ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έκδοση 15
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Η Τουριστική Βιομηχανία στην Ελλάδα – Το Τουριστικό Κύκλωμα
1.4 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.5 Δείκτης Αφίξεων Τουριστών ανά Ξενοδοχειακή Κλίνη – Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη
2. Η Ζήτηση για Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Διανυκτερεύσεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Διανυκτερεύσεων και Πληρότητες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
3.1 Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη του Κλάδου
3.3 Στοιχεία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
3.3.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.3.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου – Έαοδα από Ενοίκια Δωματίων – Έαοδα ανά Κλίνη – Έαοδα ανά Διανυκτέρευση
3.3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
3.6 Ελληνικοί Ξενοδοχειακοί Όμιλοι και Διεθνείς Ξενοδοχειακές Αλυσίδες στην Ελλάδα
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.1 Μέγεθος Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.2 Μερίδια Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.2.1 Μερίδια επί της Συνολικής Αξίας της Αγοράς – Δείκτης Συγκέντρωσης
4.2.2 Μερίδια Βάσει Συνόλου Κλινών, ανά Κατηγορία Ξενοδοχείου
4.2.3 Μερίδια Βάσει Συνόλου Κλινών, ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
5. Η Παγκόσμια Τουριστική Αγορά
5.1 Το Διεθνές Τουριστικό Περιβάλλον
5.2 Ο Παγκόσμιος Χάρτης της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Κύρια Ζητήματα της Εθνικής Τουριστικής Πολιτικής
7. Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα και Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Benchmarking Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Αφίξεις / κλίνη (1960-2009)
Πίνακας 1.2 Μέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη (2001-2007)
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2000-2010)
Πίνακας 2.2 Διανυκτερεύσεις και πληρότητες ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2000-2009)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά μέσο μεταφοράς και σταθμό εισόδου (2008-2009)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π2.3 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (2007-2009)
Π2.4 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2001-2009)
Π2.5 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2001-2009)
Π2.6 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2008-2009)
Π2.7 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιοχή (2007-2009)
Π2.8 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2003-2009)
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2000-2009)
Πίνακας 3.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2009)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2005-2009)
Πίνακας 3.5 Έσοδα από ενοίκια δωματίων – έσοδα ανά διανυκτέρευση και κλίνη (2009)
Πίνακας 3.6 Μεταβολές βασικών λογαριασμών ομαδοποιημένων ισολογισμών ανά κατηγορία ξενοδοχείων (2009/2008)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης
(2010-2009)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2010)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2010-2009)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2010-2009)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία ΑΑ΄/ 5* (2005-2009)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία Α΄/ 4* (2005-2009)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία B΄/ 3* (2005-2009)
Π3.4 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία Γ΄/ 2* (2005-2009)
Π3.5 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία Δ΄& Ε’/ 1* (2005-2009)
Π3.6 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας – σύνολο (2005-2009)
Π3.7 Διαφημιστική δαπάνη του ξενοδοχειακού κλάδου ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2009)
Π3.8 Διαφημιστική δαπάνη του ξενοδοχειακού κλάδου ανά διαφημιζόμενο (2008-2009)
Π3.9 Μέση ετήσια πληρότητα ορισμένων ξενοδοχειακών μονάδων (2009)
Π3.10 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.11 Περιθώριο μικτού κέρδους (2005-2009)
Π3.12 Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (2005-2009)
Π3.13 Περιθώριο καθαρού κέρδους (2005-2009)
Π3.14 Περιθώριο καθαρού κέρδους EBITDA (2005-2009)
Π3.15 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (2005-2009)
Π3.16 Αποδοτικότητα απασχολουμένων κεφαλαίων (2005-2009)
Π3.17 Γενική ρευστότητα (2005-2009)
Π3.18 Ειδική ρευστότητα (2005-2009)
Π3.19 Ταμειακή ρευστότητα (2005-2009)
Π3.20 Κεφάλαιο κίνησης (2005-2009)
Π3.21 Σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια (2005-2009)
Π3.22 Δείκτης παγιοποίησης (2005-2009)
Π3.23 Κάλυψη χρηματοοικονομικών δαπανών (2005-2009)
Π3.24 Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός προς ίδια κεφάλαια (2005-2009)
Π3.25 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις προς πωλήσεις (2005-2009)
Π3.26 Μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων (2005-2009)
Π3.27 Μέοος όρος προθεσμίας εξόφλησης προμηθευτών (2005-2009)
Π3.28 Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων (2005-2009)
Π3.29 Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουμένων κεφαλαίων (2005-2009)
Π3.30 Διάρκεια εμπορικού κύκλου (2005-2009)
Π3.31 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πολυτελείας (2008-2009)
Π3.32 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ξενοδοχεικών επιχειρήσεων πολυτελείας (2008-2009)
Π3.33 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πολυτελείας (2008-2009)
Π3.34 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας (2008-2009)
Π3.35 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας (2008-2009)
Π3.36 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας (2008-2009)
Π3.37 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας (2008-2009)
Π3.38 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας (2008-2009)
Π3.39 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας (2008-2009)
Π3.40 Ελληνικοί ξενοδοχειακοί όμιλοι και διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες στην Ελλάδα
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ανά κατηγορία (1998-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ομίλων σε αξία (2009)
Πίνακας 4.3 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2009)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων και αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών κατά κατηγορία (ΑΑ’ και Α’ - 2009)
Πίνακας 4.5 Μερίδια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων και αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών (ΑΑ’, Α’ και Β’ κατηγορίας) κατά γεωγραφική περιφέρεια (2009)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις (1970-2009)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις ανά προορισμό (2009)