ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
1.4 Κατάταξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
2. Η Ζήτηση των Ιατροτεχνολογικων Προϊόντων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προυπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2004-2005
2.3 Η Υποδομή του Υγειονομικού Συστήματος της Χώρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Καταγραφή των Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.3.1 Διαφημιστική Δαπάνη Ιατρικών Οργάνων
3.3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών Ιατρικών – Φαρμακευτικών Προϊόντων
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.3 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.4 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Ιατρικά – Εργαστηριακά - Επιστημονικά)
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Ιατρικά – Εργαστηριακά - Επιστημονικά)
3.7.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.1 Εγχώρια Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.1.1 Εξέλιξη Μεγέθους της Εγχώριας Αγοράς Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.1.2 Μερίδια-Αγοράς Βαθμός Συγκέντρωσης
4.2 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Κλάδου
4.3 Εξέλιξη Τιμών Χονδρικής-Λιανικής στην Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.4 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.4.1 Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.4.2 Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.5 Ο Ιατρομηχανολογικός Εξοπλισμός της Χώρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Αγοράς
5.1 Γενικά Στοιχεία του Κλάδου Κατασκευής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Διεθνώς
5.2 Ο Κλάδος των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στοιχεία Eurostat 2009)
5.3 Βασικά Στοιχεία του Κλάδου Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Υπόλοιπες Χώρες – Μέλη του ΟΟΣΑ
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα-Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking εταιρειών του κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (έτους 2010)
Πίνακας 1.2 Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
Πίνακας 2.1 Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 65 ετών και άνω ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (απογραφές 1981, 1991, 2001 – εκτιμήσεις
Πίνακας 2.2 Νοσηλευτική κίνηση των θεραπευτηρίων της χώρας (1990-2006)
Πίνακας 2.3 Κατανομή κλινών κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (1996-2008)
Π2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά κατηγορία περιοχής
Π2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών
Π2.3 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2000-2008)
Π2.4 Αριθμός κλινών κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2000-2008)
Π2.5 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2008)
Π2.6 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2008)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομική μορφή (2002-2005)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (2005-2009)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (2005-2009)
Πίνακας 3.6 Συντομογριαφίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Ιατρικά – Εργαστηριακά - Επιστημονικά) (2009)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Ιατρικά – Εργαστηριακά - Επιστημονικά) (2009-2008)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (2009-2008)
Π3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2002)
Π3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2003)
Π3.3 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2004)
Π3.4 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2005)
Π3.5 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ιατρικών οργάνων ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2009)
Π3.6 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών ιατρικών-φαρμακευτικών προϊόντων ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2009)
Π3.7 Διαφημιστική Δαπάνη Ιατρικών Οργάνων ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.8 Διαφημιστική Δαπάνη εταιρειών ιατρικών-φαρμακευτικών προϊόντων (2008-2009)
Π3.9 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.10 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
(2005-2009)
Π3.11 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2005-2009)
Π3.12 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2005-2009)
Π3.13 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2005-2009)
Π3.14 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2005-2009)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2008-2009)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2008-2009)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων (1995-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Εισαγωγής/Παραγωγής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (2009)
Πίνακας 4.3 Δείκτες τιμών εισαγωγών (2000-2009)
Πίνακας 4.4 Κατανομή ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (1996-2008)
Πίνακας 4.5 Αριθμός Συστημάτων και πηγών ιοντίζουσων ακτινοβολιών (2009)
Π4.1 Οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών οργάνων (1995-2006)
Π4.2 Δείκτες τιμών καταναλωτή φαρμακευτικών προϊόντων – θεραπευτικών συσκευών και εξοπλισμού (1991-2009)
Π4.3 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π4.4 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2000-2009)
Π4.5 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων - ποσοστά (%) συμμετοχής στο σύνολο (2000-2009)
Π4.6 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κωδικό Intrastat (2000-2009)
Π4.7 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης (2000-2009)
Π4.8 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης – ποσοστά (%) συμμετοχής στο γενικό σύνολο (2000-2009)
Π4.9 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2000-2009)
Π4.10 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων – ποσοστά (%) συμμετοχής στο σύνολο (2000-2009)
Π4.11 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κωδικό Intrastat (2000-2009)
Π4.12 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προορισμού (2000-2009)
Π4.13 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προορισμού-ποσοστά (%) συμμετοχής στο γενικό σύνολο (2000-2009)
Π4.14 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου και γεωγραφική περιοχή (2003-2008)
Πίνακας 5.1 Αριθμός Επιχειρήσεων Κατασκευής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ανά κατηγορία προιόντος (2008)
Πίνακας 5.3 Ποσοστιαίες μεταβολές πωλήσεων ανά κατηγορία επιχείρησεων 2008-2007
Πίνακας 5.2 Οικονομικά Αποτελέσματα Εισηγμένων Επιχειρήσεων Παραγωγής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ευρώπη και Η.Π.Α.)
Πίνακας 5.4 Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων εταιρειών ιατροτεχνολογικών προιόντων σε χώρες της Ευρώπης (2009)
Πίνακας 5.5 30 Μεγαλύτερες επιχειρήσεις Ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάση πωλήσεων 2008
Πίνακας 5.6 Αγορά Διαγνωστικών In Vitro (2008) στην Ευρώπη
Π5.1 Σημαντικές Συγχωνεύσεις και Εξαγορές του Κλάδου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (2008-2009)
Π5.2 Παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2009)
Π5.3 Εξωτερικό εμπόριο του κλάδου ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών ειδών στην Ε.Ε. 27 (2009)
Π5.4 Σύνολο Δαπανών υγείας ως ποσοστό (%) στο ακαθάριστο εγχώριο προιόν στις χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (1999-2009)
Π5.5 Συνολικές κατά κεφαλή δαπάνες υγείας σε όρους ισοδύναμου αγοραστικής δύναμης στις χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (1999-2009)
Π5.6 Αριθμός μαγνητικών τομογράφων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (1999-2009)
Π5.7 Αριθμός αξονικών τομογράφων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (1999-2009)
Π5.8 Αριθμός μαστογράφων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (1999-2009)
Π5.9 Αριθμός ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (1999-2009)
Π5.10 Αριθμός εμφυτευμάτων σε χώρες της Ευρώπης (ανά 1 εκατ. κατοίκους)