ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Κατασκευής Επίπλων
2. Η Ζήτηση για επιπλα Κουζίνας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά για Επιπλα Κουζίνας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Επίπλων Κουζίνας
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Eισαγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.10 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Στοιχείων και Εξαρτημάτων Επίπλων Κουζίνας
3.11 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Στοιχείων και Εξαρτημάτων Επίπλων Κουζίνας
3.12 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Στοιχείων και Εξαρτημάτων Επίπλων Κουζίνας
3.13 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Στοιχείων και Εξαρτημάτων Επίπλων Κουζίνας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Επίπλων Κουζίνας
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Επίπλων Κουζίνας
4.1.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Επίπλων Κουζίνας – Χώρες Προέλευσης
4.1.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Επίπλων Κουζίνας – Χώρες Προορισμού
4.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Επίπλων Κουζίνας
4.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου των Επίπλων Κουζίνας
Παραρτημα Κεφαλαιου 4
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας (σε ηλεκτρονική μορφή)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής επίπλων (2000-2006)
Πίνακας 1.2 Ανάλυση κόστους παραγωγής του κλάδου κατασκευής επίπλων (2000-2006)
Πίνακας 2.1 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (2001-2008)
Πίνακας 2.2 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2000-2008)
Πίνακας 2.3 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (2000-2008)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2008)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2008)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2008)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Ιούνιος 2009 & 2008)
Π2.5 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2008)
Π2.6 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2008)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων κατασκευής ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας για την ανάγνωση διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας για την ανάγνωση διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων κατασκευής στοιχείων και εξαρτημάτων επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων στοιχείων και εξαρτημάτων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Πίνακας 3.9 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής στοιχείων και εξαρτημάτων επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων στοιχείων και εξαρτημάτων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής επίπλων κουζίνας (2004)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης επίπλων κουζίνας ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη επίπλων κουζίνας ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2007-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2007-2008)
Π3.13 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.14 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.15 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.17 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2007-2008)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2007-2008)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εισαγωγές επίπλων κουζίνας (2001-2008)
Πίνακας 4.2 Εξαγωγές επίπλων κουζίνας (2001-2008)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς επίπλων κουζίνας (1991-2008)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος αγοράς επίπλων κουζίνας ανά κατηγορία επιχειρήσεων (1999-2008)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Διάγραμμα 2.1 Κατανομή του όγκου της νόμιμης οικοδομικής δραστηριότητας κατά διοικητική περιφέρεια (2008)
Διάγραμμα 2.2 Διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των νέων κατοικιών (2001-2008)
Διάγραμμα 3.1 Διαφημιστική δαπάνη επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Διάγραμμα 3.2 Εξέλιξη αριθμοδεικτών κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Διάγραμμα 3.3 Εξέλιξη αριθμοδεικτών αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Διάγραμμα 3.4 Εξέλιξη αριθμοδεικτών ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Διάγραμμα 3.5 Εξέλιξη αριθμοδεικτών χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Διάγραμμα 3.6 Εξέλιξη αριθμοδεικτών δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Διάγραμμα 3.7 Εξέλιξη αριθμοδεικτών κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Διάγραμμα 3.8 Εξέλιξη αριθμοδεικτών αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Διάγραμμα 3.9 Εξέλιξη αριθμοδεικτών ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Διάγραμμα 3.10 Εξέλιξη αριθμοδεικτών χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Διάγραμμα 3.11 Εξέλιξη αριθμοδεικτών δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη της αξίας των εισαγωγών επίπλων κουζίνας (2001-2008)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη της αξίας των εξαγωγών επίπλων κουζίνας (2001-2008)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς επίπλων κουζίνας (1991-2008)
Διάγραμμα 4.4 Κατανομή αγοράς επίπλων κουζίνας ανά κατηγορία επιχειρήσεων (2008)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής επίπλων (2000-2006)
Πίνακας 1.2 Ανάλυση κόστους παραγωγής του κλάδου κατασκευής επίπλων (2000-2006)
Πίνακας 2.1 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (2001-2008)
Πίνακας 2.2 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2000-2008)
Πίνακας 2.3 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (2000-2008)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2008)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2008)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2008)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Ιούνιος 2009 & 2008)
Π2.5 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2008)
Π2.6 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2008)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων κατασκευής ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας για την ανάγνωση διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας για την ανάγνωση διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων κατασκευής στοιχείων και εξαρτημάτων επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων στοιχείων και εξαρτημάτων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Πίνακας 3.9 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής στοιχείων και εξαρτημάτων επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων στοιχείων και εξαρτημάτων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής επίπλων κουζίνας (2004)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης επίπλων κουζίνας ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη επίπλων κουζίνας ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2007-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2007-2008)
Π3.13 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.14 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.15 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.17 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2008)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2007-2008)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2007-2008)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εισαγωγές επίπλων κουζίνας (2001-2008)
Πίνακας 4.2 Εξαγωγές επίπλων κουζίνας (2001-2008)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς επίπλων κουζίνας (1991-2008)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος αγοράς επίπλων κουζίνας ανά κατηγορία επιχειρήσεων (1999-2008)