ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2008
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Παγκόσμια εμπειρία
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Η Τουριστική Βιομηχανία στην Ελλάδα – Το Τουριστικό Κύκλωμα
1.3Ιστορική Εξέλιξη της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας
1.4Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.5Δείκτης Αφίξεων Τουριστών ανά Ξενοδοχειακή Κλίνη – Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη
2. Η Ζήτηση για Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες
2.1Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2Διανυκτερεύσεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Διανυκτερεύσεων και Πληρότητες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
3.1Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
3.2Επενδύσεις στον Κλάδο
3.3Διαφημιστική Δαπάνη του Κλάδου
3.4Στοιχεία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
3.4.1Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.4.2Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου – Έσοδα από Ενοίκια Δωματίων – Έσοδα ανά Κλίνη – Έσοδα ανά Διανυκτέρευση
3.4.3Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.5Ελληνικοί Ξενοδοχειακοί Όμιλοι και Διεθνείς Ξενοδοχειακές Αλυσίδες στην Ελλάδα
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Εγχώρια Αγορά των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.1Μέγεθος Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.2Μερίδια Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.2.1 Μερίδια επί της Συνολικής Αξίας της Αγοράς – Δείκτης Συγκέντρωσης
4.2.2Μερίδια στο Σύνολο των Κλινών ανά Κατηγορία Ξενοδοχείου
4.2.3Μερίδια στο Σύνολο των Κλινών ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
5.Η Παγκόσμια Τουριστική Αγορά
5.1Το Διεθνές Τουριστικό Περιβάλλον
5.2Ο Παγκόσμιος Χάρτης της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας
6.Κύρια Ζητήματα της Εθνικής Τουριστικής Πολιτικής
7.Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα I: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Αφίξεις / κλίνη (1960-2007)
Πίνακας 1.2 Μέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη (2001-2007)
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2000-2007)
Πίνακας 2.2 Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις σε επιλεγμένα αεροδρόμια (Ιανουάριος-Αύγουστος 2008)
Π2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά σταθμό εισόδου (2004-2007)
Π2.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά μήνα (2003-2007)
Π2.3 Ύψος τουριστικών εσόδων (2001-2007)
Π2.4 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά μέσο μεταφοράς (2000-2007)
Π2.5 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά χώρα προέλευσης (2000-2007)
Π2.6 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (2000-2007)
Π2.7 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2000-2007)
Π2.8 Κατανομή συνολικών διανυκτερεύσεων ανά μήνα σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2000-2007)
Π2.9 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιφέρεια (2000-2007)
Π2.10 Διανυκτερεύσεις ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιφέρεια (2000-2007)
Π2.11 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2001-2007)
Π2.12 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχείων νομού Αττικής (2000-2007)
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (1990-2007)
Πίνακας 3.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2007)
Πίνακας 3.3 Κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2003-2007)
Πίνακας 3.5 Έσοδα από ενοίκια δωματίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2003-2007)
Πίνακας 3.6 Έσοδα ανά κλίνη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2007)
Πίνακας 3.7 Έσοδα ανά διανυκτέρευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2007)
Πίνακας 3.8 Μεταβολές βασικών λογαριασμών ομαδοποιημένων ισολογισμών ανά κατηγορία ξενοδοχείων (2007/2006)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία ΑΑ΄ (2003-2007)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία Α΄ (2003-2007)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία B΄ (2003-2007)
Π3.4 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία Γ΄ (2003-2007)
Π3.5 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία Δ΄& Ε’ (2003-2007)
Π3.6 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας – σύνολο (2003-2007)
Π3.7 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 3299/04 (Μάιος 2005 – Αύγουστος 2008)
Π3.8 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.9 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου (2006-2007)
Π3.10 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών μονάδων (2000-2007)
Π3.11 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.12 Περιθώριο μικτού κέρδους (2003-2007)
Π3.13 Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (2003-2007)
Π3.14 Περιθώριο καθαρού κέρδους (2003-2007)
Π3.15 Περιθώριο καθαρού κέρδους EBITDA (2003-2007)
Π3.16 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (2003-2007)
Π3.17 Αποδοτικότητα απασχολουμένων κεφαλαίων (2003-2007)
Π3.18 Γενική ρευστότητα (2003-2007)
Π3.19 Eιδική ρευστότητα (2003-2007)
Π3.20 Tαμειακή ρευστότητα (2003-2007)
Π3.21 Κεφάλαιο κίνησης (2003-2007)
Π3.22 Σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια (2003-2007)
Π3.23 Κάλυψη χρηματοοικονομικών δαπανών (2003-2007)
Π3.24 Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός προς ίδια κεφάλαια (2003-2007)
Π3.25 Μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων (2003-2007)
Π3.26 Μέσος όρος προθεσμίας εξόφλησης προμηθευτών (2003-2007)
Π3.27 Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων (2003-2007)
Π3.28 Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουμένων κεφαλαίων (2003-2007)
Π3.29 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πολυτελείας (2006-2007)
Π3.30 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πολυτελείας (2006-2007)
Π3.31 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πολυτελείας (2006-2007)
Π3.32 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Α΄κατηγορίας (2006-2007)
Π3.33 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Α΄κατηγορίας (2006-2007)
Π3.34 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας (2006-2007)
Π3.35 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας (2006-2007)
Π3.36 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας (2006-2007)
Π3.37 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Β΄κατηγορίας (2006-2007)
Π3.38 Ελληνικοί ξενοδοχειακοί όμιλοι και διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες στην Ελλάδα
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ανά κατηγορία (1998-2008)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ομίλων (2007)
Πίνακας 4.3 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2007)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων και αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών κατά κατηγορία (ΑΑ’ και Α’ - 2007)
Πίνακας 4.5 Μερίδια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων και αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών (ΑΑ’, Α’ και Β’ κατηγορίας) κατά γεωγραφική περιφέρεια (2007)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις (1970-2007)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις ανά προορισμό (2007)
Πίνακας 5.3 Νέα ξενοδοχεία στην Ευρώπη
Πίνακας 5.4 Οι 10 μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες παγκοσμίως (2007)
Πίνακας 5.5 Τα 20 μεγαλύτερα ξενοδοχειακά brands στον κόσμο (2007)