ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στον κλάδο των
επίπλων κουζίνας είναι αρκετά μεγάλος. Η εξεταζόμενη αγορά αποτελείται
από τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων: τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες,
τις εισαγωγικές επιχειρήσεις και τις βιοτεχνίες/ξυλουργούς. Μεταξύ των
επιχειρήσεων του παραγωγικού τομέα παρατηρείται ανομοιογένεια ως προς
το μέγεθος και τη διαδικασία παραγωγής, αλλά και ως προς τον τρόπο
οργάνωσης του δικτύου διανομής. Ο μεγαλύτερος όγκος της εγχώριας
παραγωγής καλύπτεται από βιοτεχνικές μονάδες. Ο εισαγωγικός τομέας των
επίπλων κουζίνας περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, αρκετές
από τις οποίες εισάγουν και άλλα προϊόντα (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές,
έπιπλα οικιακής χρήσης, είδη υγιεινής κλπ.).
Η εγχώρια αγορά επίπλων κουζίνας (πωλήσεις σε ολοκληρωμένα σετ)
παρουσίασε διακυμάνσεις την περίοδο 1991-2008. Ειδικότερα, το 2008 η
αγορά σημείωσε μείωση περίπου 9%, ενώ το 2007 είχε εμφανίσει μικρή
αύξηση (2%).
Το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των πωλήσεων επίπλων κουζίνας
(ολοκληρωμένα σετ) κατέχουν οι βιοτεχνικές μονάδες/ξυλουργοί, το οποίο
όμως παρουσιάζει διαχρονική μείωση. Το 2008 το μερίδιό τους εκτιμάται
περίπου στο 65% (1999: 78,5%). Αντίθετα, το μερίδιο των εισαγωγικών
επιχειρήσεων σημειώνει διαχρονική αύξηση, υπολογίζεται δε στο 25,5% το
2008 (1999:12,4%). Οι βιομηχανίες επίπλων κουζίνας κάλυψαν το υπόλοιπο
9,5% της αγοράς.
Τα μερίδια που καταλαμβάνουν οι επιμέρους εταιρείες του κλάδου στο
σύνολο της αγοράς (κατανάλωσης σε τεμάχια) είναι χαμηλά, λόγω της
μεγάλης διασποράς που παρατηρείται στον κλάδο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Κατασκευής Επίπλων
2. Η Ζήτηση για Eπιπλα Κουζίνας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά για Έπιπλα Κουζίνας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Επίπλων Κουζίνας
3.3 Δίκτυα Διανομής – Πιστωτική Πολιτική
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.10 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Στοιχείων και Εξαρτημάτων Επίπλων Κουζίνας
3.11 Πωλήσεις παραγωγικών Επιχειρήσεων Στοιχείων και Εξαρτημάτων Επίπλων Κουζίνας
3.12 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Στοιχείων και Εξαρτημάτων Επίπλων Κουζίνας
3.13 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Στοιχείων και Εξαρτημάτων Επίπλων Κουζίνας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Επίπλων Κουζίνας
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Επίπλων Κουζίνας
4.1.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Επίπλων Κουζίνας – Χώρες Προέλευσης
4.1.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Επίπλων Κουζίνας – Χώρες Προορισμού
4.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Επίπλων Κουζίνας
4.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου των Επίπλων Κουζίνας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής επίπλων (2000-2005)
Πίνακας 1.2 Ανάλυση κόστους παραγωγής του κλάδου κατασκευής επίπλων (2000-2005)
Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών (2001-2007)
Πίνακας 2.2 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2007)
Πίνακας 2.3 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (2000-2007)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2007)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2007)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2007)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου των ετών 2007 και 2008
Π2.6 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2007)
Π2.7 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2007)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων κατασκευής ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2003-2007)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας για την ανάγνωση διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2003-2007)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας για την ανάγνωση διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων κατασκευής στοιχείων και εξαρτημάτων επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων στοιχείων και εξαρτημάτων επίπλων κουζίνας (2003-2007)
Πίνακας 3.9 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής στοιχείων και εξαρτημάτων επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων στοιχείων και εξαρτημάτων επίπλων κουζίνας (2003-2007)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής επίπλων κουζίνας (2004)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης επίπλων κουζίνας ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη επίπλων κουζίνας ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2003-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2006-2007)
Π3.13 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2003-2007)
Π3.14 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2003-2007)
Π3.17 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2003-2007)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2006-2007)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2006-2007)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εισαγωγές επίπλων κουζίνας (2001-2007)
Πίνακας 4.2 Εξαγωγές επίπλων κουζίνας (2001-2007)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς επίπλων κουζίνας (1991-2007)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος αγοράς επίπλων κουζίνας ανά κατηγορία επιχειρήσεων (1999-2007)
Π4.1 Εισαγωγές επίπλων κουζίνας ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.2 Εξαγωγές επίπλων κουζίνας ανά χώρα προορισμού (2005-2007)