ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Στον κλάδο των επίπλων οικιακής χρήσης δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες διαφέρουν τόσο ως προς το μέγεθος και την οργάνωσή τους, αλλά και ως προς την ποικιλία των προϊόντων που διαθέτουν, τις τιμές πώλησης κλπ. Οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται ως εξής: βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μαραγκοί-επιπλοποιοί και εισαγωγείς επίπλων.
Η αξία της εγχώριας παραγωγής επίπλων οικιακής χρήσης παρουσιάζει πτωτική πορεία από το 2008 και μετά, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης περίπου 17% την περίοδο 2008-2011. Φθίνουσα όμως πορεία ακολουθεί και το μέγεθος της εγχώριας αγοράς οικιακών επίπλων (πωλήσεις σε αξία) με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης της τάξης του 12% την ίδια περίοδο. Το 2011 το μερίδιο των εισαγομένων οικιακών επίπλων επί της συνολικής αξίας της αγοράς κυμάνθηκε στο 51% περίπου (εισαγωγική διείσδυση). Οι εξαγωγές επίπλων (σε αξία) κυμαίνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.
Αναφορικά με τη διάρθρωση της αγοράς κατά κατηγορία επίπλων, εκτιμάται ότι οι πωλήσεις επίπλων καθιστικού χώρου κάλυψαν περίπου το 45% της συνολικής αξίας της αγοράς των εξεταζόμενων επίπλων το 2011.Τα έπιπλα τραπεζαρίας κάλυψαν το 30% και τα έπιπλα υπνοδωματίου το υπόλοιπο 25% της συνολικής αξίας. Λόγω του μεγάλου αριθμού των επιχειρήσεων η αγορά είναι κατακερματισμένη.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Πρώτες Ύλες Επίπλων Οικιακής Χρήσης
1.5 Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου
2. Η Ζήτηση των Επίπλων Οικιακής Χρήσης
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Επίπλων Οικιακής Χρήσης
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Επίπλων Οικιακής Χρήσης
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Επίπλων Οικιακής Χρήσης
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις Κατασκευής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
3.4.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Κατασκευής Οικιακών Επίπλων
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Κατασκευής Οικιακών Επίπλων
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Κατασκευής Οικιακών Επίπλων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.5 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
3.5.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
3.5.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Οικιακών Επίπλων
3.5.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Εισαγωγής Οικιακών Επίπλων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Ευρύτερων Κλάδων της Βιομηχανίας “Έπιπλα” και του Εμπορίου “Έπιπλα - Φωτιστικά”
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Επίπλων - Φωτιστικών
3.7.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Ευρύτερων Κλάδων της Βιομηχανίας («Έπιπλα») και του Εμπορίου («Έπιπλα – Φωτιστικά»)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Επίπλων Οικιακής Χρήσης
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (δείκτης Balassa)
4.3 Εγχώρια Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Επίπλων Οικιακής Χρήσης στην Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα και Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Επίπλων Οικιακής Χρήσης
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Επίπλων Οικιακής Χρήσης
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας επίπλων (2005-2009)
Πίνακας 1.2 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου κατασκευής επίπλων (2005-2010)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2005-2010)
Πίνακας 2.2 Αριθμός τελεσθέντων γάμων (2004-2009)
Πίνακας 2.3 Αριθμός πρωτοεγγραφέντων φοιτητών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας (2006-2010)
Πίνακας 2.4 Εκτιμώμενος πληθυσμός ξένων υπηκόων κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2010)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2010)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2001-2010)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2001-2010)
Π2.4 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2011/2010)
Π2.5 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2010)
Π2.6 Νέες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος σε κατοικίες (2000-2010)
Π2.7 Μέσες μηνιαίες αγορές για έπιπλα ανά κατηγορία περιοχής (2008)
Π2.8 Μέσες μηνιαίες αγορές για έπιπλα βάσει μηνιαίου εισοδήματος (2008)
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής επίπλων οικιακής χρήσης ανά νομική μορφή (2005-2006)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων οικιακής χρήσης
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων κατασκευής οικιακών επίπλων (2006-2011)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες παραγωγικών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Επιχειρήσεις εισαγωγής επίπλων οικιακής χρήσης
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής οικιακών επίπλων (2006-2011)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες εισαγωγικών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Βιομηχανία “Έπιπλα” (2011)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εμπόριο “Έπιπλα - Φωτιστικά” (2011)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου Έπιπλα - Φωτιστικά (2011-2010)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Επίπλων (2011-2010)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη επίπλων οικιακής χρήσης ανά μέσο ενημέρωσης (2006-2010)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης επίπλων οικιακής χρήσης ανά κατηγορία (2006-2010)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη επίπλων οικιακής χρήσης ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης (2007-2011)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης (2007-2011)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης (2007-2011)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης (2007-2011)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης (2007-2011)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης (2010-2011)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης (2010-2011)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης (2010-2011)
Π3.13 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Π3.14 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσεις βάσει καθαρών (προ φόρου) αποτελεσμάτων (2010-2011)
Π3.15 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσεις βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Π3.16 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης (2007-2011)
Π3.17 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης (2007-2011)
Π3.18 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης (2007-2011)
Π3.19 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης (2007-2011)
Π3.20 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης (2007-2011)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης (2010-2011)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης (2010-2011)
Π3.23 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης (2010-2011)
Π3.24 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Π3.25 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης βάσει καθαρών (προ φόρου) αποτελεσμάτων (2010-2011)
Π3.26 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής επίπλων οικιακής χρήσης σε ποσότητα (1998-2011)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής επίπλων οικιακής χρήσης σε αξία (1998-2011)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης (2004-2010)
Πίνακας 4.4 Εξαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης (2004-2010)
Πίνακας 4.5 Δείκτης ανταγωνιστικότητας οικιακών επίπλων (2004-2010)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια αγορά επίπλων οικιακής χρήσης σε αξία (1998-2011)
Πίνακας 4.7 Εισαγωγική διείσδυση επίπλων οικιακής χρήσης βάσει αξίας (2000, 2004, 2008, 2011)
Πίνακας 4.8 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς οικιακών επίπλων (2011)
Πίνακας 4.9 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά οικιακών επίπλων βάσει αξίας (2010)
Πίνακας 4.10 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά οικιακών επίπλων βάσει αξίας (2011)
Π4.1 Ποσότητες παραγωγής & πωλήσεων, αξία πωλήσεων επίπλων οικιακής χρήσης (2007-2009)
Π4.2 Εισαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης ανά κατηγορία (2006-2010)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης επίπλων οικιακής χρήσης (2009-2010)
Π4.4 Εξαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης ανά κατηγορία (2006-2010)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προορισμού επίπλων οικιακής χρήσης (2009-2010)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης στην ΕΕ-27 σε αξία (2007-2010)
Πίνακας 5.2 Παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης των χωρών της ΕΕ-27 (σε αξία, 2007-2010)
Πίνακας 5.3 Εξωτερικό εμπόριο επίπλων οικιακής χρήσης στην ΕΕ-27 σε αξία (2007-2010)
Π5.1 Ε.Ε.(27): Παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης σε αξία (2007-2010)
Π5.2 Γερμανία: Παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης σε αξία (2007-2010)
Π5.3 Ισπανία: Παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης σε αξία (2007-2010)
Π5.4 Ιταλία: Παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης σε αξία (2007-2010)
Π5.5 Γαλλία: Παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης σε αξία (2007-2010)
Π5.6 Βρετανία: Παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης σε αξία (2007-2010)
Π5.7 Εισαγωγές επίπλων της Ε.Ε.27 σε αξία ανά κύρια χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π5.8 Εξαγωγές επίπλων της Ε.Ε.27 σε αξία ανά χώρα προορισμού (2008-2010)