ΤΡΟΦΙΜΑ

ΠΑΓΩΤΟ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€
Η εγχώρια αγορά του παγωτού ελέγχεται από λίγες μεγάλες επιχειρήσεις,
οι οποίες διαθέτουν προϊόντα με ισχυρά εμπορικά σήματα, το δε δίκτυο
διανομής τους εξαπλώνεται σε όλη σχεδόν την ελληνική επικράτεια. Ο
παραγωγικός τομέας, εκτός από τις μεγάλου μεγέθους παραγωγικές
μονάδες, περιλαμβάνει και αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες
έχουν χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα, καλύπτοντας κυρίως τις ανάγκες
των τοπικών αγορών.
Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης παγωτών καλύπτεται από τα εγχωρίως
παραγόμενα προϊόντα. Ο όγκος της εγχώριας παραγωγής παρουσίασε μικρή
αύξηση το 2008 κατά 1,4% σε σχέση με το 2007. Το μεγαλύτερο μέρος
αφορά ατομικά παγωτά, με ποσοστό συμμετοχής 52% περίπου στο σύνολο της
παραγωγής του 2008, ενώ τα οικογενειακά παγωτά καταλαμβάνουν
αντίστοιχο μερίδιο της τάξης του 26% και το μη τυποποιημένο (χύμα)
παγωτό 22%. Το μέγεθος της συνολικής εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης
παγωτού (σε τόνους) παρουσίασε αυξομειώσεις την περίοδο 1994-2008.
Ειδικότερα, το 2008 εμφάνισε αύξηση 1,9% έναντι του προηγούμενου
έτους. Η εισαγωγική διείσδυση κυμάνθηκε μεταξύ 25%-28% τη διετία
2007-2008. Τα τυποποιημένα παγωτά (ατομικά και οικογενειακά) κάλυψαν
το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κατανάλωσης το 2008 με ποσοστό της
τάξης του 76%, ενώ το μη τυποποιημένο παγωτό (χύμα) κατέλαβε περίπου
το 24%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΠΑΓΩΤΟ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Παραγωγική Διαδικασία
1.5 Ποιοτικός Έλεγχος – Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Παγωτού
2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση
2.2 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Παγωτού
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Παγωτού
3.3 Δίκτυα Διανομής- Όροι Εμπορίου
3.3.1 Όροι Εμπορίου
3.3.2 Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Παγωτού
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων με τη Χρήση Αριθμοδεικτών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Παγωτού
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Παγωτού
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Παγωτού
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Παγωτού
4.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών Παγωτού – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών Παγωτού – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Παγωτού
4.3.1 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
4.3.2 Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Παγωτού
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Κλαδικών Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Κυριότερες λειτουργικές ιδιότητες συστατικών παγωτού
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (1994-2005)
Π2.1 Κατανομή συνολικών διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών ανά μήνα (1999-2005)
Π2.2 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών ανά γεωγραφική περιφέρεια (1999-2005)
Π2.3. Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά κυριότερη χώρα προέλευσης (1998-2005)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για παγωτά κατά περιοχή (2004-2005)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για παγωτά κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών (2004-2005)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για παγωτά κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής παγωτού
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής παγωτού (2001-2006)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες παραγωγικών εταιριών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις εισαγωγής παγωτού
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής παγωτού (2001-2006)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη παγωτού ανά εμπορικό σήμα (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανά κατηγορία παγωτών και εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων παγωτού (2001-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων παγωτού (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων παγωτού (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρημ/κού κινδύνου παραγωγικών επιχειρήσεων παγωτού (2001-2005)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων παγωτού (2004-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων παγωτού (2004-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων παγωτού (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή παγωτού (1994-2006)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης παγωτού (1994-2006)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη της αξίας της αγοράς παγωτού (1997-2006)
Πίνακας 4.4 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς παγωτού (2006)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς των κυριότερων επιχειρήσεων (2006)
Π4.1 Μέγεθος εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής παγωτού βάσει στοιχείων της Ε.Σ.Υ.Ε. (1994-2005)
Π4.2 Εισαγωγές παγωτών ανά κατηγορία (2001-2005)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγόμενων παγωτών (2001-2005)
Π4.4 Εξαγωγές παγωτών ανά κατηγορία (2001-2005)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγόμενων παγωτών (2001-2005)
Π4.6 Εισαγωγές και εξαγωγές παγωτών ανά κατηγορία και ανά χώρα (2005*)
Πίνακας 5.1 Κατά κεφαλή κατανάλωση παγωτού στον Καναδά (2000-2005)
Πίνακας 5.2 Συνολική αγορά παγωτού σε όγκο στις κυριότερες χώρες της Ευρώπης (2004-2005)
Πίνακας 5.3 Κατά κεφαλή κατανάλωση παγωτού στις κυριότερες χώρες της Ευρώπης (2005)
Π5.1 Εισαγωγές και Εξαγωγές παγωτού στον Καναδά (2004-2006)