ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη και Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων Μαρμάρου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Μάρμαρα και Γρανίτες
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Δημόσια Έργα
2.3 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.4 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.5 Λοιποί Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά για Μάρμαρα και Γρανίτες
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Μαρμάρου και Γρανίτη
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Μαρμάρου και Γρανίτη
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Μαρμάρου
4.1.1 Παραγωγή Ογκομαρμάρου – Μερίδια Παραγωγής
4.1.2 Γεωγραφική Κατανομή της Εγχώριας Πρωτογενούς Παραγωγής
4.2 Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Μαρμάρου – Μερίδια Παραγωγής
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο Μαρμάρου
4.3.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Μαρμάρων – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.3.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Μαρμάρων – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3.3 Μερίδια Εξαγωγής των Κυριοτέρων Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Μαρμάρου
4.4 Εξωτερικό Εμπόριο Γρανίτη
4.4.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Γρανίτη – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.4.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Γρανίτη – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.5 Μέγεθος Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Ογκομαρμάρου και Προϊόντων Μαρμάρου
4.6 Μέγεθος Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Κατεργασμένου Γρανίτη – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Μαρμάρων και Γρανιτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μεταβολή (%) μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων - κατοικιών
Πίνακας 2.2 Επεκτάσεις Αττικό Μετρό υπό κατασκευή
Πίνακας 2.3 Χρηματοδότηση ολυμπιακών έργων από το ΠΔΕ (2005-2007)
Πίνακας 2.4 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (1987-2006)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδος (1990-2005)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2005)
Π2.2 Δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά τομέα
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2006)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2006)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2006)
Π2.6 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2006)
Π2.7 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2006)
Π2.8 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998-31.10.2006)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριοτέρων επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2001-2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών μαρμάρων και γρανιτών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή των λατομείων και των επιχειρήσεων κοπής και κατεργασίας μαρμάρων και λοιπών λίθων για οικοδομική χρήση (2003)
Π3.2 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2002-2006)
Π3.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2002-2006)
Π3.4 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2002-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2002-2006)
Π3.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2005-2006)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2005-2006)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής ογκομαρμάρου (1980-2006)
Πίνακας 4.2 Μερίδια των κυριοτέρων επιχειρήσεων παραγωγής ογκομαρμάρων (2006)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής ογκομαρμάρων ανά κατηγορία (1988-2005)
Πίνακας 4.4 Ποσοστιαία γεωγραφική κατανομή της εγχώριας παραγωγής ογκομαρμάρων (2003-2005)
Πίνακας 4.5 Παραγωγή τελικών προϊόντων μαρμάρου (1991-2006)
Πίνακας 4.6 Μερίδια των κυριοτέρων επιχειρήσεων παραγωγής τελικών προϊόντων μαρμάρου (2006)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη εισαγωγών μαρμάρων (1991-2006)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη εξαγωγών μαρμάρων (1980-2006)
Πίνακας 4.9 Μερίδια των κυριοτέρων επιχειρήσεων στη συνολική αξία εξαγωγών μαρμάρου (2006)
Πίνακας 4.10 Εξέλιξη εισαγωγών γρανίτη (1992-2006)
Πίνακας 4.11 Εξέλιξη εξαγωγών γρανίτη (1992-2006)
Πίνακας 4.12 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης ογκομαρμάρου (1991-2006)
Πίνακας 4.13 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης τελικών προϊόντων μαρμάρου (1991-2006)
Πίνακας 4.14 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης κατεργασμένου γρανίτη (1994-2006)
Πίνακας 4.15 Μερίδια των κυριοτέρων επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά γρανίτη (2006)
Πίνακας 4.16 Διείσδυση κατεργασμένου γρανίτη στη συνολική αγορά μαρμάρου - γρανίτη (1994-2006)
Π4.1 Γεωγραφική κατανομή της εγχώριας παραγωγής ογκομαρμάρων (2003-2005)
Π4.2 Εξέλιξη εισαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων (2004-2006)
Π4.3 Εξέλιξη εισαγωγών κατεργασμένων μαρμάρων (2004-2006)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης ακατέργαστου μαρμάρου (2004-2006)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προέλευσης κατεργασμένου μαρμάρου (2004-2006)
Π4.6 Εξέλιξη εξαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων (2004-2006)
Π4.7 Εξέλιξη εξαγωγών κατεργασμένων μαρμάρων (2004-2006)
Π4.8 Κυριότερες χώρες προορισμού ακατέργαστου μαρμάρου (2004-2006)
Π4.9 Κυριότερες χώρες προορισμού κατεργασμένου μαρμάρου (2004-2006)
Π4.10 Κυριότερες χώρες προέλευσης ακατέργαστου γρανίτη (2004-2006)
Π4.11 Κυριότερες χώρες προέλευσης κατεργασμένου γρανίτη (2004-2006)
Π4.12 Κυριότερες χώρες προορισμού ακατέργαστου γρανίτη (2004-2006)
Π4.13 Κυριότερες χώρες προορισμού κατεργασμένου γρανίτη (2004-2006)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια πρωτογενής παραγωγή πετρωμάτων (2001-2005)
Πίνακας 5.2 Κυριότερες χώρες εισαγωγής ακατέργαστου και επεξεργασμένου μαρμάρου (2003-2005)
Πίνακας 5.3 Κυριότερες χώρες εξαγωγής ακατέργαστου και επεξεργασμένου μαρμάρου (2003-2005)
Πίνακας 5.4 Κυριότερες χώρες εισαγωγής ακατέργαστου και επεξεργασμένου γρανίτη (2003-2005)
Πίνακας 5.5 Κυριότερες χώρες εξαγωγής ακατέργαστου και επεξεργασμένου γρανίτη (2003-2005)
Πίνακας 5.6 Παγκόσμια παραγωγή φυσικών πετρωμάτων (1996-2025)
Π5.1 Εισαγωγές ακατέργαστου και επεξεργασμένου μαρμάρου των κυριότερων χωρών διεθνώς (2003-2005)
Π5.2 Εξαγωγές ακατέργαστου και επεξεργασμένου μαρμάρου των κυριότερων χωρών διεθνώς (2003-2006)
Π5.3 Εισαγωγές ακατέργαστου και επεξεργασμένου γρανίτη των κυριότερων χωρών διεθνώς (2003-2005)
Π5.4 Εξαγωγές ακατέργαστου και επεξεργασμένου γρανίτη των κυριότερων χωρών διεθνώς (2003-2005)
Π5.5 Εισαγωγές - εξαγωγές ανά κατηγορία πετρωμάτων της Ιταλίας (2004-2005)