ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΤΖΗΝ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΤΖΗΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΤΖΗΝ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Αναδρομή – Περιγραφή των Προϊόντωv
1.3 Παραγωγική Διαδικασία Τζην Ενδυμάτων - Πρώτες Ύλες
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο – Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες για τον Κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας και της Ένδυσης
2. Η Ζήτηση Τζην Ενδυμάτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Τζην Ενδυμάτων
2.2 Αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΣΥΕ (2004/05)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά για Τζην Ενδύματα
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Τζην Ενδυμάτων
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Τζην Ενδυμάτων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Τζην Ενδυμάτων – Μερίδια Παραγωγής
Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τζην Ενδυμάτων
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Τζην Ενδυμάτων – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Τζην Ενδυμάτων – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Αγορά Τζην Ενδυμάτων – Μερίδια Αγοράς
Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. H Aγορα Ενδύματος σε Χώρες του Εξωτερικού
5.1 Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ενδυμάτων
5.2 Ευρωπαϊκή Αγορά Ένδυσης
5.3 Η Αγορά Λιανικής Πώλησης Ενδυμάτων σε Ευρωπαϊκές Χώρες
Ηνωμένο Βασίλειο
Γερμανία
Γαλλία
5.4 Ο Κλάδος Ενδύματος στην Τουρκία και στο Χονγκ-Κονγκ
Τουρκία
Χονγκ- Κονγκ
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τζην Ενδυμάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Τζην Ενδυμάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης υφαντουργίας 1995-2005
Πίνακας 2.1 Μέσοι ετήσιοι δείκτες λιανικών τιμών για τα τζην ενδύματα (2000-2007)
Π2.1 Διάρθρωση του πληθυσμού κατά ηλικιακές ομάδες (1999-2001)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2005-2030)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για έτοιμα ενδύματα κατά βαθμό αστικοποίησης
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για έτοιμα ενδύματα κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για έτοιμα ενδύματα κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για έτοιμα ενδύματα ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για έτοιμα ενδύματα κατά μέγεθος νοικοκυριού
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2002-2007)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2002-2007)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων.
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης τζην ενδυμάτων ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη τζην ενδυμάτων ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2002-2006)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2002-2006)
Π3. 8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2002-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2005-2006)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2005-2006)
Π3.12 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2002-2006)
Π3.13 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2002-2006)
Π3.14 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2002-2006)
Π3.15 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2002-2006)
Π3.16 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2002-2006)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2005-2006)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή τζην ενδυμάτων (1997-2007)
Πίνακας 4.2 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια παραγωγή τζην ενδυμάτων (2007)
Πίνακας 4.3 Εξωτερικό εμπόριο τζην ενδυμάτων (1997-2007)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια αγορά τζην ενδυμάτων (1997-2007)
Πίνακας 4.5 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς τζην ενδυμάτων (2006 & 2007)
Πίνακας 4.6 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά τζην ενδυμάτων (2007)
Π4.1 Εισαγωγές τζην παντελονιών ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.2 Εξαγωγές τζην παντελονιών κατά χώρα προορισμού (2004-2006)
Πίνακας 5.1 Μερίδιο συμμετοχής ενδυμάτων στο σύνολο των εμπορευμάτων και της βιομηχανίας ανά περιοχή (2006)
Πίνακας 5.2 Εξωτερικό εμπόριο ενδυμάτων της Ε.Ε. (2002-2006)
Πίνακας 5.3 Κυριότεροι εταίροι του εξωκοινοτικού εμπορίου ενδυμάτων (2002-2005)
Πίνακας 5.4 Εξαγωγές ενδυμάτων από το Χονγκ-Κονγκ (2004- Σεπτέμβριος 2006)