ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Πρώτες Ύλες Επίπλων Οικιακής Χρήσης
2. Η Ζήτηση των Επίπλων Οικιακής Χρήσης
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Επίπλων Οικιακής Χρήσης
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών Ε.Σ.Υ.Ε.
2.3 Αποτελέσματα Έρευνας της ICAP για τα Ελληνικά Νοικοκυριά
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Επίπλων Οικιακής Χρήσης
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Επίπλων Οικιακής Χρήσης
3.3 Δίκτυα Διανομής Προϊόντων του Κλάδου - Όροι Εμπορίου
3.4 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchising) στην Ελλάδα
3.4.1 Oρισμός του Franchising
3.4.2 Εφαρμοζόμενες Μορφές Συμφωνιών Franchising
3.4.3 Τυπολογική Διάκριση Συμφωνιών Franchising
3.4.4 Δομή της Σύμβασης Franchise
3.4.5 Πλεονεκτήματα για τους Franchisors και τους Franchisees
3.4.6 Το Franchising στο Χώρο του Επίπλου
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.8 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.10 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.3 Εγχώρια Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης σε χώρες της Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Επίπλων Οικιακής Χρήσης (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Επίπλων Οικιακής Χρήσης (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη βιομηχανίας επίπλων (2001-2005)
Πίνακας 2.1 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2007)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη αριθμού γάμων (1998-2006)
Πίνακας 2.3 Δείκτης αξίας λιανικών πωλήσεων (2000-2007)
Πίνακας 2.4 Μέση μηνιαία δαπάνη νοικοκυριών για έπιπλα ανά γεωγραφική περιοχή (2004 -2005)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2007)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2007)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2007)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008 & 2007)
Π2.6 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στην εγχώρια αγορά για τον κλάδο των επίπλων και των επιμέρους υποκλάδων (2000-2007)
Π2.7 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία για τον κλάδο των επίπλων και των επιμέρους υποκλάδων (2000-2007)
Πίνακας 3.1 Έναρξη franchising ανά δραστηριότητα
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις των καταστημάτων των δικτύων (2005)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων (2002-2007)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες των επωνυμιών των παραγωγικών επιχειρήσεων που εμφανίζονται στα διαγράμματα
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων (2002-2007)
Πίνακας 3.8 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης επίπλων οικιακής χρήσης ανά διαφημιστικό μέσο (2003-2007)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης επίπλων οικιακής χρήσης ανά κατηγορία προϊόντος (2003-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη επίπλων οικιακής χρήσης ανά εμπορικό σήμα και διαφημιστικό μέσο (2006-2007)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής επίπλων οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής επίπλων οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής επίπλων οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής επίπλων οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής επίπλων οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής επίπλων οικιακής χρήσης (2005-2006)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής επίπλων οικιακής χρήσης (2005-2006)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής επίπλων οικιακής χρήσης (2005-2006)
Π3.13 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής επίπλων οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.14 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής επίπλων οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.15 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής επίπλων οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής επίπλων οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.17 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής επίπλων οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής επίπλων οικιακής χρήσης (2005-2006)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής επίπλων οικιακής χρήσης (2005-2006)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής επίπλων οικιακής χρήσης (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής επίπλων οικιακής χρήσης σε ποσότητα (1998-2007)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής επίπλων οικιακής χρήσης σε αξία (1998-2007)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση επίπλων οικιακής χρήσης σε ποσότητα (1998-2007)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση επίπλων οικιακής χρήσης σε αξία (1998-2007)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγική διείσδυση και εξαγωγική επίδοση επίπλων οικιακής χρήσης βάσει αξίας (1998-2007)
Πίνακας 4.6 Διάρθρωση εγχώριας αγοράς επίπλων οικιακής χρήσης βάσει αξίας (2007)
Πίνακας 4.7 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά επίπλων οικιακής χρήσης βάσει αξίας (2007)
Π4.1 Δείκτες όγκου παραγωγής στον κλάδο επίπλων και τους επιμέρους υποκλάδους (2000-2007)
Π4.2 Εισαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης ανά κατηγορία (2003-2007)
Π4.3 Διάρθρωση των συνολικών εισαγωγών επίπλων οικιακής χρήσης ανά χώρα προέλευσης (2003-2007)
Π4.4 Εξαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης ανά κατηγορία (2003-2007)
Π4.5 Διάρθρωση των συνολικών εξαγωγών επίπλων οικιακής χρήσης ανά χώρα προορισμού (2003-2007)
Π5.1 Παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης στη Μ. Βρετανία (2003-2006)
Π5.2 Εισαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης στη Μ. Βρετανία (2003-2006)
Π5.3 Εξαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης της Μ. Βρετανίας (2003-2006)
Π5.4 Εγχώρια αγορά επίπλων οικιακής χρήσης της Μ. Βρετανίας (2003-2006)
Π5.5 Παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης στη Γερμανία (2003-2006)
Π5.6 Εισαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης στη Γερμανία (2003-2006)
Π5.7 Εξαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης στη Γερμανία (2003-2006)
Π5.8 Εγχώρια αγορά επίπλων οικιακής χρήσης στη Γερμανία (2003-2006)
Π5.9 Παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης στη Ιταλία (2003-2006)
Π5.10 Εισαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης στη Ιταλία (2003-2006)
Π5.11 Εξαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης στη Ιταλία (2003-2006)
Π5.12 Εγχώρια αγορά επίπλων οικιακής χρήσης στη Ιταλία (2003-2006)
Π5.13 Παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης στη Γαλλία (2003-2006)
Π5.14 Εισαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης στη Γαλλία (2003-2006)
Π5.15 Εξαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης στη Γαλλία (2003-2006)
Π5.16 Εγχώρια αγορά επίπλων οικιακής χρήσης στη Γαλλία (2003-2006)