ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά Επίπλων
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Κατασκευής Επίπλων
2. Η Ζήτηση για Eπιπλα Κουζίνας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά για Έπιπλα Κουζίνας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Επίπλων Κουζίνας
3.3 Δίκτυα Διανομής – Πιστωτική Πολιτική
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένων Επίπλων Κουζίνας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.10 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Στοιχείων και Εξαρτημάτων Επίπλων Κουζίνας
3.11 Πωλήσεις παραγωγικών Επιχειρήσεων Στοιχείων και Εξαρτημάτων Επίπλων Κουζίνας
3.12 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Στοιχείων και Εξαρτημάτων Επίπλων Κουζίνας
3.13 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Στοιχείων και Εξαρτημάτων Επίπλων Κουζίνας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Επίπλων Κουζίνας
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Επίπλων Κουζίνας
4.1.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Επίπλων Κουζίνας – Χώρες Προέλευσης
4.1.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Επίπλων Κουζίνας – Χώρες Προορισμού
4.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Επίπλων Κουζίνας
4.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου των Επίπλων Κουζίνας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Επίπλων
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος τησ ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής επίπλων (1998-2004)
Πίνακας 1.2 Ανάλυση κόστους παραγωγής του κλάδου κατασκευής επίπλων (1999-2004)
Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών (2001-2006)
Πίνακας 2.2 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2005)
Πίνακας 2.3 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (2000-2005)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1999-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2006)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2006)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2006)
Π2.5 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2006)
Π2.6 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2006)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων κατασκευής ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2001-2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2000-2006)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών εταιρειών επίπλων κουζίνας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων κατασκευής στοιχείων και εξαρτημάτων επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων στοιχείων και εξαρτημάτων επίπλων κουζίνας (2001-2006)
Πίνακας 3.9 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής στοιχείων και εξαρτημάτων επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων στοιχείων και εξαρτημάτων επίπλων κουζίνας (2001-2006)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής επίπλων κουζίνας (2003)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης επίπλων κουζίνας ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη επίπλων κουζίνας ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.4 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2001-2005)
Π3.7 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2001-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2005)
Π3.11 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2001-2005)
Π3.12 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2001-2005)
Π3.13 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2001-2005)
Π3.14 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2001-2005)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2005)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2005)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2004-2005)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς επίπλων κουζίνας (1991-2005)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος αγοράς επίπλων κουζίνας ανά κατηγορία επιχειρήσεων (1999-2006)
Π4.1 Εισαγωγές επίπλων κουζίνας ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.2 Εξαγωγές επίπλων κουζίνας ανά χώρα προορισμού (2004-2006)
Πίνακας 5.1 Δανική παραγωγή επίπλων ανά κατηγορία προϊόντων σε αξία (2000-2004)