ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ο κλάδος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καλύπτει μια ευρύτατη γκάμα
ειδών από προϊόντα μιας χρήσης (όπως επίδεσμοι, γάζες κλπ.), μέχρι
μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας (π.χ. μαγνητικοί, αξονικοί τομογράφοι
κλπ.). Ο εξεταζόμενος κλάδος "κυριαρχείται" από εισαγωγικές
επιχειρήσεις, ο αριθμός των οποίων είναι αρκετά μεγάλος. Τα εγχωρίως
παραγόμενα προϊόντα είναι περιορισμένα και προσφέρονται από
επιχειρήσεις οι οποίες παράλληλα με την παραγωγή πραγματοποιούν και
εισαγωγές σε διάφορα ιατροτεχνολογικά είδη.
Η αξία της συνολικής εγχώριας αγοράς (πωλήσεις) ιατροτεχνολογικών
προϊόντων ήταν ανοδική την περίοδο 1995-2009, σημειώνοντας μέσο ετήσιο
ρυθμό μεταβολής 12,2%.
Το 2009 το ποσοστό ανόδου διαμορφώθηκε στο 1,4%, ενώ την προηγούμενη
τριετία (2006-2008) το αντίστοιχο ποσοστό είχε κυμανθεί σε υψηλότερα
επίπεδα (ετησίως περίπου στο 15%). Ωστόσο, το 2010 η τάση της
εξεταζόμενης αγοράς ήταν πτωτική. Όσον αφορά την κατανομή της αγοράς,
ο δημόσιος τομέας απορροφά διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσοστό των
συνολικών πωλήσεων (2009: 70%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά
1.Εισαγωγή – Γενικα Χαρακτηριστικά του κλαδου
1.1Εισαγωγή
1.2Ορισμός Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
2.Η Ζήτηση των Ιατροτεχνολογικων Προϊόντων
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της Ε.Σ.Υ.Ε. 2004-2005
2.3Η Υποδομή του Υγειονομικού Συστήματος της Χώρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.1Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Καταγραφή των Εταιρειών Παραγωγής και Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.3Διαφημιστική Δαπάνη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.3.1 Διαφημιστική Δαπάνη Ιατρικών Οργάνων
3.3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών Ιατρικών – Φαρμακευτικών Προϊόντων
3.4Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.3 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.4 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.5Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.1Η εγχώρια Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.1.1Εξέλιξη Μεγέθους της Εγχώριας Αγοράς Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.1.2Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης
4.2Εξέλιξη της Εγχώριας Παραγωγής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.3Εξέλιξη Τιμών Χονδρικής-Λιανικής στην Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.4Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.4.1 Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.4.2 Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Στοιχεία Ευρωπαϊκής και Διεθνής αγοράς
5.1Ο Κλάδος των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
5.2Βασικά Στοιχεία του Κλάδου Υγείας σε Χώρες – Μέλη του ΟΟΣΑ
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα I: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Πίνακας 2.1 Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 65 ετών και άνω ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (απογραφές 1981, 1991, 2001 – προβολές 2010-2050*)
Πίνακας 2.2 Νοσηλευτική κίνηση των θεραπευτηρίων της χώρας (1990-2004)
Πίνακας 2.3 Κατανομή κλινών κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (1996-2006)
Πίνακας 2.4 Κατανομή ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (1996-2006)
Π2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά κατηγορία περιοχής
Π2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών
Π2.3 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (1999-2006)
Π2.4 Αριθμός κλινών κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (1999-2006)
Π2.5 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2001)
Π2.6 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2002)
Π2.7 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2003)
Π2.8 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2004)
Π2.9 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2005)
Π2.10 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2006)
Π2.11 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2001)
Π2.12 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2002)
Π2.13 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2003)
Π2.14 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2004)
Π2.15 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2005)
Π2.16 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2006)
Π2.17 Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικών κλινικών της χώρας (2004)
Π2.18 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου και γεωγραφική περιοχή (2001-2006)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομική μορφή (2001-2004)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών εταιρειών ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2003-2007)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2003-2007)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες των επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων που εμφανίζονται στα διαγράμματα
Π3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2001)
Π3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2002)
Π3.3 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2003)
Π3.4 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2004)
Π3.5 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ιατρικών οργάνων ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2007)
Π3.6 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών ιατρικών-φαρμακευτικών προϊόντων ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2007)
Π3.7 Διαφημιστική δαπάνη ιατρικών οργάνων ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.8 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών ιατρικών - φαρμακευτικών προϊόντων (2006-2007)
Π3.9 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.10 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2003-2007)
Π3.11 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2003-2007)
Π3.12 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2003-2007)
Π3.13 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2003-2007)
Π3.14 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2003-2007)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2006-2007)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2006-2007)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μεταβολή αξίας εγχωρίως παραγόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2002-2007)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων (1995-2009)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2007)
Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 4.4 Δείκτες βιομηχανικής παραγωγής (1995-2007)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια παραγωγή και πωλήσεις ορισμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (1998-2006)
Πίνακας 4.6 Δείκτες τιμών εισαγωγών και δείκτες τιμών παραγωγού (1995-2007)
Π4.1 Οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών οργάνων (1995-2005)
Π4.2 Δείκτες τιμών καταναλωτή φαρμακευτικών προϊόντων – θεραπευτικών συσκευών και εξοπλισμού (1990-2007)
Π4.3 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π4.4 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2000-2007)
Π4.5 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων - ποσοστά (%) συμμετοχής στο σύνολο (2000-2007)
Π4.6 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κωδικό Intrastat (2000-2007)
Π4.7 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης (2000-2007)
Π4.8 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης – ποσοστά (%) συμμετοχής στο γενικό σύνολο (2000-2007)
Π4.9 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2000-2007)
Π4.10 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων – ποσοστά (%) συμμετοχής στο σύνολο (2000-2007)
Π4.11 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κωδικό Intrastat (2000-2007)
Π4.12 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προορισμού (2000-2007)
Π4.13 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προορισμού-ποσοστά (%) συμμετοχής στο γενικό σύνολο (2000-2007)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή ορισμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2007)
Π5.1 Σύνολο δαπανών υγείας ως ποσοστό (%) στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (1992-2005)
Π5.2 Συνολικές κατά κεφαλή δαπάνες υγείας σε όρους ισοδύναμου αγοραστικής δύναμης στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (1992-2005)
Π5.3 Πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω ως ποσοστό (%) του συνολικού πληθυσμού, σε Ευρωπαϊκές χώρες (1993-2006)