ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΡΕΑΣ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΡΕΑΣ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή παραγωγή κρέατος.
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Κρέατος
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Κρέας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Πρόσφορα Κρέατος
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Ζωικό Κεφάλαιο
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Κρέατος
3.3 Δίκτυα Διανομής
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Κρέατος
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Κρέατος
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εταιρειών Επεξεργασίας-Τεμαχισμού- Τυποποίησης Κρέατος
3.8 Πωλήσεις Εταιρειών Επεξεργασίας και Τυποποίησης Κρέατος
3.9 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Κρέατος
3.10 Πωλήσεις Εταιρειών Εισαγωγής Κρέατος
3.11 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Κρέατος
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Κρέατος
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Κρέατος
4.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
Βόειο/ Μοσχαρίσιο Κρέας
Χοιρινό Κρέας
Κρέας Πουλερικών
Αιγοπρόβειο Κρέας
4.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κρέατος
4.3.1 Συνολική Εγχώρια Αγορά Κρέατος
Εγχώρια Κατανάλωση Κρέατος ανά Κατηγορία
Κατά Κεφαλή Κατανάλωση Κρέατος
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Χοιρινού Κρέατος
4.3.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βοείου Κρέατος
4.3.4 Μέγεθος Αγοράς Κρέατος Πουλερικών
Σημαντικότερες Εταιρείες του Κλάδου Παραγωγής Κρέατος Πουλερικών
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αιγοπρόβειου Κρέατος
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή παραγωγή κρέατος
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα ΙΙ:Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Κρέατος (σε ηλεκτρονική μορφή)
● Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη για κρέας ως ποσοστό (%) του οικογενειακού προϋπολογισμού, ανά τύπο νοικοκυριού (2004/2005)
Π2.1 Μέσες ετήσιες σταθμισμένες τιμές παραγωγών κρέατος (1996-2007)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για κρέας, κατά κατηγορία περιοχής (1998/1999)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για κρέας, κατά κατηγορία περιοχής (2004/2005)
Π2.4 Πληθυσμός απογραφών 1991-2001 κατά γεωγραφικό διαμέρισμα
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη ζωικού κεφαλαίου ανά κατηγορία ζώντων ζώων (2002-2006)
Πίνακας 3.2 Εισαγωγές σε ζώντα ζώα (2002-2007)
Πίνακας 3.3 Παραγωγικές / βιομηχανικές εταιρείες του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2003-2008)
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Επιχειρήσεις επεξεργασίας - τυποποίησης κρέατος
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις επιχειρήσεων τυποποίησης-επεξεργασίας κρέατος (2003-2008)
Πίνακας 3.8 Εισαγωγικές εταιρείες του κλάδου
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2003-2008)
Πίνακας 3.10 Επωνυμίες εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική Κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής κρέατος ζώων και πουλερικών και προϊόντων αυτών
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων εκτροφής χοίρων, βοοειδών και πουλερικών
Π3.3 Εισαγωγές σε ζώντα ζώα (1993-2007)
Π3.4 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης κρέατος ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2008)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη κρέατος ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.6 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.7 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2003-2007)
Π3.10 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2003-2007)
Π3.11 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2003-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2006-2007)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2006-2007)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2006-2007)
Π3.15 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος(2003-2007)
Π3.16 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2003-2007)
Π3.17 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2003-2007)
Π3.18 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2003-2007)
Π3.19 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2003-2007)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2006-2007)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2006-2007)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη της καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά κατηγορία (1985-2008)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη των εισαγωγών βρώσιμων κρεάτων (2003-2008)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη των εξαγωγών βρώσιμων κρεάτων (2003-2008)
Πίνακας 4.4 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής-κατανάλωσης κρέατος (1986-2008)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια κατανάλωση κρέατος ανά κατηγορία (1986-2008)
Πίνακας 4.6 Ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση κρέατος (1985-2006)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια αγορά χοιρινού κρέατος (1985-2008)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια αγορά βοείου-μοσχαρίσιου κρέατος (1985-2008)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια αγορά κρέατος πουλερικών (1985-2008)
Πίνακας 4.10 Μερίδια κυριότερων πτηνοτροφικών επιχειρήσεων
Πίνακας 4.11 Εγχώρια αγορά αιγοπρόβειου κρέατος (1985-2008)
Π4.1 Εγχώρια παραγωγή χοιρινού κρέατος ανά περιφέρεια (1994-2008)
Π4.2 Εγχώρια παραγωγή βοείου/μοσχαρίσιου κρέατος ανά περιφέρεια (1994-2008)
Π4.3 Εγχώρια παραγωγή κρέατος πουλερικών ανά περιφέρεια (1994-2008)
Π4.4 Εγχώρια παραγωγή κρέατος αιγοειδών ανά περιφέρεια (1994-2008)
Π4.5 Εγχώρια παραγωγή πρόβειου κρέατος ανά περιφέρεια (1994-2008)
Π4.6 Εξέλιξη των εισαγωγών κρέατος ανά κατηγορία (2003-2008)
Π4.7 Ανάλυση εισαγωγών βόειου/μοσχαρίσιου κρέατος και παραπροϊόντων (2003-2008)
Π4.8 Ανάλυση εισαγωγών χοιρινού κρέατος και παραπροϊόντων (2003-2008)
Π4.9 Ανάλυση εισαγωγών κρέατος πουλερικών και παραπροϊόντων (2003-2008)
Π4.10 Εισαγωγές βοείου/μοσχαρίσιου κρέατος και βρώσιμων παραπροϊόντων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2008)
Π4.11 Εισαγωγές χοιρινού κρέατος και βρώσιμων παραπροϊόντων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2008)
Π4.12 Εισαγωγές κρέατος πουλερικών ανά χώρα προέλευσης (2004-2008)
Π4.13 Εισαγωγές αιγοπρόβειου κρέατος και παραπροϊόντων ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.14 Εξέλιξη των συνολικών εξαγωγών κρεάτων ανά κατηγορία προϊόντος (2003-2008)
Π4.15 Ανάλυση των εξαγωγών κρέατος πουλερικών (2003-2008)
Π4.16 Προορισμός των εξαγωγών κρέατος ανά κατηγορία (2006-2008)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή κρέατος ανά κατηγορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2008)
Π5.1 Παραγωγή χοιρινού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2008)
Π5.2 Παραγωγή κρέατος πουλερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2008)
Π5.3 Παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2008)
Π5.4 Παραγωγή αιγοπρόβειου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2008)