)
Π2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2008)
Π2.3 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2001-2009)
Π2.4 Αριθμός κλινών κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2001-2009)
Π2.5 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2009)
Π2.6 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2009)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομική μορφή (2002-2006)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση Επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2006-2010)
Πίνακας 3.4 Συντομογριαφίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων των επιχειρήσεων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (2010)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει Μικτών Κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει Καθαρών Κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει Κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο (Ιατρικά – Εργαστηριακά - Επιστημονικά) (2011
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο (Ιατρικά – Εργαστηριακά - Επιστημονικά) (2011-2010)
Π3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2005)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ιατρικών οργάνων ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2010)
Π3.3 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών ιατρικών-φαρμακευτικών προϊόντων ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2010)
Π3.4 Διαφημιστική Δαπάνη Ιατρικών Οργάνων ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.5 Διαφημιστική Δαπάνη εταιρειών ιατρικών-φαρμακευτικών προϊόντων ανά εμπορικό σήμα (2009-2010
Π3.6 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.7 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2006-2010)
Π3.9 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2006-2010)
Π3.10 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2006-2010)
Π3.11 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2006-2010)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2009-2010)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2009-2010)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων (1995-2011)
Πίνακας 4.2 Μερίδια Επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (2010)
Πίνακας 4.3 Διαχρονική εξέλιξη του Δείκτη Όγκου Βιομηχανικής Παραγωγής για Ιατρικά και Οδοντιατρικά Όργανα
Πίνακας 4.4 Δείκτες τιμών εισαγωγών Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2001-2010)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει του δείκτη Balassa (2000-2010)
Πίνακας 4.6 Κατανομή ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (1996-2009)
Πίνακας 4.7 Αριθμός Συστημάτων και πηγών ιοντίζουσων ακτινοβολιών (2009-2010)
Π4.1 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π4.2 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2000-2010)
Π4.3 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων - ποσοστά (%) συμμετοχής στο σύνολο (2000-2010)
Π4.4 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κωδικό Intrastat (2000-2010)
Π4.5 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης (2005-2010)
Π4.6 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης – ποσοστά (%) συμμετοχής στο γενικό σύνολο (2005-2010)
Π4.7 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2000-2010)
Π4.8 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων – ποσοστά (%) συμμετοχής στο σύνολο (2000-2010)
Π4.9 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κωδικό Intrastat (2000-2010)
Π4.10 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προορισμού (2005-2010)
Π4.11 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προορισμού – ποσοστά (%) συμμετοχής στο γενικό σύνολο (2005-2010)
Π4.12 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου και γεωγραφική περιοχή (2003-2009)
Πίνακας 5.1 Επιχειρήσεις Κατασκευής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ανά κατηγορία προϊόντος (2009)
Πίνακας 5.2 Οικονομικά Αποτελέσματα Εισηγμένων Επιχειρήσεων Παραγωγής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ευρώπη και Η.Π.Α.)
Πίνακας 5.3 Οικονομικά Αποτελέσματα Εισηγμένων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, ανά χώρα (2010)
Πίνακας 5.4 Οι 30 μεγαλύτερες επιχειρήσεις Ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει πωλήσεων 2010
Πίνακας 5.5 Εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη 2005-2010
Πίνακας 5.6 Αξία Συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο των ιατροτεχνολογικών στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη (2007-2010)
Πίνακας 5.7 Αγορά Διαγνωστικών In Vitro (2009) σε χώρες της Ευρώπης
Πίνακας 5.8 Παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006-2010)
Πίνακας 5.9 Αξία Εισαγωγών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε.-27 (2006-2010)
Πίνακας 5.10 Αξία Εξαγωγών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. (2006-2010)
Πίνακας 5.11 Εξωτερικό εμπόριο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σε χώρες της Ε.Ε.-27 (2010)
Π5.1 Σημαντικές Συγχωνεύσεις & Εξαγορές του Κλάδου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (2008-2011)
Π5.2 Περιγραφή Κωδικών Prodcom στον Κλάδο των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Π5.3α Παραγωγή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στην Ε.Ε. ανά χώρα και προιόν (2010)
Π5.3β Παραγωγή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στην Ε.Ε. ανά χώρα και προιόν (2010)
Π5.4 Εισαγωγές Ιατροτεχνολογικών προϊόντων στις Χώρες της Ε.Ε. ανά κατηγορία προϊόντος (2010)
Π5.5 Εξαγωγές Ιατροτεχνολογικών προϊόντων στις Χώρες της Ε.Ε. ανά κατηγορία προϊόντος (2010)
Π5.6 Σύνολο Δαπανών υγείας ως ποσοστό (%) στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν στις χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (2000-2010)
Π5.7 Συνολικές κατά κεφαλή δαπάνες υγείας σε όρους ισοδύναμου αγοραστικής δύναμης στις χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. σε $ (2000-2010)
Π5.8 Αριθμός μαγνητικών τομογράφων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (2000-2010)
Π5.9 Αριθμός αξονικών τομογράφων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (2000-2010)
Π5.10 Αριθμός μαστογράφων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (2000-2010)
Π5.11 Αριθμός ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (2000-2010)
Π5.12 Αριθμός εμφυτευμάτων σε χώρες της Ευρώπης (ανά 1 εκατ. κατοίκους)