ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών ουσιαστικά λειτουργεί σε τρία επίπεδα
(Διύλιση, Χονδρική και Λιανική Εμπορία), καθώς η παραγωγή αργού
πετρελαίου στην Ελλάδα είναι ελάχιστη και η ζήτηση αργού καλύπτεται
σχεδόν εξ' ολοκλήρου μέσω εισαγωγών. Στο πρώτο επίπεδο υφίστανται μόνο
δύο (2) εγχώριες εταιρείες διύλισης, οι οποίες προμηθεύουν με έτοιμα
καύσιμα την αγορά. Στο δεύτερο επίπεδο της αγοράς πετρελαιοειδών
δραστηριοποιούνται οι εταιρείες χονδρικής εμπορίας (περίπου 45
εταιρείες, ενώ 20 από αυτές διαθέτουν άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών
κατηγορίας Α´ και δραστηριοποιούνται στην αγορά της βενζίνης,
πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης). Στο τρίτο επίπεδο
δραστηριοποιούνται κυρίως τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Σημαντικότεροι
προσδιοριστικοί παράγοντες για τη ζήτηση πετρελαιοειδών καυσίμων είναι
οι τομείς των μεταφορών (απορροφώντας περίπου το 50%), της βιομηχανίας
(απορροφώντας περίπου το 16%), της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και ο
οικιακός τομέας.
Η ευρύτερη αγορά πετρελαιοειδών καυσίμων υποχώρησε το 2009/2008 κατά
5,82% σε όγκο κατανάλωσης. Ειδικότερα, η αγορά της βενζίνης παρουσίασε
σταθεροποιητικές τάσεις, καθώς και η συνολική αγορά πετρελαίου κίνησης
και θέρμανσης. Σημαντική πτώση εμφάνισε η κατανάλωση μαζούτ εσωτερικής
αγοράς (-20%) καθώς και μαζούτ μεγάλων βιομηχανικών μονάδων (-22%).
Σημαντική ήταν και η πτώση στα καύσιμα διεθνούς αγοράς (αεροπορίας:
-11,5%, ναυτιλιακό πετρέλαιο: -2,7%, ναυτιλιακό μαζούτ: -10%). Πτώση
παρουσίασε και η κατανάλωση Φυσικού Αερίου το 2009 (περίπου 16%),
εξαιτίας της μείωσης στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή Προϊόντων
1.3.1.Πετρελαιοειδή Προϊόντα
1.3.2. Βιοκαύσιμα
1.3.3. Φυσικό Αέριο
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4.1 Λειτουργία της αγοράς πετρελαιοειδών
1.4.2 Λειτουργία της αγοράς Φυσικού Αερίου
1.4.3 Βιοκαύσιμα
1.5 Φορολογία Καυσίμων
1.6 Συμμετοχή καυσίμων στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας
1.7 Εξέλιξη Διεθνών τιμών πετρελαίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Καύσιμα
2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση για καύσιμα
2.2 Ηλεκτρική Ενέργεια
2.3 Οδικές Μεταφορές
2.4 Οικιακός Τομέας
2.5 Αερομεταφορές
2.6 Βιομηχανικός Τομέας
2.7 Ναυτιλιακός Τομέας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του εξεταζόμενου κλάδου
3.1 Δομή της αγοράς Πετρελαιοειδών
3.1.1 Διύλιση Πετρελαίου
3.1.2 Χονδρική Εμπορία Πετρελαιοειδών
3.1.3 Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών - Καυσίμων
3.1.4 Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
3.1.5 Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης
3.1.6 Εμπορία Ναυτιλιακών Καυσίμων
3.1.7 Εμπορία Αεροπορικών Καυσίμων
3.1.8 Εμπορία Υγραερίου
3.1.9 Αποθέματα Ασφαλείας
3.1.10 Η Διαμόρφωση Των Τιμών στην Αγορά Πετρελαιοειδών
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη στον Κλάδο των Καυσίμων
3.2.1 Διαφημιστική Δαπάνη προϊόντων καυσίμων
3.2.2 Διαφημιστική Δαπάνη εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών
3.2.3 Διαφημιστική Δαπάνη των εταιρειών εμπορίας Φυσικού Αερίου
3.3 Επιχειρήσεις Διύλισης Πετρελαίου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Διύλισης Πετρελαίου
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Διύλισης Πετρελαίου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Πηγές και Χρήσεις Νέων Κεφαλαίων
3.6 Επιχειρήσεις Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Πηγές και Χρήσεις Νέων Κεφαλαίων
Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Κερδοφορίας
3.9 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Πετρελαιοειδών Καυσίμων
3.9.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των κλάδων: Βιομηχανία (Εμφιάλωση Υγραερίων), Βιομηχανία (Προϊόντα Πετρελαίου & Άνθρακα) και Εμπόριο (Καύσιμα - Λιπαντικά - Υγραέρια)
3.10 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.10.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Καύσιμα
3.10.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των κλάδων Βιομηχανία (Εμφιάλωση Υγραερίων), Βιομηχανία (Προϊόντα Πετρελαίου & Άνθρακα) και Εμπόριο (Καύσιμα - Λιπαντικά - Υγραέρια)
3.11 Λειτουργία της Αγοράς Βιοκαυσίμων
3.12 Επιχειρήσεις Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοκαυσίμων
3.13 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοντίζελ
3.14 Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου
3.15 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Προμήθειας και Επιχειρήσεων Διανομής Φυσικού Αερίου
3.16 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου Φυσικού Αερίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Καυσίμων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Πετρελαιοειδών Καυσίμων από τα Ελληνικά Διυλιστήρια
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Πετρελαιοειδών προϊόντων
4.2.1 Ποσότητες Εισαγωγών – Εξαγωγών βάσει στοιχειών του ΥΠΕΚΑ
Αργό Πετρέλαιο
Βενζίνες κινητήρων (Motor Gasoline)
Υγραέρια (LPG)
Μαζούτ
Κηροζίνη
Πετρέλαιο Θέρμανσης – Κίνησης
4.2.2 Εισαγωγές – Εξαγωγές βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
4.2.3 Δείκτες Ανταγωνιστικότητας Πετρελαιοειδών Προϊόντων
4.3 Καταναλώσεις Πετρελαιοειδών Καυσίμων στην Εγχώρια Αγορά
4.4 Μερίδια Επιχειρήσεων Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
Βενζίνες
Πετρέλαιο Κίνησης
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Μαζούτ
Υγραέρια
Αεροπορικά Καύσιμα
Καύσιμα Ναυτιλίας
4.5 Κατανάλωση Φυσικού Αερίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά
5.1 Στατιστικά Στοιχεία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου διεθνώς
5.1.1 Παγκόσμια Αποθέματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
5.1.2 Παγκόσμια Παραγωγή Αργού Πετρελαίου
5.1.3 Παγκόσμια Παραγωγή Φυσικού Αερίου
5.1.4 Παγκόσμια Κατανάλωση Πετρελαίου
5.1.5 Παγκόσμια Κατανάλωση Φυσικού Αερίου
5.1.6 Παγκόσμια Παραγωγή – Κατανάλωση Βιοκαυσίμων
5.1.7 Δυναμικότητα Διύλισης
5.2 Στατιστικά Στοιχεία Πετρελαίου σε Χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.
5.2.1 Παραγωγή Αργού Πετρελαίου σε Χώρες του Ο.Ο.Σ.Α
5.2.2 Εισαγωγές Αργού Πετρελαίου σε Χώρες του Ο.Ο.Σ.Α
5.2.3 Εισαγωγές Πετρελαιοειδών προϊόντων σε Χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.
5.2.4 Εξαγωγές Αργού Πετρελαίου από Χώρες του Ο.Ο.Σ.Α
5.2.5 Εξαγωγές Πετρελαιοειδών προϊόντων σε Χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.
5.2.6 Παραγωγή διυλιστηρίων στις Χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.
5.2.7 Παραδόσεις πετρελαιοειδών προϊόντων στις Χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.
5.3 Εκτίμηση για την εξέλιξη της Ζήτησης πετρελαίου σύμφωνα με τον Δ.Ο.Ε.
5.4 Λιανική Αγορά Υγρών Καυσίμων σε Χώρες της Ευρώπης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος στον κλάδο των Πετρελαιοειδών
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε

• Benchmarking Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων
Πίνακας 1.2 Τελική ενεργειακή κατανάλωση στην Ελλάδα ανά τομέα (2009)
Π1.1 Κατάλογος Τηρούμενης Νομοθεσίας και Εκτελεστικών Κανονιστικών Πράξεων από την Διεύθυνση Εποπτείας της Διαχείρισης Πετρελαιοειδών (Δ2) της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας
Πίνακας 2.1Εξέλιξη βιομηχανικής παραγωγής στον κλάδο της μεταποίησης
Π2.1 Οχήματα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (1998-2010 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1998-2010)
Π2.3 Μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1998-2010)
Π2.4 Τάσεις στις νέες ταξινομήσεις οχημάτων στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. (15) (2003-2010)
Π2.5 Ηλικία στόλου οχημάτων στην Ελληνική επικράτεια ανά κατηγόρια οχήματος (Μάιος 2010)
Π2.6 Κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού (Σύνολο αερολιμένων Ελλάδας - 1990-2010)
Π2.7 Κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (2002-2010)
Π2.8 Θαλάσσιες μεταφορές - κυκλοφορία πλοίων στους λιμένες της Ελλάδος (Τριμηνιαία στοιχεία) (2007-2010)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων διύλισης πετρελαίου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων διύλισης πετρελαίου (2006-2010)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων διύλισης πετρελαίου 6μήνου (2010-2011)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων διύλισης πετρελαίου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων των επιχειρήσεων διύλισης (2010)
Πίνακας 3.6 Κερδοφορία επιχειρήσεων διύλισης (2008-2010)
Πίνακας 3.7 Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών ανά κατηγορία άδειας
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων (2005-2010)
Πίνακας 3.10 Επωνυμίες επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.11 Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων των επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαιοειδών (2010)
Πίνακας 3.12 Κατάταξη επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.13 Κατάταξη επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.14 Κατάταξη επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.15 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.16 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων, Βιομηχανία Προϊόντων Πετρελαίου & Άνθρακα, Εμπόριο Καυσίμων - Λιπαντικών - Υγραερίου
Πίνακας 3.17 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.18 Συναλλακτική Συμπεριφορά Ευρύτερου Κλάδου των Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2011-2010)
Πίνακας 3.19 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων, Βιομηχανία Προϊόντων Πετρελαίου & Άνθρακα, Εμπόριο Καυσίμων - Λιπαντικών - Υγραερίου)
Πίνακας 3.20 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής- εισαγωγής βιοντίζελ
Πίνακας 3.21 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής – εισαγωγής βιοντίζελ (2006 - 2010)
Πίνακας 3.22 Παρουσίαση επιχείρησης προμήθειας φυσικού αερίου
Πίνακας 3.23 Παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής φυσικού αερίου
Πίνακας 3.24 Πωλήσεις επιχειρήσεων στον κλάδο του φυσικού αερίου (2006-2010)
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης καυσίμων ανά διαφημιστικό μέσο (2006-2010)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καυσίμων ανά διαφημιζόμενο εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.3 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών ανά διαφημιστικό μέσο (2006-2010)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών ανά κατηγορία και διαφημιζόμενο εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.5 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών εμπορίας φυσικού αερίου (2006-2010)
Π3.6 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών εμπορίας Φυσικού Αερίου ανά διαφημιστικό μέσο (2009-2010)
Π3.7 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.8 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων διύλισης πετρελαίου (2006-2010)
Π3.9 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων διύλισης πετρελαίου (2006-2010)
Π3.10 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων διύλισης πετρελαίου (2006-2010) 133
Π3.11 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων διύλισης πετρελαίου (2006-2010) 133
Π3.12 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων διύλισης πετρελαίου (2006-2010)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων διύλισης πετρελαίου (2009-2010)
Π3.14 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων (2006-2010)
Π3.15 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων (2006-2010)
Π3.16 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων (2006-2010)
Π3.17 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων (2006-2010)
Π3.18 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων (2006-2010)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων (2009-2010)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων (2009-2010)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Παραγωγή καυσίμων από τα ελληνικά διυλιστήρια (2008-2010)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής καυσίμων εταιρειών διύλισης (2010)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών αργού πετρελαίου (Crude Oil) (2005 -2010)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών βενζινών κινητήρων (Motor Gasoline) (2005 – 2010)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών υγραερίων (LPG) (2005 - 2010)
Πίνακας 4.6 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών μαζούτ (2007 - 2010)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών καυσίμων αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης (2005-2010)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών ντίζελ (2005 -2010)
Πίνακας 4.9 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας πετρελαιοειδών προϊόντων βάσει του δείκτη Balassa (2008-2010)
Πίνακας 4.10 Καταναλώσεις πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά (2004-2010)
Πίνακας 4.11 Καταναλώσεις πετρελαιοειδών προϊόντων (6μηνου 2010-2011)
Πίνακας 4.12 Μερίδια εταιρειών στην αγορά βενζίνης (2010)
Πίνακας 4.13 Μερίδια εταιρειών στην αγορά πετρελαίου κίνησης (2010)
Πίνακας 4.14 Μερίδια Επιχειρήσεων στην αγορά μαζούτ (2010)
Πίνακας 4.15 Μερίδια αγοράς υγραερίων (2010)
Πίνακας 4.16 Μερίδια αγοράς αεροπορικών καυσίμων (2010)
Πίνακας 4.17 Κατανάλωση φυσικού αερίου (2005 - 2010)
Πίνακας 4.18 Ποσότητες που εισήχθησαν στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (2010)
Π4.1 Ανάλυση των εισαγωγών αργού πετρελαίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2010)
Π4.2 Ανάλυση των εισαγωγών βενζινών κινητήρων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2010)
Π4.3 Ανάλυση των εξαγωγών βενζινών κινητήρων ανά κύρια χώρα προορισμού (2007-2010)
Π4.4 Ανάλυση των εισαγωγών υγραερίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2010)
Π4.5 Ανάλυση των εξαγωγών υγραερίου ανά κύρια χώρα προορισμού (2007-2010)
Π4.6 Ανάλυση των εισαγωγών μαζούτ ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2010)
Π4.7 Ανάλυση των εξαγωγών μαζούτ ανά κύρια χώρα προορισμού (2007-2010)
Π4.8 Ανάλυση εισαγωγών αεριωθούμενων καυσίμων τύπου κηροζίνης ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2010)
Π4.9 Ανάλυση των εξαγωγών αεριωθούμενων καυσίμων τύπου κηροζίνης ανά κύρια χώρα προορισμού (2007-2010)
Π4.10 Ανάλυση εισαγωγών - εξαγωγών αεριωθούμενων καυσίμων τύπου βενζίνης ανά κύρια χώρα προέλευσης – προορισμού (2009-2010)
Π4.11 Ανάλυση εισαγωγών - εξαγωγών κηροζίνης ανά κύρια χώρα προέλευσης - προορισμού (2009-2010)
Π4.12 Ανάλυση των εισαγωγών Diesel ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2010)
Π4.13 Ανάλυση των εξαγωγών Diesel ανά κύρια χώρα προορισμού (2007-2010)
Π4.14 Ανάλυση των εισαγωγών λοιπών προϊόντων πετρελαίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.15 Ανάλυση των εξαγωγών λοιπών προϊόντων πετρελαίου ανά κύρια χώρα προορισμού (2009-2010)
Π4.16 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π4.17 Εισαγωγές αργού πετρελαίου (2008-2010) ανά χώρα προέλευσης βάσει αξίας
Π4.18 Εισαγωγές βενζίνης (2008-2010) ανά χώρα προέλευσης βάσει αξίας
Π4.19 Εξαγωγές βενζίνης (2008-2010) ανά χώρα προορισμού βάσει αξίας
Π4.20 Εισαγωγές βενζίνης αεροπλάνων (2008-2010) ανά χώρα προέλευσης βάσει αξίας
Π4.21 Εξαγωγές βενζίνης αεροπλάνων (2008-2010) ανά χώρα προορισμού βάσει αξίας
Π4.22 Εισαγωγές κηροζίνης (2008-2010) ανά χώρα προέλευσης βάσει αξίας
Π4.23 Εξαγωγές κηροζίνης (2008-2010) ανά χώρα προορισμού βάσει αξίας
Π4.24 Εισαγωγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (gas oil) (2008-2010)
Π4.25 Εξαγωγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (gas oil) (2008-2010)
Π4.26 Εισαγωγές πετρελαίου εξωτερικής καύσης (fuel oil) (2008-2010)
Π4.27 Εξαγωγές πετρελαίου εξωτερικής καύσης (fuel oil) (2008-2010) βάσει αξίας
Π4.28 Εισαγωγές υγραερίων (2008-2010) ανά χώρα προέλευσης βάσει αξίας
Π4.29 Εξαγωγές υγραερίων (2008-2010) ανά χώρα προορισμού βάσει αξίας
Π4.30 Εισαγωγές άλλων πετρελαιοειδών προϊόντων (2008-2010) ανά χώρα προέλευσης βάσει αξίας
Π4.31 Εξαγωγές άλλων πετρελαιοειδών προϊόντων (2008-2010) ανά χώρα προορισμού βάσει αξίας
Π4.32 Εισαγωγές φυσικού αερίου ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Πίνακας 5.1 Εκτίμηση της ζήτησης πετρελαίου (2008 - 2012)
Πίνακας 5.2 Συνολική ζήτηση πετρελαίου ανά προϊόν στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.
Πίνακας 5.3 Αριθμός πρατηρίων σε χώρες της Ευρώπης
Πίνακας 5.4 Αριθμός κατοίκων/ πρατήριο σε χώρες της Ευρώπης (2005 – 2010)
Πίνακας 5.5 Αριθμός αυτοκινήτων/ πρατήριο σε χώρες της Ευρώπης (2005 -2010)
Πίνακας 5.6 Όγκος πωλήσεων/ πρατήριο (κ.μ) σε χώρες της Ευρώπης (2005 -2010)
Π5.1 Παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου ανά χώρα (2007 - 2011)
Π5.2 Παγκόσμια αποθέματα φυσικού αερίου ανά χώρα (2007 - 2011)
Π5.3 Μέση παγκόσμια ημερήσια παραγωγή αργού πετρελαίου ανά χώρα (2006-2010)
Π5.4 Παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου ανά χώρα (2006-2010)
Π5.5 Παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου ανά χώρα (2006 -2010)
Π5.6 Παγκόσμια κατανάλωση φυσικού αερίου ανά χώρα (2006-2010)
Π5.7 Παγκόσμια παραγωγή βιοντίζελ ανά χώρα (2005-2009)
Π5.8 Παγκόσμια κατανάλωση βιοντίζελ ανά χώρα (2005-2009)
Π5.9 Παγκόσμια παραγωγή βιοναιθανόλης ανά χώρα (2005-2009)
Π5.10 Παγκόσμια κατανάλωση βιοαιθανόλης ανά χώρα (2005-2009)
Π5.11 Παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης ανά χώρα (2000-2009)
Π5.12 Παραγωγή αργού πετρελαίου, NGL και προϊόντων εφοδιασμού διυλιστηρίων σε χώρες του ΟΟΣΑ (2009 - 2010)
Π5.13 Εισαγωγές αργού πετρελαίου, NGL και προϊόντων εφοδιασμού διυλιστηρίων στο σύνολο χωρών του ΟΟΣΑ (2009 - 2010) ανά χώρα προέλευσης
Π5.14 Εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων στο σύνολο χωρών του ΟΟΣΑ (2009 - 2010) ανά χώρα προέλευσης
Π5.15 Εξαγωγές αργού πετρελαίου, NGL και προϊόντων εφοδιασμού διυλιστηρίων στο σύνολο χωρών του ΟΟΣΑ ανά χώρα προορισμού (2009 - 2010)
Π5.16 Εξαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων στο σύνολο χωρών του ΟΟΣΑ (2009 - 2010) ανά χώρα προορισμού
Π5.17 Ακαθάριστη παραγωγή διυλιστηρίων στις περιφέρειες του ΟΟΣΑ ανά προϊόν
Π5.18 Παραδόσεις πετρελαιοειδών προϊόντων σε χώρες του ΟΟΣΑ-Βόρειας Αμερικής (2009 -2010)
Π5.19 Παραδόσεις πετρελαιοειδών προϊόντων σε χώρες του ΟΟΣΑ-Χώρες Ειρηνικού (2009 -2010)
Π5.20 Παραδόσεις πετρελαιοειδών προϊόντων σε χώρες του ΟΟΣΑ-Ευρώπη (2009 -2010)