ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Πρώτες Ύλες Επίπλων Οικιακής Χρήσης
2. Η Ζήτηση των Επίπλων Οικιακής Χρήσης
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Επίπλων Οικιακής Χρήσης
2.2 Αποτελέσματα Πανελλαδικής Έρευνας της ICAP για τα Νοικοκυριά
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Επίπλων Οικιακής Χρήσης
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Επίπλων Οικιακής Χρήσης
3.3 Δίκτυα Διανομής Προϊόντων του Κλάδου - Όροι Εμπορίου
3.4 Franchising (Δικαιόχρηση)
3.4.1 Γενικά Στοιχεία για το Θεσμό
3.4.2 Το Franchising στο Χώρο του Επίπλου
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.10 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.3 Εγχώρια Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη βιομηχανίας επίπλων (2001-2003)
Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών και δωματίων (2000-2006)
Πίνακας 2.2 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2005)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη αριθμού γάμων (1998-2005)
Πίνακας 2.4 Δείκτης αξίας λιανικών πωλήσεων (2000-2006)
Πίνακας 2.5 Εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση επίπλων (2000-2005)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2005)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. τ.μ. (2001-2005)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. κ.μ. (2001-2005)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος – Νοέμβριος 2006 & 2005)
Π2.6 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στην εγχώρια αγορά για τον κλάδο των επίπλων και των επιμέρους υποκλάδων (2000-2006)
Π2.7 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία για τον κλάδο των επίπλων και των επιμέρους υποκλάδων (2000-2006)
Π2.8 Μέση μηνιαία δαπάνη νοικοκυριών για έπιπλα ανά γεωγραφική περιοχή
Πίνακας 3.1 Έναρξη franchising ανά δραστηριότητα
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις των καταστημάτων των δικτύων (2005)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων (2001-2006)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες των επωνυμιών των παραγωγικών επιχειρήσεων που εμφανίζονται στα διαγράμματα
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων (2001-2006)
Πίνακας 3.8 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων του ευρύτερου κλάδου επίπλων (2003)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης επίπλων οικιακής χρήσης ανά διαφημιστικό μέσο (2002-2006)
Π3.3 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης επίπλων οικιακής χρήσης ανά κατηγορία προϊόντος (2002-2006)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη επίπλων οικιακής χρήσης ανά εμπορικό σήμα και διαφημιστικό μέσο (2005-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2001-2005)
Π3.7 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2001-2005)
Π3.8 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων (2001-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων (2004-2005)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων (2004-2005)
Π3.12 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2001-2005)
Π3.13 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2001-2005)
Π3.14 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2001-2005)
Π3.15 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων (2001-2005)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων (2004-2005)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής επίπλων οικιακής χρήσης σε ποσότητα (1998-2006)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής επίπλων οικιακής χρήσης σε αξία (1998-2006)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση επίπλων οικιακής χρήσης σε ποσότητα (1998-2006)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση επίπλων οικιακής χρήσης σε αξία (1998-2006)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγική διείσδυση και εξαγωγική επίδοση επίπλων οικιακής χρήσης βάσει αξίας (1998-2006)
Πίνακας 4.6 Διάρθρωση εγχώριας αγοράς επίπλων οικιακής χρήσης βάσει αξίας (2006)
Πίνακας 4.7 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά επίπλων οικιακής χρήσης βάσει αξίας (2005)
Π4.1 Δείκτες όγκου παραγωγής στον κλάδο επίπλων και τους επιμέρους υποκλάδους (2000-2006)
Π4.2 Εγχώρια παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης (2004)
Π4.3 Εισαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης ανά κατηγορία (2001-2005)
Π4.4 Διάρθρωση των συνολικών εισαγωγών επίπλων οικιακής χρήσης ανά χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.5 Εξαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης ανά κατηγορία (2001-2005)
Π4.6 Διάρθρωση των συνολικών εξαγωγών επίπλων οικιακής χρήσης ανά χώρα προορισμού (2003-2005)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης σε αξία στην ΕΕ (2003-2005)
Πίνακας 5.2 Εισαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης στην ΕΕ (2003-2005)
Πίνακας 5.3 Εξαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης της ΕΕ (2003-2005)
Πίνακας 5.4 Παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης στη Μ. Βρετανία (2002-2005)
Πίνακας 5.5 Εισαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης στη Μ. Βρετανία (2002-2005)
Πίνακας 5.6 Εξαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης της Μ. Βρετανίας (2002-2005)
Πίνακας 5.7 Βασικά μεγέθη του κλάδου της παραγωγής επίπλων στη Γαλλία (2005)
Πίνακας 5.8 Παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης στη Γαλλία (2000-2005)
Πίνακας 5.9 Εισαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης στη Γαλλία (2000-2005)
Πίνακας 5.10 Εξαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης της Γαλλίας (2000-2005)
Πίνακας 5.11 Αγορά επίπλων οικιακής χρήσης της Γαλλίας (2000-2005)
Πίνακας 5.12 Παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης στη Γερμανία (2000-2005)
Πίνακας 5.13 Εισαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης στη Γερμανία (2000-2005)
Πίνακας 5.14 Εξαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης της Γερμανίας (2000-2005)
Πίνακας 5.15 Αγορά επίπλων οικιακής χρήσης της Γερμανίας (200-2005)
Π5.1 Παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης σε αξία στην ΕΕ (2003-2005)
Π5.2 Εισαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης ανά χώρα της ΕΕ (2003-2005)
Π5.3 Εξαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης ανά χώρα της ΕΕ