ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

Ο κλάδος των λευκών ειδών χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σημαντικού
αριθμού επιχειρήσεων οι περισσότερες των οποίων διαθέτουν στην αγορά
ποικιλία προϊόντων (λευκά είδη, υφάσματα επιπλώσεων, κουρτίνες κ.ά). Ο
αριθμός των παραγωγικών επιχειρήσεων μειώνεται διαχρονικά, αρκετές δε
από αυτές προμηθεύονται ύφασμα το οποίο στη συνέχεια "μεταποιούν" σε
τελικό προϊόν. Ο εισαγωγικός τομέας του κλάδου διευρύνεται και
περιλαμβάνει αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες εισάγουν είτε ακριβά
"επώνυμα" προϊόντα υψηλής ποιότητας, είτε φθηνά είδη που προέρχονται
από τρίτες χώρες.
Η εγχώρια αγορά σεντονιών παρουσίασε ανοδική τάση την περίοδο
1998-2008, η δε εισαγωγική διείσδυση κυμάνθηκε περίπου στο 70% τα
τελευταία χρόνια. Ο όγκος της εγχώριας αγοράς πετσετών (λουτρού,
προσώπου, χεριών) παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις τα τελευταία έτη.
Ποσοστό άνω του 80% της κατανάλωσης καλύπτεται από εισαγωγές. Ανοδικές
τάσεις παρουσιάζει η αγορά των τραπεζομάντιλων τα τελευταία χρόνια, με
το ποσοστό εισαγωγών να διαμορφώνεται στο 85%. Η αγορά χαρακτηρίζεται
από μεγάλη διασπορά των επιχειρήσεων και ως εκ τούτου τα μερίδια που
καταλαμβάνουν ακόμη και μεγάλες εταιρείες του κλάδου κυμαίνονται σε
περιορισμένα επίπεδα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Πρώτες Ύλες Λευκών Ειδών
1.3.1 Πληροφοριακά Στοιχεία για τον Κλάδο της Νηματουργίας
1.3.2 Πληροφοριακά Στοιχεία για τον Κλάδο της Υφαντουργίας
1.4 Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Κατασκευής Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Εκτός Ενδυμάτων
2. Η Ζήτηση Λευκών Ειδών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Λευκών Ειδών
2.2 Δημογραφικά Στοιχεία - Μέση Μηνιαία Δαπάνη Λευκών Ειδών ανά Νοικοκυριό
2.3 Κατανομή Κλινών κατά Θεραπευτήριο - Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Λευκών Ειδών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Λευκών Ειδών
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Λευκών Ειδών
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Λευκών Ειδών ανά Κατηγορία Προϊόντος – Μερίδια Παραγωγής
4.1.1 Παραγωγή Σεντονιών - Μερίδια Παραγωγής
4.1.2 Παραγωγή Πετσετών – Μερίδια Παραγωγής
4.1.3 Παραγωγή Τραπεζομάντιλων – Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Λευκών Ειδών
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Λευκών Ειδών ανά Κατηγορία – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Λευκών Ειδών Ανά Κατηγορία – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Η Εγχώρια Αγορά Λευκών Ειδών
4.3.1 Εγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Σεντονιών
4.3.2 Εγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Πετσετών
4.3.3 Εγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Τραπεζομάντιλων
4.3.4 Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ο Κλάδος Της Κλωστοϋφαντουργίας Στη Διεθνή Αγορά
5.1 Διεθνής Αγορά Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών
5.2 Ευρωπαϊκή Αγορά Κλωστουφαντουργικών Ειδών
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Παραγωγικών Eπιχειρήσεων Λευκών Ειδών (σε ηλεκτρονική μορφή)
● Benchmarking Εισαγωγικών Eπιχειρήσεων Λευκών Ειδών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής νημάτων ανά κατηγορία προϊόντων
(1999-2004)
Πίνακας 1.2 Βασικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής ετοίμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός ενδυμάτων (2000-2005)
Πίνακας 1.3 Ακαθάριστες επενδύσεις του κλάδου κατασκευής ετοίμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός ενδυμάτων (2000-2005)
Πίνακα 2.1 Εξέλιξη δεικτών τιμών καταναλωτή για λευκά είδη (2002-2008)
Πίνακας 2.2 Μέσοι Ετήσιοι Δείκτες Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για την Εγχώρια Αγορά (2004-2008)
Πίνακας 2.3 Μέσοι Ετήσιοι Δείκτες Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για την Εξωτερική Αγορά (2004-2008)
Πίνακας 2.4 Μέσοι Ετήσιοι Δείκτες Τιμών Εισαγωγών (2004-2008)
Πίνακας 2.5 Γάμοι που τελέσθηκαν κατά την περίοδο 1990-2007
Πίνακας 2.6 Κατανομή κλινών κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (1999-2006)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (1996-2007)
Π2.1 Διάρθρωση του πληθυσμού κατά ηλικιακές ομάδες (2001 και 2008)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2005-2030)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.6 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 3299/04 (Μάιος 2005-Αύγουστος 2008)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2003-2008)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2003-2008)
Πίνακας 3.6 Επωνυμίες εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης λευκών ειδών ανά μέσο ενημέρωσης
(2003-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη λευκών ειδών γενικά ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη σεντονιών ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη κλινοσκεπασμάτων ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων λευκών ειδών (2007-2008)
Π3.6 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.7 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2003-2007)
Π3.10 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2003-2007)
Π3.11 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2003-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2006-2007)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2006-2007)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2006-2007)
Π3.15 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2003-2007)
Π3.17 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2003-2007)
Π3.18 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2003-2007)
Π3.19 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2003-2007)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2006-2007)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2006-2007)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή σεντονιών (1995-2008)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια παραγωγή πετσετών (1995-2008)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια παραγωγή τραπεζομάντιλων (1995-2008)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση λευκών ειδών (1995-2008)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια αγορά σεντονιών (1995-2008)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια αγορά πετσετών (1995-2008)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια αγορά τραπεζομάντιλων (1995-2008)
Π4.1 Εισαγωγές πανικών κρεβατιού ανά κατηγορία (2003-2008)
Π4.2 Εισαγωγές πανικών κρεβατιού ανά χώρα προέλευσης (2005-2008)
Π4.3 Εισαγωγές πανικών τραπεζιού ανά κατηγορία (2003-2008)
Π4.4 Εισαγωγές πανικών τραπεζιού ανά χώρα προέλευσης (2005-2008)
Π4.5 Εισαγωγές πανικών καθαριότητας ανά κατηγορία (2003-2008)
Π4.6 Εισαγωγές πανικών καθαριότητας ανά χώρα προέλευσης (2005-2008)
Π4.7 Εξαγωγές πανικών κρεβατιού ανά κατηγορία (2003-2008)
Π4.8 Εξαγωγές πανικών κρεβατιού κατά χώρα προορισμού (2005-2008)
Π4.9 Εξαγωγές πανικών τραπεζιού ανά κατηγορία (2003-2008)
Π4.10 Εξαγωγές πανικών τραπεζιού κατά χώρα προορισμού (2005-2008)
Π4.11 Εξαγωγές πανικών καθαριότητας ανά κατηγορία (2003-2008)
Π4.12 Εξαγωγές πανικών καθαριότητας κατά χώρα προορισμού (2005-2008)
Πίνακας 5.1 Μερίδιο συμμετοχής υφαντουργικών προϊόντων στο σύνολο των εμπορευμάτων και της βιομηχανίας ανά περιφέρεια (2005)
Πίνακας 5.2 Μεγέθη εξωτερικού εμπορίου της υφαντουργίας στην Ε.Ε. (2004-2007)
Πίνακας 5.3 Κυριότεροι εταίροι του εξωκοινοτικού εμπορίου υφαντουργικών προϊόντων στην Ε.Ε (2004-2007)
Πίνακας 5.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης υφαντουργικών προϊόντων στην ΕΕ-27 (Ιανουάριος - Αύγουστος 2007/2006)
Πίνακας 5.5 Κυριότερες χώρες προορισμού υφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ-27
(Ιανουάριος -Αύγουστος 2007/2006)
Πίνακας 5.6 Εγχώρια αγορά λευκών ειδών στη Γερμανία (2003-2007)
Πίνακας 5.7 Εγχώρια αγορά λευκών ειδών στη Γαλλία (2003-2007)
Πίνακας 5.8 Εγχώρια αγορά λευκών ειδών στη Μεγάλη Βρετανία (2003-2007)
Πίνακας 5.9 Εγχώρια αγορά λευκών ειδών στην Ισπανία (2003-2007)
Πίνακας 5.10 Εγχώρια αγορά λευκών ειδών στην Πορτογαλία (2003-2007)
Πίνακας 5.11 Εγχώρια αγορά λευκών ειδών για την ΕΕ-27 (2003-2007)