ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Ο συγκεκριμένος κλάδος αποτελείται από λίγες μεγάλου μεγέθους
εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο στην εξόρυξη
ογκομαρμάρου όσο και στην επεξεργασία και παραγωγή τελικών
προϊόντων, καθώς και από αρκετές μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις
οι οποίες συνήθως ασχολούνται μόνο με την επεξεργασία μαρμάρων και
γρανιτών. Ο γρανίτης αποτελεί ανταγωνιστικό προϊόν του μαρμάρου και
είναι εισαγόμενος καθώς δεν εξορύσσεται στη χώρα μας.
Οι εισαγωγές μαρμάρων παρουσίασαν ανοδική πορεία καθ' όλη τη
διάρκεια της περιόδου 1991-2006, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής
33,3%. Παρ' όλα αυτά, ο βαθμός συμμετοχής των εισαγωγών στη
διαμόρφωση της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης κυμαίνεται σε
χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την εγχώρια παραγωγή. Η κατηγορία των
ακατέργαστων μαρμάρων καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών
σε σχέση με τα κατεργασμένα.
Η εγχώρια αγορά ογκομαρμάρου μειώθηκε κατά 6,2% το 2005 σε σχέση
με το προηγούμενο έτος, ενώ αντίθετα σημειώθηκε αύξηση 6,7% την
περίοδο 2006/05. Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τελικών
προϊόντων μαρμάρου μειώθηκε κατά 1,5% το 2006 σε σχέση με το 2005.
Η κατανάλωση γρανίτη στη χώρα μας παρουσίασε ανοδική πορεία, με
εξαίρεση την περίοδο 2005/04. Το 2006 η εγχώρια αγορά γρανίτη
αυξήθηκε κατά 10,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η διείσδυση
του γρανίτη στην εγχώρια συνολική αγορά μαρμάρου - γρανίτη έχει
σταθεροποιηθεί σ' ένα ποσοστό μεταξύ του 3,2% - 3,9% στην
πενταετία 2002-2006.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη και Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων Μαρμάρου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Μάρμαρα και Γρανίτες
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Δημόσια Έργα
2.3 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.4 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.5 Λοιποί Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά για Μάρμαρα και Γρανίτες
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις των Κυριότερων Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Μαρμάρου και Γρανίτη
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Μαρμάρου και Γρανίτη
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Μαρμάρου
4.1.1 Παραγωγή Ογκομαρμάρου – Μερίδια Παραγωγής
4.1.2 Γεωγραφική Κατανομή της Εγχώριας Πρωτογενούς Παραγωγής
4.2 Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Μαρμάρου – Μερίδια Παραγωγής
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο Μαρμάρου
4.3.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Μαρμάρων – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.3.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Μαρμάρων – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3.3 Μερίδια Εξαγωγής των Κυριοτέρων Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Μαρμάρου
4.4 Εξωτερικό Εμπόριο Γρανίτη
4.4.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Γρανίτη – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.4.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Γρανίτη – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.5 Μέγεθος Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Ογκομαρμάρου και Προϊόντων Μαρμάρου
4.6 Μέγεθος Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Κατεργασμένου Γρανίτη – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά μαρμάρων και Γρανιτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ
● Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου Μαρμάρων – Γρανιτών (σε ηλεκτρονική μορφή)

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μεταβολή (%) μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων - κατοικιών
Πίνακας 2.2 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (1987-2008)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (1990-2008)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2008)
Π2.2 Δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά τομέα
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2008)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2008)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2008)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2008-2009
Π2.7 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2008)
Π2.8 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2008)
Π2.9 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 3299/04 (Μάιος 2005 – Αύγουστος 2008)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2003-2008)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών μαρμάρων και γρανιτών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή των λατομείων και των επιχειρήσεων κοπής και κατεργασίας μαρμάρων και λοιπών λίθων για οικοδομική χρήση (2004)
Π3.2 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2003-2007)
Π3.4 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2003-2007)
Π3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2003-2007)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2006-2007)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2006-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής ογκομαρμάρου (1980-2008)
Πίνακας 4.2 Μερίδια των κυριοτέρων επιχειρήσεων παραγωγής ογκομαρμάρων (2008)
Πίνακας 4.3 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 4.4 Μέγεθος καταγεγραμμένης εγχώριας παραγωγής ογκομαρμάρων ανά κατηγορία (1988-2007)
Πίνακας 4.5 Ποσοστιαία γεωγραφική κατανομή της εγχώριας παραγωγής ογκομαρμάρων (2005-2007)
Πίνακας 4.6 Παραγωγή τελικών προϊόντων μαρμάρου (1991-2008)
Πίνακας 4.7 Μερίδια των κυριοτέρων επιχειρήσεων παραγωγής τελικών προϊόντων μαρμάρου (2008)
Πίνακας 4.8 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 4.9 Εξέλιξη εισαγωγών μαρμάρων (1991-2008)
Πίνακας 4.10 Εξέλιξη εξαγωγών μαρμάρων (1980-2008)
Πίνακας 4.11 Μερίδια των κυριοτέρων επιχειρήσεων στη συνολική αξία εξαγωγών μαρμάρου (2008)
Πίνακας 4.12 Εξέλιξη εισαγωγών γρανίτη (1992-2008)
Πίνακας 4.13 Εξέλιξη εξαγωγών γρανίτη (1992-2008)
Πίνακας 4.14 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης ογκομαρμάρου (1991-2008)
Πίνακας 4.15 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης τελικών προϊόντων μαρμάρου (1991-2008)
Πίνακας 4.16 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης κατεργασμένου γρανίτη (1994-2008)
Πίνακας 4.17 Μερίδια των κυριοτέρων επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά γρανίτη (2008)
Πίνακας 4.18 Διείσδυση κατεργασμένου γρανίτη στη συνολική αγορά μαρμάρου - γρανίτη (1994-2008)
Π4.1 Γεωγραφική κατανομή της εγχώριας παραγωγής ογκομαρμάρων (2005-2007)
Π4.2 Εξέλιξη εισαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων (2006-2008)
Π4.3 Εξέλιξη εισαγωγών κατεργασμένων μαρμάρων (2006-2008)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης ακατέργαστου μαρμάρου (2006-2008)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προέλευσης κατεργασμένου μαρμάρου (2006-2008)
Π4.6 Εξέλιξη εξαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων (2006-2008)
Π4.7 Εξέλιξη εξαγωγών κατεργασμένων μαρμάρων (2006-2008)
Π4.8 Κυριότερες χώρες προορισμού ακατέργαστου μαρμάρου (2006-2008)
Π4.9 Κυριότερες χώρες προορισμού κατεργασμένου μαρμάρου (2006-2008)
Π4.10 Κυριότερες χώρες προέλευσης ακατέργαστου γρανίτη (2006-2008)
Π4.11 Κυριότερες χώρες προέλευσης κατεργασμένου γρανίτη (2006-2008)
Π4.12 Κυριότερες χώρες προορισμού ακατέργαστου γρανίτη (2006-2008)
Π4.13 Κυριότερες χώρες προορισμού κατεργασμένου γρανίτη (2006-2008)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια πρωτογενής παραγωγή πετρωμάτων (2003-2007)
Πίνακας 5.2 Κυριότερες χώρες εισαγωγών μαρμάρου (2005-2007)
Πίνακας 5.3 Κυριότερες χώρες εξαγωγών μαρμάρου (2005-2007)
Πίνακας 5.4 Κυριότερες χώρες εισαγωγών γρανίτη (2005-2007)
Πίνακας 5.5 Κυριότερες χώρες εξαγωγών γρανίτη (2005-2007)
Π5.1 Εισαγωγές μαρμάρου των κυριότερων χωρών διεθνώς (2005-2007)
Π5.2 Εξαγωγές μαρμάρου των κυριότερων χωρών διεθνώς (2005-2007)
Π5.3 Εισαγωγές γρανίτη των κυριότερων χωρών διεθνώς (2005-2007)
Π5.4 Εξαγωγές γρανίτη των κυριότερων χωρών διεθνώς (2005-2007)
Π5.5 Εισαγωγές - εξαγωγές ανά κατηγορία πετρωμάτων της Ιταλίας (2006-2007)
Π5.6 Εισαγωγές – εξαγωγές πετρωμάτων της Ιταλίας ανά γεωγραφική περιοχή (βάσει ποσότητας, 2006-2007)
Π5.7 Εισαγωγές – εξαγωγές πετρωμάτων της Ιταλίας ανά γεωγραφική περιοχή (βάσει αξίας, 2006-2007)