ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή
2. Η Ζήτηση των Ιατροτεχνολογικων Προϊόντων
2.1 Η Υποδομή του Υγειονομικού Συστήματος της Χώρας
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.3 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΣΥΕ 2004-2005
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Καταγραφή των Εταιρειών Παραγωγής και Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.3.1 Διαφημιστική Δαπάνη Ιατρικών Οργάνων
3.3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών Ιατρικών – Φαρμακευτικών Προϊόντων
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.3 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.4 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία των Επιχειρήσεων
Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων
Ρευστότητα των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση των Επιχειρήσεων
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.1 Μέγεθος της Εγχώριας Αγοράς Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Μερίδια Αγοράς
4.2 Εξέλιξη της Εγχώριας Παραγωγής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.3 Εξέλιξη Τιμών Χονδρικής-Λιανικής στην Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.4 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
4.4.1 Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.4.2 Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Αγοράς
5.1 Ο Κλάδος των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στη Διεθνή Αγορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση
5.2 Βασικά Στοιχεία του Κλάδου Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Υπόλοιπες Χώρες – Μέλη του ΟΟΣΑ
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα – Τάσεις – Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Πίνακας 2.1 Κατανομή κλινών κατά νομική μορφή θεραπευτηρίων (1997-2004)
Πίνακας 2.2 Κατανομή ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίων (1996-2004)
Πίνακας 2.3 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας. Σύνολο χώρας (1996-2004)
Πίνακας 2.4 Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 65 ετών και άνω ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (απογραφές 1981, 1991, 2001 – προβολές 2010-2050*)
Πίνακας 2.5 Νοσηλευτική κίνηση των θεραπευτηρίων της χώρας και δείκτης συχνότητας χρήσης των υπηρεσιών υγείας (1990-2001)
Π2.1 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (1997-2004)
Π2.2 Αριθμός κλινών θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (1997-2004)
Π2.3 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (1998)
Π2.4 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (1999)
Π2.5 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2000)
Π2.6 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2001)
Π2.7 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2002)
Π2.8 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2003)
Π2.9 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2004)
Π2.10 Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικών κλινικών της χώρας (2004)
Π2.11 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό (1996-1997)
Π2.12 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό (1998-1999)
Π2.13 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό (2000-2001)
Π2.14 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό (2002-2003)
Π2.15 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό (2004)
Π2.16 Μηνιαία δαπάνη ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά κατηγορία περιοχής
Π2.17 Μηνιαία δαπάνη ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομική μορφή (2001-2003)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών εταιρειών ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2002-2006)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών εταιρειών ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2002-2006)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2000)
Π3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2001)
Π3.3 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2002)
Π3.4 Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου ιατρικών-φαρμακευτικών ειδών ανά νομό (2003)
Π3.5 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ιατρικών οργάνων ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.6 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών ιατρικών-φαρμακευτικών προϊόντων ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.7 Διαφημιστική δαπάνη ιατρικών οργάνων ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.8 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών-φαρμακευτικών προϊόντων (2005-2006)
Π3.9 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2002-2006)
Π3.10 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2002-2006)
Π3.11 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2002-2006)
Π3.12 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2002-2006)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2005-2006)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2005-2006)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Μεταβολή αξίας εγχωρίως παραγόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2002-2006)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων (1995-2008)
Πίνακας 4.3 Δείκτες βιομηχανικής παραγωγής (1995-2006)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια παραγωγή και πωλήσεις ορισμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (1997-2005)
Πίνακας 4.5 Δείκτες τιμών εισαγωγών και δείκτες τιμών παραγωγού (1995-2006)
Π4.1 Οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών οργάνων (1995-2004)
Π4.2 Δείκτες τιμών καταναλωτή φαρμακευτικών προϊόντων – θεραπευτικών συσκευών και εξοπλισμού (1990-2005)
Π4.3 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat 2004
Π4.4 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (1999-2006)
Π4.5 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων - ποσοστά (%) συμμετοχής στο σύνολο (1999-2006)
Π4.6 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κωδικό Intrastat (1999-2006)
Π4.7 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κωδικό Intrastat – ποσοστά (%) συμμετοχής στο σύνολο (1999-2006)
Π4.8 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης (1999-2006)
Π4.9 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης – ποσοστά (%) συμμετοχής στο γενικό σύνολο (1999-2006)
Π4.10 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (1999-2006)
Π4.11 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων – ποσοστά (%) συμμετοχής στο σύνολο (1999-2006)
Π4.12 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κωδικό Intrastat (1999-2006)
Π4.13 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κωδικό Intrastat – ποσοστά (%) συμμετοχής στο σύνολο (1999-2006)
Π4.14 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προορισμού (1999-2006)
Π4.15 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προορισμού-ποσοστά (%) συμμετοχής στο γενικό σύνολο (1998-2005)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή ορισμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006)
Π5.1 Σύνολο δαπανών υγείας ως ποσοστό (%) στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (1992-2005)
Π5.2 Συνολικές κατά κεφαλή δαπάνες υγείας σε όρους ισοδύναμου αγοραστικής δύναμης στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (1992-2005)
Π5.3 Πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω ως ποσοστό (%) του συνολικού πληθυσμού, σε Ευρωπαϊκές χώρες (1993-2006)