ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Παγκόσμια εμπειρία
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Τουριστική Βιομηχανία στην Ελλάδα – Το Τουριστικό Κύκλωμα
1.3 Ιστορική Εξέλιξη της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας
1.4 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.5 Δείκτης Αφίξεων Τουριστών ανά Ξενοδοχειακή Κλίνη – Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη
2. Η Ζήτηση για Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Διανυκτερεύσεις στα Συλλογικά Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Διανυκτερεύσεων και Πληρότητες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
3.1 Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
3.2 Επενδύσεις στον Κλάδο
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Στοιχεία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
3.4.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.4.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου – Έσοδα από Ενοίκια Δωματίων – Έσοδα ανά Κλίνη – Έσοδα ανά Διανυκτέρευση
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.5 Ελληνικοί Ξενοδοχειακοί Όμιλοι και Διεθνείς Ξενοδοχειακές Αλυσίδες στην Ελλάδα
Παράρτημα Kεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.1 Μέγεθος Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.2 Μερίδια Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.2.1 Μερίδια επί της Συνολικής Αξίας της Αγοράς
4.2.2 Μερίδια στο Σύνολο των Κλινών ανά Κατηγορία Ξενοδοχείου
4.2.3 Μερίδια στο Σύνολο των Κλινών ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
5. Η Παγκόσμια Τουριστική Αγορά
5.1 Το Διεθνές Τουριστικό Περιβάλλον
5.2 Ο Παγκόσμιος Χάρτης της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας
6. Κύρια Ζητήματα της Εθνικής Τουριστικής Πολιτικής
7. Συμπεράσματα – Τάσεις και Προοπτικές
Παράρτημα Κεφαλαίου Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Αφίξεις / κλίνη (1960-2006)
Πίνακας 1.2 Μέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη (1995-2006)
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (1994-2006)
Πίνακας 2.2 Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις σε επιλεγμένα αεροδρόμια (Ιανουάριος-Ιούνιος 2006-2007)
Πίνακας 2.3 Διανυκτερεύσεις και πληρότητες στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα (1994-2006)
Π2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά σταθμό εισόδου (2003-2006)
Π2.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά μήνα (2002-2006)
Π2.3 Ύψος τουριστικών εσόδων (1993-2006)
Π2.4 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά μέσο μεταφοράς (1999-2006)
Π2.5 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά κυριότερη χώρα προέλευσης (1999-2006)
Π2.6 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (1999-2006)
Π2.7 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα (2000-2006)
Π2.8 Διανυκτερεύσεις στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα κατά μήνα (2005-2006)
Π2.9 Διανυκτερεύσεις στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα αλλοδαπών τουριστών ανά γεωγραφική περιφέρεια (2000-2006)
Π2.10 Διανυκτερεύσεις στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα ημεδαπών τουριστών ανά γεωγραφική περιφέρεια (2000-2006)
Π2.11 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2000-2006)
Π2.12 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχείων νομού Αττικής (2000-2006)
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (1990-2006)
Πίνακας 3.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2006)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2002-2006)
Πίνακας 3.5 Έσοδα από ενοίκια δωματίων εταιρειών του κλάδου (2002-2006)
Πίνακας 3.6 Έσοδα ανά κλίνη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2006)
Πίνακας 3.7 Έσοδα ανά διανυκτέρευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2006)
Πίνακας 3.8 Μεταβολές βασικών λογαριασμών ομαδοποιημένων ισολογισμών ανά κατηγορία ξενοδοχείων (2006/2005)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία ΑΑ΄ (1997-2006)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία Α΄ (1997-2006)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία Β΄ (1997-2006)
Π3.4 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία Γ΄ (1997-2006)
Π3.5 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - κατηγορία Δ΄& Ε΄ (1997-2006)
Π3.6 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας - σύνολο ξενοδοχείων (1997-2006)
Π3.7 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 & και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998 - Αύγουστος 2007)
Π3.8 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2002-2006)
Π3.9 Διαφημιστική δαπάνη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2005-2006)
Π3.10 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών μονάδων (1999-2006)
Π3.11 Αριθμοδείκτες περιθωρίου μικτού κέρδους (2002-2006)
Π3.12 Αριθμοδείκτες περιθωρίου λειτουργικού κέρδους (2002-2006)
Π3.13 Αριθμοδείκτες περιθωρίου καθαρού κέρδους (2002-2006)
Π3.14 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2002-2006)
Π3.15 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας απασχολουμένων κεφαλαίων (2002-2006)
Π3.16 Αριθμοδείκτες γενικής ρευστότητας (2002-2006)
Π3.17 Αριθμοδείκτες άμεσης ρευστότητας (2002-2006)
Π3.18 Αριθμοδείκτες ταμειακής ρευστότητας (2002-2006)
Π3.19 Αριθμοδείκτες συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια (2002-2006)
Π3.20 Αριθμοδείκτες μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια (2002-2006)
Π3.21 Αριθμοδείκτες κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών (2002-2006)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πολυτελείας (2005-2006)
Π3.23 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πολυτελείας (2005-2006)
Π3.24 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πολυτελείας (2005-2006)
Π3.25 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας (2005-2006)
Π3.26 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας (2005-2006)
Π3.27 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας (2005-2006)
Π3.28 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας (2005-2006)
Π3.29 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας (2005-2006)
Π3.30 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας (2005-2006)
Π3.31 Ελληνικοί ξενοδοχειακοί όμιλοι και διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες στην Ελλάδα
Πίνακας 4.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ΑΑ’, Α’ και Β’ κατηγορίας (1998-2007)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ανά κατηγορία (1998-2007)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ομίλων (2006)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων και αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών κατά κατηγορία (ΑΑ’ και Α’ - 2006)
Πίνακας 4.5 Μερίδια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων και αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών (ΑΑ’, Α’ και Β’ κατηγορίας) κατά γεωγραφική περιφέρεια (2006)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις (1970-2007)
Πίνακας 5.2 Γεωγραφική κατανομή παγκόσμιας τουριστικής κίνησης (2003-2006)
Πίνακας 5.3 Οι 10 πρώτοι τουριστικοί προορισμοί παγκοσμίως (2004-2005)
Πίνακας 5.4 Οι 10 μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες παγκοσμίως (2006)
Πίνακας 5.5 Τα 20 μεγαλύτερα ξενοδοχειακά brands στον κόσμο (2005)