ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έκδοση 17
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Το 2011 σε ολόκληρη τη χώρα λειτούργησαν 9.648 ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας άνω των 763 χιλ. κλινών, με τα ξενοδοχεία των δύο αστέρων να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Η περιφέρεια της Κρήτης συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό κλινών. Το 2011 αφίχθησαν στη χώρα μας 16,4 εκατ. τουρίστες (αύξηση περίπου 10% σε σχέση με το 2010). Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν τους σημαντικότερους πελάτες των ελληνικών ξενοδοχείων, καθώς οι διανυκτερεύσεις τους κάλυψαν το 74% περίπου των συνολικών διανυκτερεύσεων του 2010.
Η εγχώρια αγορά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Πολυτελείας, Α΄ και Β΄ κατηγορίας (συνολικά έσοδα αυτών) παρουσίασε άνοδο το διάστημα 1998-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 6,6%. Τη διετία 2009-2010 η αγορά ήταν πτωτική (2009:-13,1%, 2010:-4,4%), ενώ το 2011 οι διεθνείς συνθήκες ευνόησαν την εισροή αλλοδαπών τουριστών στη χώρα μας, με αποτέλεσμα η συνολική αγορά να παρουσιάσει άνοδο της τάξης του 9%. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα ξενοδοχεία Πολυτελείας και Α’ κατηγορίας (περίπου 10% η κάθε κατηγορία) και τη μικρότερη τα Β’ κατηγορίας (3,3%). Τα έσοδα των μονάδων Α’ κατηγορίας απέσπασαν το 45,2% της συνολικής αγοράς το 2011, τα ξενοδοχεία Πολυτελείας το 34,8% και τα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας το υπόλοιπο 20%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
1.2 Εισαγωγή
1.3 Η Τουριστική Βιομηχανία στην Ελλάδα – Το Τουριστικό Κύκλωμα
1.4 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.5 Δείκτης Αφίξεων Τουριστών ανά Ξενοδοχειακή Κλίνη – Μέση κατά Κεφαλή Τουριστική Δαπάνη
2. Η Ζήτηση για Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Διανυκτερεύσεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Διανυκτερεύσεων και Πληρότητες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
3.1 Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη του Κλάδου
3.3 Στοιχεία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
3.3.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.3.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου – Έσοδα από Ενοίκια Δωματίων – Έσοδα ανά Κλίνη – Έσοδα ανά Διανυκτέρευση
3.3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
3.6 Ελληνικοί Ξενοδοχειακοί Όμιλοι και Διεθνείς Ξενοδοχειακές Αλυσίδες στην Ελλάδα
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.1 Μέγεθος Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.2 Μερίδια Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.2.1 Μερίδια επί της Συνολικής Αξίας της Αγοράς – Δείκτης Συγκέντρωσης
4.2.2 Μερίδια Βάσει Συνόλου Κλινών, ανά Κατηγορία Ξενοδοχείου
4.2.3 Μερίδια Βάσει Συνόλου Κλινών, ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
5. Η Παγκόσμια Τουριστική Αγορά
5.1 Το Διεθνές Τουριστικό Περιβάλλον
5.2 Ο Παγκόσμιος Χάρτης της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Κύριες Δράσεις της Εθνικής Τουριστικής Πολιτικής
7. Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Eπιχειρήσεων του κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα και Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Προοπτικές - Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
Benchmarking επιχειρήσεων του κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1.1 Αφίξεις / κλίνη (1960-2011)
Πίνακας 1.2 Μέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη (2001-2011)
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2000-2011)
Πίνακας 2.2 Διανυκτερεύσεις και πληρότητες ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2000-2010)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά μέσο μεταφοράς και σταθμό εισόδου (2010-2011)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π2.3 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (2009-2011)
Π2.4 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2005-2011)
Π2.5 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2005-2010)
Π2.6 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2009-2010)
Π2.7 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιοχή (2008-2010)
Π2.8 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2004-2010)
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2000-2011)
Πίνακας 3.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2011)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2007-2011)
Πίνακας 3.5 Έσοδα από ενοίκια δωματίων – έσοδα ανά διανυκτέρευση και κλίνη (2011)
Πίνακας 3.6 Περιθώριο μικτού κέρδους (2007-2011)
Πίνακας 3.7 Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (2007-2011)
Πίνακας 3.8 Περιθώριο καθαρού κέρδους (2007-2011)
Πίνακας 3.9 Περιθώριο καθαρού κέρδους EBITDA (2007-2011)
Πίνακας 3.10 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (2007-2011)
Πίνακας 3.11 Αποδοτικότητα απασχολουμένων κεφαλαίων (2007-2011)
Πίνακας 3.12 Γενική ρευστότητα (2007-2011)
Πίνακας 3.13 Ειδική ρευστότητα (2007-2011)
Πίνακας 3.14 Ταμειακή ρευστότητα (2007-2011)
Πίνακας 3.15 Κεφάλαιο κίνησης (2007-2011)
Πίνακας 3.16 Σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια (2007-2011)
Πίνακας 3.17 Δείκτης παγιοποίησης (2007-2011)
Πίνακας 3.18 Κάλυψη χρηματοοικονομικών δαπανών (2007-2011)
Πίνακας 3.19 Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός προς ίδια κεφάλαια (2007-2011)
Πίνακας 3.20 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις προς πωλήσεις (2007-2011)
Πίνακας 3.21 Μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων (2007-2011)
Πίνακας 3.22 Μέοος όρος προθεσμίας εξόφλησης προμηθευτών (2007-2011)
Πίνακας 3.23 Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων (2007-2011)
Πίνακας 3.24 Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουμένων κεφαλαίων (2007-2011)
Πίνακας 3.25 Διάρκεια εμπορικού κύκλου (2007-2011)
Πίνακας 3.26 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πολυτελείας (2010-2011)
Πίνακας 3.27 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πολυτελείας (2010-2011)
Πίνακας 3.28 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πολυτελείας (2010-2011)
Πίνακας 3.29 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας (2010-2011)
Πίνακας 3.30 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας (2010-2011)
Πίνακας 3.31 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας (2010-2011)
Πίνακας 3.32 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας (2010-2011)
Πίνακας 3.33 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας (2010-2011)
Πίνακας 3.34 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας (2010-2011)
Πίνακας 3.35 ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.36 ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.37 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.38 ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.39 ΕΛΟΥΝΤΑ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.40 ΕΣΠΕΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.41 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.42 ΚΑΡΑΒΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.43 ΛΑΜΨΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.44 ΜΗΤΣΗΣ CO. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.45 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.46 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.47 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ SODITEL AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.48 ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.49 ΣΑΝΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.50 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.51 Τ.Ε. ΜΕΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.52 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΟΥ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.53 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.54 ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.55 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου κατά το 2011/10
Πίνακας 3.56 Οι 30 πρώτες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.57 Οι 30 πρώτες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.58 Οι 30 πρώτες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.59 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης
(2011-2012)
Πίνακας 3.60 Πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου κλάδου: “Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις” (2012)
Πίνακας 3.61 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2011-2012)
Πίνακας 3.62 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου: «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις» (2011-2012)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία 5* (2008-2011)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία 4* (2008-2011)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία 3* (2008-2011)
Π3.4 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία 2* (2008-2011)
Π3.5 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία 1* (2008-2011)
Π3.6 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - σύνολο (2008-2011)
Π3.7 Διαφημιστική δαπάνη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2007-2011)
Π3.8 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου ανά διαφημιζόμενο (20010-2011)
Π3.9 Μέση ετήσια πληρότητα ορισμένων ξενοδοχειακών μονάδων (2011)
Π3.10 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.11 Ελληνικοί ξενοδοχειακοί όμιλοι και διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες στην Ελλάδα
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ανά κατηγορία (1998-2011)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ομίλων σε αξία (2011)
Πίνακας 4.3 Συντελεστής συγκέντρωσης στην συνολική αγορά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2011)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων και αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών κατά κατηγορία (ΑΑ’ και Α’ - 2011)
Πίνακας 4.5 Μερίδια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων και αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών (ΑΑ’, Α’ και Β’ κατηγορίας) κατά γεωγραφική περιφέρεια (2011)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις (1970-2011)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις ανά προορισμό (2011)
Πίνακας 5.3 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές αφίξεις (2011)
Πίνακας 5.4 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές εισπράξεις (2011)