ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή Προϊόντων
1.3.1.Πετρελαιοειδή Προϊόντα
1.3.2. Βιοκαύσιμα
1.3.3. Φυσικό Αέριο
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4.1 Λειτουργία της αγοράς πετρελαιοειδών
Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγορά Υγρών Καυσίμων
1.4.2 Λειτουργία της αγοράς Φυσικού Αερίου
Πρόσφατες Εξελίξεις
1.4.3 Βιοκαύσιμα
1.5 Φορολογία Καυσίμων
1.6 Συμμετοχή καυσίμων στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας
1.7 Ενεργειακή Εξάρτηση από τις Εισαγωγές στην Ελλάδα
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Καύσιμα
2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση για καύσιμα
Ηλεκτρική Ενέργεια
Οδικές Μεταφορές
Οικιακός Τομέας
Αερομεταφορές
Βιομηχανικός Τομέας
Ναυτιλιακός Τομέας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του εξεταζόμενου κλάδου
3.1 Δομή της αγοράς Πετρελαιοειδών
3.1.1 Διύλιση Πετρελαίου
3.1.2 Χονδρική Εμπορία Πετρελαιοειδών
3.1.3 Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών - Καυσίμων
3.1.4 Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
3.1.5 Εμπορία Ναυτιλιακών Καυσίμων
3.1.6 Εμπορία Αεροπορικών Καυσίμων
3.1.7 Εμπορία Υγραερίου
3.1.8 Αποθέματα Ασφαλείας
3.1.9 Η Διαμόρφωση Των Τιμών στην Αγορά Πετρελαιοειδών
3.2 Δομή της Αγοράς Φυσικού Αερίου
3.3 Τιμολογιακή Πολιτική Φυσικού Αερίου
3.4 Δομή της Αγοράς Βιοντίζελ
3.5 Διαφημιστική Δαπάνη του Κλάδου των Καυσίμων
3.5.1 Διαφημιστική Δαπάνη προϊόντων καυσίμων
3.5.2 Διαφημιστική Δαπάνη εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών
3.5.3 Διαφημιστική Δαπάνη των εταιρειών εμπορίας Φυσικού Αερίου
3.6 Επιχειρήσεις Διύλισης Πετρελαίου
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Διύλισης Πετρελαίου
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Διύλισης Πετρελαίου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.9 Επιχειρήσεις Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
3.10 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
3.11 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.12 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Πετρελαιοειδών
3.12.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.12.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των κλάδων Βιομηχανία (Εμφιάλωση Υγραερίων), Βιομηχανία (Προϊόντα Πετρελαίου & Άνθρακα) και Εμπόριο (Καύσιμα - Λιπαντικά - Υγραέρια)
3.13 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.13.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.13.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των κλάδων Βιομηχανία (Εμφιάλωση Υγραερίων), Βιομηχανία (Προϊόντα Πετρελαίου & Άνθρακα) και Εμπόριο (Καύσιμα - Λιπαντικά - Υγραέρια)
3.14 Επιχειρήσεις Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοκαυσίμων
3.15 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοντίζελ
3.16 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Πετρελαιοειδών Καυσίμων από τα Ελληνικά Διυλιστήρια
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Πετρελαιοειδών Καυσίμων
•Αργό Πετρέλαιο
•Βενζίνες κινητήρων (Motor Gasoline)
•Υγραέρια (LPG)
•Μαζούτ
•Πετρέλαιο Θέρμανσης – Κίνησης
4.3 Καταναλώσεις Πετρελαιοειδών Καυσίμων στην Εγχώρια Αγορά
4.4 Μερίδια Επιχειρήσεων Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
•Βενζίνες
•Πετρέλαιο Κίνησης
•Πετρέλαιο Θέρμανσης
•Μαζούτ
•Υγραέρια
•Αεροπορικά Καύσιμα
•Πετρέλαιο Ναυτιλίας
•Ναυτιλιακό Μαζούτ
4.5 Εισαγωγές Φυσικού Αερίου
4.6 Πωλήσεις Φυσικού Αερίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά
5.1 Η Κατάσταση στη Διεθνή Αγορά
5.1.1 Παγκόσμια Αποθέματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
5.1.2 Παραγωγή Αργού Πετρελαίου
5.1.3 Παραγωγή Φυσικού Αερίου
5.1.4 Κατανάλωση Πετρελαίου
5.1.5 Κατανάλωση Φυσικού Αερίου
5.1.6 Βιοκαύσιμα
5.1.7 Δυναμικότητα Διύλισης
5.2 Εκτιμήσεις σύμφωνα με τον Δ.Ο.Ε.
5.3 Τιμές Πετρελαιοειδών Προϊόντων σε Χώρες της Ε.Ε.
5.4 Λιανική Αγορά Υγρών Καυσίμων σε Χώρες της Ευρώπης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
• Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Α’) Διύλιση Πετρελαίου
• Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
• Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Α’) Διύλιση Πετρελαίου
Β’) Χονδρική Εμπορία Πετρελαιοειδών Καυσίμων
• Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Α΄) Διύλιση Πετρελαίου
Β’) Χονδρική Εμπορία Πετρελαιοειδών Καυσίμων
• Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Α΄) Διύλιση Πετρελαίου
Β’) Χονδρική Εμπορία Πετρελαιοειδών Καυσίμων
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Καυσίμων
Πίνακας 1.2 Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα ανά τομέα (2007)
Π1.1 Κατάλογος Τηρούμενης Νομοθεσίας και Εκτελεστικών Κανονιστικών Πράξεων από την Διεύθυνση Εποπτείας της Διαχείρισης Πετρελαιοειδών (Δ2) της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας
Π1.2 Νομοθετικές διατάξεις ειδικών θεμάτων της αγοράς πετρελαιοειδών
Πίνακας 2.1 Μέση ηλικία οχημάτων (Ελλάδα και Ε.Ε.)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη Δεικτών στον Κλάδο της Μεταποίησης
Π2.1 Οχήματα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (1996-2009 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1996-2009)
Π2.3 Μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1996-2009)
Π2.4 Τάσεις στις νέες ταξινομήσεις οχημάτων στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. (15)
Π2.5 Κίνηση Εσωτερικού και Εξωτερικου (Σύνολο Αερολιμένων Ελλάδας)
Π2.6 Κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (2002-2009)
Π2.7 Θαλάσσιες Μεταφορές - Κυκλοφορία Πλοίων στους λιμένες της Ελλάδος (Τριμηνιαία στοιχεία)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων Διύλισης Πετρελαίου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Διύλισης Πετρελαίου (2004-2009)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων Διύλισης Πετρελαίου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών ανά κατηγορία άδειας
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων
Πίνακας 3.7 Επωνυμίες επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Εμφιάλωση Υγραερίων) (2009)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Προϊόντα Πετρελαίου & Άνθρακα) (2009)
Πίνακας 3.11 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Καύσιμα - Λιπαντικά - Υγραέρια) (2009)
Πίνακας 3.12. Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2009-2008)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Εμφιάλωση Υγραερίων) (2009-2008)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Προϊόντα Πετρελαίου & Άνθρακα) (2009-2008)
Πίνακας 3.15 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Καύσιμα - Λιπαντικά - Υγραέρια) (2009-2008)
Πίνακας 3.16 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων Παραγωγής- Εισαγωγής Βιοντίζελ
Πίνακας 3.17 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοντίζελ
Πίνακας 3.18 Παρουσίαση επιχείρησης Εισαγωγής και Διάθεσης Φυσικού Αερίου
Πίνακας 3.19 Παρουσίαση επιχειρήσεων Παροχής Φυσικού Αερίου
Πίνακας 3.20 Πωλήσεις Επιχείρησεων Εμπορίας Φυσικού Αερίου
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης καυσίμων ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καυσίμων ανά κατηγορία και διαφημιζόμενο εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.3 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2009)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών ανά κατηγορία και διαφημιζόμενο εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.5 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών εμπορίας φυσικού αερίου (2005-2009)
Π3.6 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών εμπορίας Φυσικού Αερίου ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2009)
Π3.7 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.8 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων Διύλισης Πετρελαίου (2005-2009)
Π3.9 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων Διύλισης Πετρελαίου (2005-2009)
Π3.10 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων Διύλισης Πετρελαίου (2005-2009)
Π3.11 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων Διύλισης Πετρελαίου (2005-2009)
Π3.12 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων Διύλισης Πετρελαίου (2005-2009)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων Διύλισης Πετρελαίου (2008-2009)
Π3.14 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2004-2008)
Π3.15 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2004-2008)
Π3.16 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2004-2008)
Π3.17 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2004-2008)
Π3.18 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2004-2008)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2007-2008)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός Κερδοφόρων επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2007-2008)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός Ζημιογόνων επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Παραγωγή Καυσίμων από τα Ελληνικά Διυλιστήρια (2008-2009)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη Εισαγωγών - Εξαγωγών Αργού Πετρελαίου (Crude Oil)
Πίνακας 4.2 Μερίδια Δυιλιστηρίων (2009)
Πίνακας 4.6 Εξέλιξη Εισαγωγών - Εξαγωγών Μαζούτ
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη Εισαγωγών - Εξαγωγών Βενζινών Κινητήρων (Motor Gasoline)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη Εισαγωγών - Εξαγωγών Υγραερίων (LPG)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη Εισαγωγών - Εξαγωγών Καυσίμων αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη Εισαγωγών - Εξαγωγών Ντίζελ
Πίνακας 4.9 Καταναλώσεις Πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά (2004-2009)
Πίνακας 4.10 Μερίδια Αγοράς Βενζίνης (2009-2008)
Πίνακας 4.11 Μερίδια Αγοράς Πετρελαίου Κίνησης (2009-2008)
Πίνακας 4.12 Μερίδια Αγοράς Πετρελαίου Θέρμανσης (2009-2008)
Πίνακας 4.13 Μερίδια Αγοράς Μαζούτ (2009)
Πίνακας 4.14 Μερίδια Αγοράς Υγραερίων (2009)
Πίνακας 4.15 Μερίδια Αγοράς Αεροπορικών Καυσίμων (2009)
Πίνακας 4.16 Μερίδια Αγοράς Ναυτιλιακού Πετρελαίου (2009)
Πίνακας 4.17 Μερίδια Αγοράς Ναυτιλιακού Μαζούτ (2009)
Πίνακας 4.18 Εξέλιξη των εισαγωγών φυσικού αερίου
Πίνακας 4.19 Όγκος Πωλήσεων Φυσικού Αερίου της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.
Π4.1 Ανάλυση των εισαγωγών Αργού Πετρελαίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.2 Ανάλυση των Εισαγωγών Βενζινών Κινητήρων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.3 Ανάλυση των Εξαγωγών Βενζινών Κινητήρων ανά κύρια χώρα προορισμού (2007-2008)
Π4.4 Ανάλυση των Εισαγωγών Υγραερίου ανά κύρια χώρα προέλευσης(2007-2008)
Π4.5 Ανάλυση των Εξαγωγών Υγραερίου ανά κύρια χώρα προορισμού (2007-2008)
Π4.6 Ανάλυση των Εισαγωγών Μαζούτ ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.7 Ανάλυση των Εξαγωγών Μαζούτ ανά κύρια χώρα προορισμού (2007-2008)
Π4.8 Ανάλυση Εισαγωγών Αεριωθούμενων Καυσίμων τύπου κηροζίνης ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.9 Ανάλυση των Εξαγωγών Αεριωθούμενων Καυσίμων τύπου κηροζίνης ανά κύρια χώρα προορισμού (2007-2008)
Π4.10 Ανάλυση των Εισαγωγών Diesel ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.11 Ανάλυση των Εξαγωγών Diesel ανά κύρια χώρα προορισμού (2007-2008)
Π4.12 Ανάλυση Εισαγωγών Φυσικού Αερίου ανά χώρα προέλευσης
Πίνακας 5.1 Ζήτηση Πετρελαίου
Πίνακας 5.2 Συνολική Ζήτηση Πετρελαίου ανά προϊόν στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.
Πίνακας 5.3 Πυκνότητα Πρατηρίων σε χώρες της Ευρώπης 1/1/2008
Π5.1 Μέση Ημερήσια Παραγωγή Αργού Πετρελαίου (2006-2009)
Π5.2 Παγκόσμια Παραγωγή Φυσικού Αερίου
Π5.3 Παγκόσμια Κατανάλωση Πετρελαίου
Π5.4 Παγκόσμια Κατανάλωση Φυσικού Αερίου (2004-2008)
Π5.5 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοντήζελ (2004-2008)
Π5.6 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοαιθανόλης (2004-2008)
Π5.7 Παγκόσμια Κατανάλωση Βιοντήζελ (2004-2008)
Π5.8 Παγκόσμια Κατανάλωση Βιοαιθανόλης (2004-2008)
Π5.9 Παγκόσμια Δυναμικότητα Διύλισης