ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΡΕΑΣ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€
Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου κρέατος αποτελεί ο μεγάλος
αριθμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνει, η πλειοψηφία των οποίων
είναι μικρού μεγέθους και βιοτεχνικού χαρακτήρα. Ο εισαγωγικός
τομέας του κλάδου είναι σημαντικός και ιδιαίτερα διευρυμένος και
αφορά κυρίως βόειο και χοιρινό κρέας. Στον τομέα του κρέατος
πουλερικών κυριαρχεί η εγχώρια παραγωγή. Αρκετές από τις εισαγωγικές
εταιρίες διαθέτουν μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης, ενώ άλλες
πραγματοποιούν αποκλειστικά εμπορική δραστηριότητα.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή κρέατος διαμορφώθηκε στα υψηλότερα
επίπεδά της το 1992, ενώ έκτοτε και ως το 2006 ακολούθησε φθίνουσα
τάση, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 1,16%. Αντίθετα, οι συνολικές
εισαγωγές κρεάτων διαχρονικά παρουσιάζουν ανοδική πορεία, με μέσο
ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,15% για την περίοδο 1986-2006.
Η εγχώρια ανθρώπινη κατανάλωση αυξήθηκε το διάστημα 1986-2006, με
μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 0,85%. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση χοιρινού
κρέατος παρουσίασε άνοδο, με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,93% την περίοδο
1986-2006 αλλά είχε συνολικά φθίνουσα τάση με μέσο ετήσιο ρυθμό
μείωσης 0,68%, η δε κατανάλωση κρέατος πουλερικών παρουσίασε μέση
ετήσια αύξηση 1,45% κατά το ίδιο διάστημα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Κρέατος
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Κρέας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Πρόσφορα Κρέατος
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Κρέατος
3.3 Δίκτυα Διανομής
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Κρέατος
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Κρέατος
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εταιρειών Επεξεργασίας-Τεμαχισμού- Τυποποίησης Κρέατος
3.8 Πωλήσεις Εταιρειών Επεξεργασίας και Τυποποίησης Κρέατος
3.9 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Κρέατος
3.10 Πωλήσεις Εταιρειών Εισαγωγής Κρέατος
3.11 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Κρέατος
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.12 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.12.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.12.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) και Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
3.13 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.13.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.13.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου του Κρέατος
3.13.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) και Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Κρέατος
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Κρέατος
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Κρέατος
4.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κρέατος
4.3.1 Συνολική Εγχώρια Αγορά Κρέατος
Εγχώρια Κατανάλωση Κρέατος ανά Κατηγορία
Κατά Κεφαλή Κατανάλωση Κρέατος
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Χοιρινού Κρέατος
4.3.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βοείου Κρέατος
4.3.4 Μέγεθος Αγοράς Κρέατος Πουλερικών
Σημαντικότερες Εταιρείες του Κλάδου Παραγωγής Κρέατος Πουλερικών
4.3.5 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αιγοπρόβειου Κρέατος
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή παραγωγή κρέατος
Χοιρινό κρέας
Κρέας Πουλερικών
Βόειο/ Μοσχαρίσιο κρέας
Αιγοπρόβειο κρέας
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Οικονομικά Αποτελέσματα Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Πίνακας 2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων κρέατος που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά, κατά είδος και κατά κατηγορία περιοχής (2008)
Π2.1 Μέσες ετήσιες σταθμισμένες τιμές παραγωγών κρέατος (2000-2008)
Π2.2 Απογραφή πραγματικού πληθυσμού (2001)
Π2.3 Προβολές πληθυσμού κατά ηλικιακή ομάδα (2020-2050)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για κρέας, κατά κατηγορία περιοχής (2004/2005)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για κρέας, κατά κατηγορία περιοχής (2008)
Πίνακας 3.1 Αριθμός επιχειρήσεων εκτροφής πουλερικών, αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων ανά νομική μορφή (2006)
Πίνακας 3.2 Αριθμός επιχειρήσεων επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος ζώων και πουλερικών και παραγωγής προϊόντων αυτών ανά νομική μορφή (2006)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη ζωικού κεφαλαίου ανά κατηγορία ζώων (2006-2007)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών / βιομηχανικών εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εταιρειών παραγωγής κρέατος (2005-2010)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος βάσει μικτών κερδών (2009)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος βάσει καθαρών αποτελεσμάτων (2009)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος βάσει κερδών EBITDA (2009)
Πίνακας 3.10 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας - τυποποίησης κρέατος
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις επιχειρήσεων τυποποίησης-επεξεργασίας κρέατος (2005-2010)
Πίνακας 3.12 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος
Πίνακας 3.13 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2005-2010)
Πίνακας 3.14 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.15 Πηγές και χρήσεις νέων κεφαλαίων των εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2009)
Πίνακας 3.16 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος βάσει μικτών κερδών (2009)
Πίνακας 3.17 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος βάσει καθαρών αποτελεσμάτων (2009)
Πίνακας 3.18 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος βάσει κερδών EBITDA (2009)
Πίνακας 3.19 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.20 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Πίνακας 3.21 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
Πίνακας 3.22 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.23 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Κρέας (2010-2009)
Πίνακας 3.24 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) (2010-2009)
Πίνακας 3.25 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο (Είδη Διατροφής) (2010-2009)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης κρέατος ανά μέσο ενημέρωσης (2006-2010)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη κρέατος ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2005-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2008-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2008-2009)
Π3.12 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2005-2009)
Π3.13 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2005-2009)
Π3.14 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2005-2009)
Π3.15 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2005-2009)
Π3.16 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2005-2009)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2008-2009)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2008-2009)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη της καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά κατηγορία (1985-2010)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη των εισαγωγών βρώσιμων κρεάτων (2003-2010)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη των εξαγωγών βρώσιμων κρεάτων (2003-2010)
Πίνακας 4.4 Εμπορικό ισοζύγιο κρέατος (2005-2010)
Πίνακας 4.5 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής-κατανάλωσης κρέατος (1986-2010)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια κατανάλωση κρέατος ανά κατηγορία (1986-2010)
Πίνακας 4.7 Ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση κρέατος (1985-2010)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια αγορά χοιρινού κρέατος (1985-2010)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια αγορά βοείου-μοσχαρίσιου κρέατος (1985-2010)
Πίνακας 4.10 Εγχώρια αγορά κρέατος πουλερικών (1985-2010)
Πίνακας 4.11 Μερίδια παραγωγής κυριότερων πτηνοτροφικών επιχειρήσεων (2010)
Πίνακας 4.12 Εγχώρια αγορά αιγοπρόβειου κρέατος (1985-2010)
Π4.1 Εγχώρια παραγωγή χοιρινού κρέατος ανά περιφέρεια (1994-2008)
Π4.2 Εγχώρια παραγωγή βοείου/μοσχαρίσιου κρέατος ανά περιφέρεια (1994-2008)
Π4.3 Εγχώρια παραγωγή κρέατος πουλερικών ανά περιφέρεια (1994-2008)
Π4.4 Εγχώρια παραγωγή κρέατος αιγοειδών ανά περιφέρεια (1994-2008)
Π4.5 Εγχώρια παραγωγή πρόβειου κρέατος ανά περιφέρεια (1994-2008)
Π4.6 Εξέλιξη των εισαγωγών κρέατος ανά κατηγορία (2006-2010)
Π4.7 Ανάλυση εισαγωγών βόειου/μοσχαρίσιου κρέατος και παραπροϊόντων (2006-2010)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή κρέατος ανά κατηγορία στην Ε.Έ.-27 (2004-2010)
Π5.1 Παραγωγή χοιρινού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2010)
Π5.2 Παραγωγή κρέατος πουλερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2010)
Π5.3 Παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2010)
Π5.4 Παραγωγή αιγοπρόβειου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2010)