ΤΡΟΦΙΜΑ

ΠΑΓΩΤΟ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.5 Παραγωγική Διαδικασία
1.6 Ποιοτικός Έλεγχος – Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση των Παγωτών
2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση
2.2 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (2008)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Παγωτών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Παγωτών (2005-2009)
3.3 Δίκτυα Διανομής- Όροι Εμπορίου
3.3.1 ’Όροι Εμπορίου
3.3.2 Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Παγωτού
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων (2005-2010)
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Παγωτών (2005-2009)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί (2008-2009)
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Παγωτού
3.8 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Παγωτού (2005-2009)
3.9 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου (2009-2010)
3.9.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Είδη Διατροφής”
3.10 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.10.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Παγωτά
3.10.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Είδη Διατροφής”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Παγωτού
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Παγωτού (1994-2010)
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Παγωτού (2005-2009)
4.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών Παγωτού – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών Παγωτού – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Παγωτού – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Παγωτών (1994-2010)
Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων (2010)
4.4 Μερίδια Αγοράς- Συγκέντρωση στον Κλάδο (2010)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Παγωτού
5.1 Παραγωγή Παγωτού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (2000-2009)
5.2 Κατανάλωση, Παραγωγή και Εξαγωγές Παγωτού στον Καναδά (2003-2009)
5.3 Η Συνολική Αγορά και η Κατανάλωση Παγωτού στις Κυριότερες Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008-2009)
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων-Προοπτικές
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Παγωτού
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2000-2009)
Π2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά μήνα (2008-2009)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για παγωτό ανά περιοχή(2008)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων παγωτού των νοικοκυριών, κατά υπεύθυνο νοικοκυριού (2008)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής παγωτού
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής παγωτού (2005-2010)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Κατάταξη κυριότερων επιχειρήσεων παραγωγής παγωτού βάσει μικτών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη κυριότερων επιχειρήσεων παραγωγής παγωτού βάσει καθαρών αποτελεσμάτων (2008-2009)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη κυριότερων επιχειρήσεων παραγωγής παγωτού βάσει κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.7 Επιχειρήσεις εισαγωγής παγωτού
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής παγωτού (2005-2009)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Είδη Διατροφής”
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Παγωτά
(2010-2009)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Είδη Διατροφής” (2010-2009)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη παγωτού ανά διαφημιστικό μέσον (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανά κατηγορία παγωτών και εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες χρηματοικοινομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων (2008-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων (2009)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή παγωτού (1994-2010)
Πίνακας 4.2 Εμπορικό ισοζύγιο παγωτών (2005-2009)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης παγωτού (1994-2010)
Πίνακας 4.5 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς παγωτού (2010)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη της αξίας της αγοράς παγωτού (1997-2010)
Πίνακας 4.6 Μερίδια Αγοράς των κυριότερων Επιχειρήσεων του κλάδου (2010)
Π4.1 Εξέλιξη εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής παγωτού βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.: (1994-2008)
Π4.2 Εισαγωγές παγωτών ανά κατηγορία (2005-2009)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγόμενων παγωτών (2005-2009)
Π4.4 Εξαγωγές παγωτών ανά κατηγορία (2005-2009)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγόμενων παγωτών (2005-2009)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή παγωτού στις Η.Π.Α. (2000-2009)
Πίνακας 5.2 Κατά κεφαλήν κατανάλωση παγωτού στον Καναδά (2003-2009)
Πίνακας 5.3 Συνολική αγορά παγωτού σε όγκο στις κυριότερες χώρες της Ευρώπης (2008-2009)
Πίνακας 5.4 Κατά κεφαλήν κατανάλωση παγωτού στις κυριότερες χώρες της Ευρώπης (2009)
Π5.2 Εξαγωγές παγωτού από τον Καναδά (2005-2009)
Π5.1 Παραγωγή παγωτού στον Καναδά (2005-2009)
Π5.2 Εξαγωγές παγωτού από τον Καναδά (2005-2009)