ΤΡΟΦΙΜΑ

ΠΑΓΩΤΟ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΠΑΓΩΤΟ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Παραγωγική Διαδικασία
1.5 Ποιοτικός Έλεγχος – Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Παγωτού
2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση
2.2 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Παγωτού
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Παγωτού
3.3 Δίκτυα Διανομής - Όροι Εμπορίου
3.3.1 Όροι Εμπορίου
3.3.2 Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Παγωτού
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Παγωτού
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Παγωτού
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Παγωτού
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Παγωτού
4.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών Παγωτού – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών Παγωτού – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Παγωτού
4.3.1 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
4.3.2 Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Παγωτού
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Παγωτού (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Κυριότερες λειτουργικές ιδιότητες συστατικών παγωτού
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2000-2007)
Π2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά μήνα (2003-2007)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για παγωτά κατά περιοχή (2004-2005)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για παγωτά, κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών (2004-2005)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για παγωτά, κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής παγωτού
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής παγωτού (2003-2008)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις εισαγωγής παγωτού
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής παγωτού (2003-2008)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη παγωτού ανά διαφημιστικό μέσον (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανά κατηγορία παγωτών και εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων (2006-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων
(2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή παγωτού (1994-2008)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης παγωτού (1994-2008)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη της αξίας της αγοράς παγωτού (1997-2008)
Πίνακας 4.4 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς παγωτού (2008)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2008)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς των κυριότερων επιχειρήσεων στην κατηγορία «ατομικά» (2008)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς των κυριότερων επιχειρήσεων στην κατηγορία «οικογενειακά» (2008)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς των κυριότερων επιχειρήσεων στην κατηγορία «χύμα» (2008)
Π4.1 Μέγεθος εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής παγωτού βάσει στοιχείων της Ε.Σ.Υ.Ε. (1994-2005)
Π4.2 Εισαγωγές παγωτών ανά κατηγορία (2003-2007)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγόμενων παγωτών (2003-2007)
Π4.4 Εξαγωγές παγωτών ανά κατηγορία (2003-2007)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγόμενων παγωτών (2003-2007)
Πίνακας 5.1 Κατά κεφαλή κατανάλωση παγωτού στον Καναδά (2003-2007)
Πίνακας 5.2 Συνολική αγορά παγωτού σε όγκο στις κυριότερες χώρες στις Ευρώπης (2006-2007)
Πίνακας 5.3 Κατά κεφαλή κατανάλωση παγωτού στις κυριότερες χώρες της Ευρώπης (2007)
Π5.1 Παραγωγή παγωτού στον Καναδά (2004-2007)
Π5.2 Εξαγωγές παγωτού από τον Καναδά (2005-2007)