ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Πρώτες Ύλες Λευκών Ειδών
1.3.1 Πληροφοριακά Στοιχεία για τον Κλάδο της Νηματουργίας
1.3.2 Πληροφοριακά Στοιχεία για τον Κλάδο της Υφαντουργίας
1.4 Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Κατασκευής Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών Εκτός Ενδυμάτων
2. Η Ζήτηση Λεύκων Ειδών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Λευκών Ειδών
2.2 Δημογραφικά Στοιχεία - Μέση Μηνιαία Δαπάνη Λευκών Ειδών (Κλινοσκεπασμάτων και Ασπρορούχων) ανά Νοικοκυριό
2.3 Κατανομή Κλινών κατά Θεραπευτήριο - Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Λευκών Ειδών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Λευκών Ειδών
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Λευκών Ειδών
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Λευκών Ειδών ανά Κατηγορία Προϊόντος – Μερίδια Παραγωγής
4.1.1 Παραγωγή Σεντονιών - Μερίδια Παραγωγής
4.1.2 Παραγωγή Πετσετών – Μερίδια Παραγωγής
4.1.3 Παραγωγή Τραπεζομάντιλων - Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Λευκών Ειδών
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Λευκών Ειδών ανά Κατηγορία – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Λευκών Ειδών Ανά Κατηγορία – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Η Εγχώρια Αγορά Λευκών Ειδών
4.3.1 Εγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Σεντονιών
4.3.2 Εγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Πετσετών
4.3.3 Εγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Τραπεζομάντιλων
4.3.4 Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.1 Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες για τον Κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας-Ένδυσης
5.2 Διεθνής Αγορά Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών
5.3 Ο Κλάδος της Κλωστοϋφαντουργίας σε Ορισμένες Χώρες
Γερμανία
Γαλλία
Ηνωμένο Βασίλειο
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα 1: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα 2: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής νημάτων ανά κατηγορία προϊόντων (1999-2004)
Πίνακας 1.2 Βασικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής ετοίμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός ενδυμάτων (1999-2004)
Πίνακας 1.3 Ακαθάριστες επενδύσεις του κλάδου κατασκευής ετοίμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός ενδυμάτων (1999-2004)
Πίνακα 2.1 Εξέλιξη δεικτών τιμών καταναλωτή για λευκά είδη
Πίνακας 2.2 Μέσοι Ετήσιοι Δείκτες Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για την Εγχώρια Αγορά
Πίνακας 2.3 Μέσοι Ετήσιοι Δείκτες Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για την Εξωτερική Αγορά
Πίνακας 2.4 Μέσοι Ετήσιοι Δείκτες Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία
Πίνακας 2.5 Γάμοι που τελέσθηκαν κατά την περίοδο 1990-2006
Πίνακας 2.6 Κατανομή κλινών κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (1999-2005)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (1990-2006)
Π2.1 Διάρθρωση του πληθυσμού κατά ηλικιακές ομάδες (1999-2001)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2005-2030)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.6 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 & και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998- Αύγουστος 2007)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2002-2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις κυριότερων εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2002-2006)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης λευκών ειδών ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη λευκών ειδών γενικά ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη σεντονιών ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων λευκών ειδών (2005-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2002-2006)
Π3.6 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2002-2006)
Π3.7 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2002-2006)
Π3.8 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2002-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2005-2006)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2005-2006)
Π3.12 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2002-2006)
Π3.13 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2002-2006)
Π3.14 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2002-2006)
Π3.15 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου επιχειρήσεων λευκών ειδών (2002-2006)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2005-2006)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2005-2006)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ειδών (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή σεντονιών (1995-2007)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια παραγωγή πετσετών (1995-2007)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια παραγωγή τραπεζομάντιλων (1995-2007)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση λευκών ειδών (1995-2007)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια αγορά σεντονιών (1995-2007)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια αγορά πετσετών (1995-2007)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια αγορά τραπεζομάντιλων (1995-2007)
Π4.1 Εισαγωγές πανικών κρεβατιού ανά κατηγορία (2001-2006)
Π4.2 Εισαγωγές πανικών κρεβατιού ανά χώρα προέλευσης (2003-2006)
Π4.3 Εισαγωγές πανικών τραπεζιού ανά κατηγορία (2001-2006)
Π4.4 Εισαγωγές πανικών τραπεζιού ανά χώρα προέλευσης (2003-2006)
Π4.5 Εισαγωγές πανικών καθαριότητας ανά κατηγορία (2001-2006)
Π4.6 Εισαγωγές πανικών καθαριότητας ανά χώρα προέλευσης (2003-2006)
Π4.7 Εξαγωγές πανικών κρεβατιού ανά κατηγορία (2001-2006)
Π4.8 Εξαγωγές πανικών κρεβατιού κατά χώρα προορισμού (2003-2006)
Π4.9 Εξαγωγές πανικών τραπεζιού ανά κατηγορία (2001-2006)
Π4.10 Εξαγωγές πανικών τραπεζιού κατά χώρα προορισμού (2003-2006)
Π4.11 Εξαγωγές πανικών καθαριότητας ανά κατηγορία (2001-2006)
Π4.12 Εξαγωγές πανικών καθαριότητας κατά χώρα προορισμού (2003-2006)
Πίνακας 5.1 Χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης υφαντουργίας 1995-2005
Πίνακας 5.2 Μερίδιο συμμετοχής υφαντουργικών προϊόντων στο σύνολο των εμπορευμάτων και της βιομηχανίας ανά περιφέρεια (2005)
Πίνακας 5.3 Μεγέθη εξωτερικού εμπορίου της υφαντουργίας στην Ε.Ε. (2002-2005)
Πίνακας 5.4 Κυριότεροι εταίροι του εξωκοινοτικού εμπορίου υφαντουργικών προϊόντων-Ε.Ε/25 (2002-2005)
Πίνακας 5.5 Κυριότερες χώρες προέλευσης υφαντουργικών προϊόντων στην ΕΕ-25 (Ιανουάριος - Νοέμβριος 2005/2006)
Πίνακας 5.6 Κυριότερες χώρες προρισμού υφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ-25 (Ιανουάριος - Νοέμβριος 2005/2006)
Πίνακας 5.7 Πωλήσεις, Εισαγωγές και εξαγωγές γερμανικής κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης (1999-2004)