ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικα Χαρακτηριστικά του κλαδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ορισμός Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
2. Η Ζήτηση των Ιατροτεχνολογικων Προϊόντων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της Ε.Σ.Υ.Ε. 2004-2005
2.3 Η Υποδομή του Υγειονομικού Συστήματος της Χώρας
Παράρτημα Κεφαλαιου 2
3. Η Προσφορά των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Καταγραφή των Εταιρειών Παραγωγής και Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.3.1 Διαφημιστική Δαπάνη Ιατρικών Οργάνων
3.3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών Ιατρικών – Φαρμακευτικών Προϊόντων
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.3 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.4 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.1 Η Eγχώρια Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.1.1 Εξέλιξη Μεγέθους της Εγχώριας Αγοράς Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.1.2 Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης
4.2 Εξέλιξη της Εγχώριας Παραγωγής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.3 Εξέλιξη Τιμών Χονδρικής-Λιανικής στην Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.4 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.4.1 Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.4.2 Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. στοιχεία Ευρωπαϊκής και Διεθνής αγοράς
5.1 Ο Κλάδος των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
5.2 Βασικά Στοιχεία του Κλάδου Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Υπόλοιπες Χώρες – Μέλη του ΟΟΣΑ
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Πίνακας 2.1 Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 65 ετών και άνω ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (απογραφές 1981, 1991, 2001 – προβολές 2010-2050*)
Πίνακας 2.2 Νοσηλευτική κίνηση των θεραπευτηρίων της χώρας (1990-2005)
Πίνακας 2.3 Κατανομή κλινών κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (1996-2007)
Πίνακας 2.4 Κατανομή ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (1996-2007)
Π2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά κατηγορία περιοχής
Π2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών
Π2.3 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2000-2007)
Π2.4 Αριθμός κλινών κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου
(2000-2007)
Π2.5 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2007)
Π2.6 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2007)
Π2.7 Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικών κλινικών της χώρας (2004)
Π2.8 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου και γεωγραφική περιοχή (2002-2007)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομική μορφή (2002-2005)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών εταιρειών ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2004-2008)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2004-2008)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες των επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων που εμφανίζονται στα διαγράμματα
Π3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2002)
Π3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2003)
Π3.3 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2004)
Π3.4 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2005)
Π3.5 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ιατρικών οργάνων ανά μέσο ενημέρωσης
(2004-2008)
Π3.6 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών ιατρικών-φαρμακευτικών προϊόντων ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.7 Διαφημιστική δαπάνη ιατρικών οργάνων ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.8 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών-φαρμακευτικών προϊόντων (2007-2008)
Π3.9 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.10 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
(2004-2008)
Π3.11 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2004-2008)
Π3.12 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2004-2008)
Π3.13 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2004-2008)
Π3.14 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2004-2008)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2007-2008)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2007-2008)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων (1995-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2008)
Πίνακας 4.3 Δείκτες τιμών εισαγωγών (2000-2008)
Π4.1 Οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών οργάνων (1995-2006)
Π4.2 Δείκτες τιμών καταναλωτή φαρμακευτικών προϊόντων – θεραπευτικών συσκευών και εξοπλισμού (1991-2008)
Π4.3 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π4.4 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2000-2008)
Π4.5 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων - ποσοστά (%) συμμετοχής στο σύνολο (2000-2008)
Π4.6 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κωδικό Intrastat (2000-2008)
Π4.7 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης (2000-2008)
Π4.8 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης – ποσοστά (%) συμμετοχής στο γενικό σύνολο (2000-2008)
Π4.9 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2000-2008)
Π4.10 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων – ποσοστά (%) συμμετοχής στο σύνολο (2000-2008)
Π4.11 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κωδικό Intrastat (2000-2008)
Π4.12 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προορισμού (2000-2008)
Π4.13 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προορισμού-ποσοστά (%) συμμετοχής στο γενικό σύνολο (2000-2008)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή ορισμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2008)
Π5.1 Σύνολο δαπανών υγείας ως ποσοστό (%) στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (1998-2008)
Π5.2 Συνολικές κατά κεφαλή δαπάνες υγείας σε όρους ισοδύναμου αγοραστικής δύναμης στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (1997-2007)
Π5.3 Εργαζόμενοι στον κλάδο ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα (2007)