ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Ιανουάριος, 2013
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

Η εγχώρια παραγωγή χαλυβδοσωλήνων αφορά μόνο προϊόντα με ραφή, ο δε μεγαλύτερος όγκος αυτής καλύπτεται από σχετικά λίγες επιχειρήσεις. Οι παραγωγικές επιχειρήσεις είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους και ασχολούνται με την κατασκευή σωλήνων διαφόρων διαμέτρων, για τη μεταφορά ρευστών ή αερίων. Επιπλέον, στον κλάδο δραστηριοποιούνται και εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες όμως δεν ασχολούνται αποκλειστικά με την εισαγωγή και εμπορία χαλυβδοσωλήνων. Ορισμένες από αυτές ασχολούνται παράλληλα με την εισαγωγή και εμπορία εξαρτημάτων, βιομηχανικών εφοδίων, υδραυλικών ειδών κλπ.
Το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων (με και χωρίς ραφή) ακολουθώντας τις πτωτικές τάσεις του κλάδου των κατασκευών και της οικοδομικής δραστηριότητας καταγράφει φθίνουσα πορεία από το 2007 και μετά (με εξαίρεση το 2011). Το 2012 η αγορά μειώθηκε κατά 16,5%. Οι εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων (σε ποσότητα) κάλυψαν το 10% της συνολικής αγοράς το 2012, παρουσιάζοντας μείωση τα τελευταία έτη. Αύξηση παρουσιάζουν οι εξαγωγές την τελευταία διετία, καλύπτοντας το 63% και 68% της συνολικής παραγωγής το 2011 και 2012 αντίστοιχα.
Οι χαλυβδοσωλήνες με ραφή συμμετείχαν με ποσοστό 96,8% στο σύνολο της κατανάλωσης το 2012, ενώ οι σωλήνες χωρίς ραφή κάλυψαν μόλις το 3,2
Σύνοψη
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
1.2 Εισαγωγή
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου της Χαλυβουργίας – Ιστορική Εξέλιξη
1.4 Προϊόντα Χάλυβα και Χρήσεις
1.5 Προϊόντα του Κλάδου Σωληνουργίας και Χρήσεις
2. Η Ζήτηση για Χαλυβδοσωλήνες
2.1 Η Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Δίκτυο διανομής – Όροι Εμπορίου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.9 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.9.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) και Εμπόριο (Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα)
3.10 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.10.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) και Εμπόριο (Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Χαλυβδοσωλήνων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαλυβδοσωλήνων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χαλυβδοσωλήνων
4.2.1 Εισαγωγές Χαλυβδοσωλήνων – Κυριότερες Xώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Χαλυβδοσωλήνων - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Χαλυβδοσωλήνων Σωλήνων – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Eγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Χαλυβδοσωλήνων
4.4 Ανάλυση της Αγοράς Χαλυβδοσωλήνων Ανά Κύρια Κατηγορία
4.5 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Προϊόντων από Χάλυβα
5.1 Παγκόσμια Αγορά Χαλυβουργίας
5.1.1 Παγκόσμια Αγορά Χάλυβα
5.1.2 Η Παραγωγή Χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
5.2 Παγκόσμια Παραγωγή Χαλυβδοσωλήνων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χαλυβδοσωλήνων
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (2000-2012)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2000-2011)
Πίνακας 2.3 Εκτίμηση Τελικής Ζήτησης Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτρική Παραγωγή (2013-2022)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2002-2011)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2003-2011)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2003-2011)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2003-2011)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3(2003-2011)
Π2.6 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική-δημόσια) κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Ιούλιος 2012/11)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2007-2011)
Πίνακας 3.3 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.4 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.5 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2007 – 2011)
Πίνακας 3.7 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2007–2011)
Πίνακας 3.8 Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων των παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2011)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2010 – 2011)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2010 – 2011)
Πίνακας 3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2010 – 2011)
Πίνακας 3.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ Θ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΒΙΣΩ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΩΛΑΜ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΖΗΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΦΕΡΡΟ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΕΤ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.23 Αριθμός Εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2011/10)
Πίνακας 3.24 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.25 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.26 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.27 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.28 Πωλήσεις κυριότερων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (2007-2011)
Πίνακας 3.29 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.30 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα)
Πίνακας 3.31 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές)
Πίνακας 3.32 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.33 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) (2012-2011)
Πίνακας 3.34 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα) (2012-2011)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης επιχειρήσεων Χαλυβδοσωλήνων ανά μέσο ενημέρωσης (2006-2011)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη επιχειρήσεων Χαλυβδοσωλήνων (2010-2011)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων με ραφή ανά κατηγορία (2004-2012)
Πίνακας 4.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2011)
Πίνακας 4.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2011)
Πίνακας 4.4 Εμπορικό ισοζύγιο χαλυβδοσωλήνων (2004-2011)
Πίνακας 4.5 Συνολική εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων (2004-2012)
Πίνακας 4.6 Διάρθρωση εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων με και χωρίς ραφή (2004–2012)
Πίνακας 4.7 Συνολική εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων με ραφή (2004-2012)
Πίνακας 4.8 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων χωρίς ραφή (2004-2012)
Π4.1 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2006-2011)
Π4.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά χώρα προέλευσης (2008-2011)
Π4.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2006-2011)
Π4.4 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων κατά χώρα προορισμού (2008-2011)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια εξέλιξη παραγωγής χαλυβδοσωλήνων (2004–2010)
Π5.1 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα (1950-2012)
Π5.2 Οι σημαντικότερες χαλυβοπαραγωγικές χώρες του κόσμου (2004 – 2012)
Π5.3 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην Ε.Ε.-27 ανά χώρα (2005 – 2012)
Π5.4 Παραγωγή χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων τους ανά χώρα (2004 - 2010)