ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΡΕΑΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΡΕΑΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Κρέατος
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Κρέας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Πρόσφορα Κρέατος
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Ζωικό Κεφάλαιο
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Κρέατος
3.3 Δίκτυα Διανομής
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Κρέατος
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
3.7 Παρουσίαση Εταιρειών Επεξεργασίας-Τεμαχισμού- Τυποποίησης Κρέατος
3.8 Πωλήσεις Εταιρειών Επεξεργασίας και Τυποποίησης Κρέατος
3.9 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Κρέατος
3.10 Πωλήσεις Εταιρειών Εισαγωγής Κρέατος
3.11 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Κρέατος
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Κρέατος
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Κρέατος
4.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
Βόειο/ Μοσχαρίσιο Κρέας
Χοιρινό Κρέας
Κρέας Πουλερικών
Αιγοπρόβειο Κρέας
4.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κρέατος
4.3.1 Συνολική Εγχώρια Αγορά Κρέατος
Εγχώρια Κατανάλωση Κρέατος ανά Κατηγορία
Κατά Κεφαλή Κατανάλωση Κρέατος
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Χοιρινού Κρέατος
4.3.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βοείου Κρέατος
4.3.4 Μέγεθος Αγοράς Κρέατος Πουλερικών
Σημαντικότερες Εταιρείες του Κλάδου Παραγωγής Κρέατος Πουλερικών
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αιγοπρόβειου Κρέατος
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Κρέατος
5.1 Παγκόσμια Αγορά Κρέατος ανά Κατηγορία Προϊόντων
5.2 Παραγωγή Κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη για κρέας ως ποσοστό (%) του οικογενειακού προϋπολογισμού, ανά τύπο νοικοκυριού (2004/2005)
Π2.1 Μέσες ετήσιες σταθμισμένες τιμές παραγωγών κρέατος (1996-2006)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για κρέας κατά κατηγορία περιοχής (1998/1999)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για κρέας κατά κατηγορία περιοχής (2004/2005)
Π2.4 Πληθυσμός απογραφών 1991-2001 κατά γεωγραφικό διαμέρισμα
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη ζωικού κεφαλαίου ανά κατηγορία ζώντων ζώων (2000-2005)
Πίνακας 3.2 Εισαγωγές σε ζώντα ζώα (2000-2006)
Πίνακας 3.3 Παραγωγικές / βιομηχανικές εταιρείες του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιρειών παραγωγής κρέατος (2002-2006)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Επιχειρήσεις επεξεργασίας - τυποποίησης κρέατος
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εταιρειών επεξεργασίας κρέατος (2002-2006)
Πίνακας 3.8 Εισαγωγικές εταιρείες του κλάδου
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2002-2006)
Πίνακας 3.10 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής κρέατος ζώων και πουλερικών και προϊόντων αυτών (2003)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων εκτροφής χοίρων, βοοειδών και πουλερικών (2003)
Π3.3 Ζωικό κεφάλαιο ανά νομό- Υπάρχοντα ζώα (2001-2005)
Π3.4 Εισαγωγές σε ζώντα ζώα (1993-2006)
Π3.5 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης κρέατος ανά μέσο ενημέρωσης (2001-2006)
Π3.6 Διαφημιστική δαπάνη κρέατος ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.7 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών εταιρειών κρέατος (2002-2006)
Π3.8 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών εταιρειών κρέατος (2002-2006)
Π3.9 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών εταιρειών κρέατος (2002-2006)
Π3.10 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών εταιρειών κρέατος (2002-2006)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών παραγωγής κρέατος (2005-2006)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών παραγωγής κρέατος (2005-2006)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών παραγωγής κρέατος (2005-2006)
Π3.15 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών εταιρειών κρέατος (2002-2006)
Π3.16 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισαγωγικών εταιρειών κρέατος (2002-2006)
Π3.17 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών εταιρειών κρέατος (2002-2006)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών εταιρειών κρέατος (2005-2006)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών εισαγωγής κρέατος (2005-2006)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών εταιρειών κρέατος (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη της καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά κατηγορία (1985-2006)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη των εισαγωγών βρώσιμων κρεάτων (2001-2006)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη των εξαγωγών βρώσιμων κρεάτων (2001-2006)
Πίνακας 4.4 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής-κατανάλωσης κρέατος (1986-2006)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια κατανάλωση κρέατος ανά προϊόν (1986-2006)
Πίνακας 4.6 Ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση κρέατος (1985-2006)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια αγορά χοιρινού κρέατος (1985-2006)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια αγορά βοείου-μοσχαρίσιου κρέατος (1985-2006)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια αγορά κρέατος πουλερικών (1985-2006)
Πίνακας 4.10 Μερίδια των κυριοτέρων εταιρειών παραγωγής κρέατος πουλερικών (2006)
Πίνακας 4.11 Εγχώρια αγορά αιγοπρόβειου κρέατος (1985-2006)
Π4.1 Εγχώρια παραγωγή χοιρινού κρέατος ανά περιφέρεια (1994-2006)
Π4.2 Εγχώρια παραγωγή βοείου/μοσχαρίσιου κρέατος ανά περιφέρεια (1994-2006)
Π4.3 Εγχώρια παραγωγή κρέατος πουλερικών ανά περιφέρεια (1994-2006)
Π4.4 Εγχώρια παραγωγή κρέατος αιγοειδών ανά περιφέρεια (1994-2006)
Π4.5 Εγχώρια παραγωγή πρόβειου κρέατος ανά περιφέρεια (1994-2006)
Π4.6 Εξέλιξη των εισαγωγών ανά κατηγορία προϊόντος (2001-2006)
Π4.7 Ανάλυση εισαγωγών βόειου/μοσχαρίσιου κρέατος ανά κατηγορία (2001-2006)
Π4.8 Ανάλυση εισαγωγών χοιρινού κρέατος ανά κατηγορία (2001-2006)
Π4.9 Ανάλυση εισαγωγών κρέατος πουλερικών ανά κατηγορία (2001-2006)
Π4.10 Εισαγωγές βοείου/μοσχαρίσιου κρέατος και βρώσιμων παραπροϊόντων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.11 Εισαγωγές χοιρινού κρέατος και βρώσιμων παραπροϊόντων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.12 Εισαγωγές κρέατος πουλερικών ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.13 Εξέλιξη των εξαγωγών κρεάτων ανά κατηγορία προϊόντος (2001-2006)
Π4.14 Ανάλυση των εξαγωγών κρέατος πουλερικών (2001-2006)
Π4.15 Προορισμός των εξαγωγών κρέατος (2004-2006)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια παραγωγή κρέατος (2002-2005)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμιες εξαγωγές κρέατος (2002-2005)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμια κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος (2003-2005)
Πίνακας 5.4 Στοιχεία της αγοράς κρέατος στην Ε.Ε.-27 (2000-2005)
Πίνακας 5.5 Παραγωγή κρέατος στην Ε.Ε.-27 (2003-2005)
Πίνακας 5.6 Παραγωγή κρέατος Ε.Ε.-27 (2006-2008)
Πίνακας 5.7 Ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος στην Ε.Ε.-25