ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2009»
Σύνοψη
Γενικά
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Αριθμός και Κατανομή Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Για Υπηρεσίες Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτιρίων
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1.1 Τομείς Ανάπτυξης ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα)
2.1.2 Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων
2.1.3 Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ)
2.1.4 Οργανισμοί
2.1.5 Οικοδομική Δραστηριότητα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτιρίων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Υπηρεσιών Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτιρίων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
4.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών – Δείκτες Συγκέντρωσης
5. Στοιχεία για τη Διεθνή Αγορά Υπηρεσιών Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτιρίων
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτιρίων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Διάρθρωση του κλάδου «Δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων, μέσων μεταφοράς και άλλων χώρων» ανά Νομική Μορφή (2001 – 2005)
Πίνακας 1.2 Ετήσιες μεταβολές του δείκτη κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων καθαρισμού (2005 = 100)
Πίνακας 2.1 Ορισμένα από τα σημαντικότερα ακίνητα που είχε στην κατοχή του το ΙΚΑ στις 31/12/2008
Π2.1 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2000-2007)
Π2.2 Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικών μονάδων τυπικής εκπαίδευσης
(2006/7*)
Π2.3 Εξέλιξη μονάδων ΑΕΙ (2002/03-2006/07)
Π2.4 Νέα Καταστήματα (Αριθμός, Όγκος, Αξία) κατά Είδος Δραστηριότητας
και Διάκριση Αστικών, Ημιαστικών και Αγροτικών Περιοχών (2004-2008)
Π2.5 Αριθμός Νέων Καταστημάτων σε Σύνολο Χώρας και Διάκριση Αστικών, Ημιαστικών και Αγροτικών Περιοχών (2004-2008)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτιρίων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2004-2008)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες εταιρειών του κλάδου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτιρίων (2004-2008)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτιρίων
(2004-2008)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτιρίων (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών καθαρισμού
επαγγελματικών κτιρίων (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτιρίων
(2004-2008)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτιρίων (2007-2008)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτιρίων (2007-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτιρίων (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτιρίων
(2007-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2008)
Πίνακας 4.3 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτιρίων (2008)